Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, opinto-ohjaaja, TUVA-koulutus, työavain KASKO 03-42-23

HEL 2023-006092
More recent handlings
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, opinto-ohjaaja, TUVA-koulutus, työavain KASKO 03-42-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-4

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita opinto-ohjaajan määräaikaiseen virkaan **********

Määräaikainen virka on voimassa ajalla 1.8.2023 – 31.7.2024.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Opinto-ohjaajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 28.2.2023 – 14.3.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Virka sijoittuu Stadin ammatti- ja aikuisopistoon.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on opinto-ohjaajan tehtävät TUVA-koulutuksessa.

Opinto-ohjaajan viran kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan.

Opinto-ohjaajan työnkuva keskittyy TUVA-opiskelijoiden ohjaamiseen lukio-opintoihin tutustumisessa ja niiden suorittamisessa. Työ sisältää eri ikäisten opiskelijoiden ohjaamista, lukio-opintoihin valmentamista sekä opiskelijoiden opintopolkujen rakentamista nimettyjen yhteistyölukioiden opinto-ohjaajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää osaamista monipuolisista ohjausmenetelmistä, hyviä yhteistyötaitoja ja verkosto-osaamista, hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja sekä näyttöä tuloksellisesta ohjauksen kehittämistyöstä. Tehtävä edellyttää myös joustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 26 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 12 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttiin 6 hakijaa, joista yksi hakija ei tullut paikalle.

Haastattelijoina toimivat 4.4.2023 pidetyssä haastatteluissa opinto-ohjaajien koordinoiva tiimimestari ********** sekä rehtori **********

Valittu on toiminut opinto-ohjaajan tehtävissä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä TUVA koulutuksessa. Opinto-ohjaajan tehtävässä hän on ohjannut opiskelijoita lukio-opintojen suorittamisessa. Hän toiminut aiemmin opettajana VALMA -koulutuksessa.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelusta ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on Pia Karaspurolla.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 11.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Pohjanpelto, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 83269

mari.pohjanpelto@hel.fi

Decisionmaker

Mari Pohjanpelto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-4