Vuokraus, maa-alue, Ruskeasuon liikuntapuisto, Stable Synergia Oy

HEL 2023-006019
More recent handlings
§ 40

Maa-alueiden vuokraus Ruskeasuon liikuntapuistosta Stable Synergia Oy:lle hevosten jaloittelualueiksi

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja vuokraa Stable Synergia Oy:lle Helsingin
kaupungin 16. kaupunginosassa (Ruskeasuo) Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevat, liitekarttaan merkityt 367 m²:n ja 1 855 m²:n suuruiset maa-alueet hevosten jaloittelualueiksi. Alueet ovat osa Vähä Huopalahden kylän nro 436 tilaa Rnro 3:7.

Vuokrasopimus solmitaan ajalle 1.7.2023 - 30.6.2029.

Vuosivuokrana peritään 2 400,87 euroa (alv. 0%). Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Stable Synergia Oy on hakenut Ruskeasuon liikuntapuiston yhteydessä olevista hevosten jaloittelualuetta vuokralle 1.7.2023 alkaen.

Liikuntajohtaja on vuokrannut 28.4.2022 päätöksen 27 §:n mukaisesti Stable Synergia Oy:lle Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevasta tallirakennus 2:sta tilat ajalle 1.7.2023 - 30.6.2029 ratsastustoiminnan harjoittamista varten. Jaloittelualueet liittyvät oleellisesti ratsastustoimintaan, joten jaloittelualueiden vuokraus samalle ajalle hevostallitilojen kanssa on perusteltua.

Jaloittelualueet

Vuokrattavien jaloittelualueiden yhteiskoko on 2 222 m², jotka koostuu kolmesta erillisestä jaloittelualueesta 367 m² ja 1 855 m².

Vuokra-aika

Jaloittelualueet vuokrataan Stable Synergia Oy:lle ajalle 1.7.2023 - 30.6.2029.

Vuokran määrittely

Vuosivuokra on 2 40,87 euroa (alv. 0 %).

Vuokran laskukaava:
2 222 m² x 1,00 €/m² x 5 % x 21,61 = 2 400,87 euroa (alv. 0 %).

Tammikuun 1. päivästä 2024 lukien perittävä vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 = 100 siten, että perusvuosivuokra on 111,10 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi on 100.

Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Muut vuokraukseen liittyvät sopimusehdot kirjattu liitteenä olevaan sopimusluonnokseen.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 05.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Vuokrasopimusluonnos, jaloittelualueet, Stable Synergia Oy
2. Kartta, jaloittelualueet, Stable Synergia Oy

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.