Vuokraus, väistötila, Malmin palloiluhalli, Siemenkuja 3, Helsingin Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistys ry / kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-006010
More recent handlings
§ 18

Vuokraus, väistötila, Malmin palloiluhalli, Siemenkuja 3, Helsingin Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistys ry / kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Siemenkuja 3 sijaitsevan (kohdenumero 7014), huoneistoalaltaan (htm2) 707 m² suuruisen, liikuntatilan vuokrauksesta Helsingin Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistys Ry:ltä. Tila tullaan edelleen vuokraamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Malmin peruskoulun sekä Pihlajiston ala-asteen väistötilaksi määräaikaisesti ajalle 11.8.2023 – 31.12.2027. Tilojen käyttö jakautuu seuraavasti:

Malmin peruskoulun väistötilakäyttöön, huoneistoalaltaan (htm2) 375 m² liikuntakenttä (MPH 1) sekä varasto 10 m2 määräaikaisesti ajalle 1.1.2024 – 31.12.2027. Pihlajiston ala-asteen väistötilakäyttöön, huoneistoalaltaan (htm2) 322 m2 liikuntakenttä (MPH 2) määräaikaisesti ajalle 11.8.2023 – 31.12.2025.

Kohteen arvonlisäveroton tilavuokra on kaupunkiympäristön toimialalle keskiarvoltaan 4 840 euroa/m²/kk. Arvonlisäveroton tilavuokra koko vuokrakaudelta (5 v) on yhteensä 370 000 euroa. Tilavuokraa korotetaan elinkustannusindeksin mukaisesti vuosittain.

Vuokrauksessa noudatetaan omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan vuokrasopimusta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Malmin peruskoulussa toteutetaan peruskorjaushankkeita, jotka edellyttävät väistötiloja. Samoin Pihlajiston ala-asteen perusparannushankkeen eteneminen edellyttää lisää väistötiloja.

Malmin peruskoulun peruskorjaushankkeiden väistötilat ratkaistaan paviljonkiratkaisulla Kotinummenpuistoon, jonne ei rakenneta väliaikaisia liikuntatiloja, koska liikuntatilat saadaan vuokrattua Malmin palloiluhallilta. Samalla vuokrataan Pihlajiston ala-asteelle perusparannuskorjauksen ajalle liikuntatilat. Pihlajiston ala-asteelle järjestetään bussikuljetus liikuntatiloihin.

Liikuntatilat on vuokrattu yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 14.1.2021, 10 § siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista toimivaltaansa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun asiakkuusyksikön 1 päällikölle siten, että asiakkuusyksikön 1 päällikkö päättää vastuualueensa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta, kun liikehuoneisto vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 3 000 000 euroa tai kun liikehuoneisto vuokrataan toistaiseksi enintään kahdentoista kuukauden irtisanomisajoin.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 1 vastaa tilojen järjestämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Koska ulosmaksettava tilavuokra vuokrakauden (5 v) ajalta alittaa 0,5 M €, ei sisäänvuokrauksesta tarvita erillistä vuokrahankepäätöstä.

This decision was published on 12.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö

Attachments

1. Allekirjoitettu sopimus Malmin palloiluhalli
2. Sopimuksen liite 1

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.