Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla keskisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilöille 22.5.2023 alkaen

HEL 2023-006103
More recent handlings
§ 4

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla, keskisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilöille 22.5.2023 alkaen

Kotihoitopäällikkö

Päätös

A Kotihoitopäällikkö päätti, että

Kallio 1 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- sairaanhoitaja (vakanssinumero 020615), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

- Kallio 6 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026767)

- Kallio 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 027595)

Kallio 2 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Kallio 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 027595)

- Kallio 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026761)

- Kallio 6 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026767)

Kallio 4 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Kallio 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026762)

- Kallio 6 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026767)

- Kallio 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026761)

Kallio 5 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Keskisen kotihoidon esihenkilö (026763) ajalla 29.5 - 4.6.2023 sekä 1.8 - 13.8.2023

- Vallila 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 039409)

- Vallila 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026766)

- Kallio 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 027595)

Kallio 6 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Kallio 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026761)

- Kallio 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 027595)

- sairaanhoitaja (vakanssinumero 020609), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

Koskela 1 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Koskela 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026771)

- sairaanhoitaja (vakanssinumero 038911), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sjijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

- sairaanhoitaja (vakanssinumero 025257), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

Koskela 2 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Koskela 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026765)

- sairaanhoitaja (vakanssinumero 025257), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

- Vallila 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 039409)

Vallila 1 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Keskisen kotihoidon esihenkilö (026763) ajalla 19.6 - 25.6.2023 sekä 17.7 - 31.7.2023

- Vallila 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026770)

- Kallio 5 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026768)

- Vallila 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 039409)

Vallila 2 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Keskisen kotihoidon esihenkilö (026763) ajalla 12.6 - 18.6.2023 sekä 14.8 - 3.9.2023

- Vallila 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026766)

- Kallio 5 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026768)

- Kallio 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026762)

B Samalla kotihoitopäällikkö päätti, että

Vallila 3 kotihoidon esihenkilön (työsuhteinen) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Keskisen kotihoidon esihenkilö (026763) ajalla 5.6 - 11.6.2023 sekä 27.6 - 16.7.2023

- Kallio 5 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026768)

- Vallila 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026770)

- Kallio 6 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026767)

Samalla kotihoitopäällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä kotihoidon esihenkilön sijaisena toimii kotihoitopäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 22.5.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa kotihoitopäällikön 18.4.2023 tekemän päätöksen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan työyksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa yksikön päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

This decision was published on 05.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 4 § (A).

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 4 § (B).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Seija Polvi, kotihoitopäällikkö, puhelin: 09 310 43199

seija.polvi@hel.fi

Decisionmaker

Seija Polvi
kotihoitopäällikkö