Virkasuhteen täyttäminen, Mellunmäen ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, KASKO-01-183-23.

HEL 2023-006188
More recent handlings
§ 7

Määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, Mellunmäen ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, Kasko-01-183-23.

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti valita erityisluokanopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen (vakanssinumero 001281) **********

Virantoimitus alkaa 01.08.2023 ja päättyy 31.07.2024.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulle ei aseteta koeaikaa.

Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan määräaikainen virka (vakanssinumero 001281) on ollut julkisesti haettavana ajalla 12.4. – 26.4.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Mellunmäen ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät sekä muut rehtorin määräämät työtehtävät Mellunmäen ala-asteen koulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus tiimi- tai työparityöskentelystä sekä halun opettaa kaikkia alakoulussa opetettavia oppiaineita. Eduksi luettiin myös kokemus joustavasta työotteesta, kokemus asiakirjojen laatimisesta sekä haastavista oppilastilanteista.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 6 hakijaa.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa. 1 hakija ei osallistunut haastatteluun. Kaikilla haastatelluilla on työkokemusta erityisen tuen pienryhmäopettajana toimimisesta Itä-Helsingissä. Kaikilla haastatelluilla kokemusta tiimi- tai työparityöskentelystä sekä halua opettaa kaikkia alakoulussa opetettavia oppiaineita. Kaikilla haastatelluilla on kokemusta joustavasta työotteesta sekä vahva kokemus asiakirjojen laatimisesta ja haastavista oppilastilanteista.

Haastattelut suorittivat 3.-5.5.2023 rehtori ja apulaisrehtori.

Erityisluokanopettajan korostuu erityisen tuen toimintamallien hallinta ja yhteistyö verkostojen kanssa. Erityisluokanopettaja toimii osana koulun erityisen tuen tiimiä, jonka tehtävään kuuluu koko koulun erityisen tuen oppilaiden tukeminen joustavin opetusjärjestelyin. Näin yhteistyötaidot korostuvat tässä työtehtävässä.

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 15.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Miia Koivula, rehtori, puhelin: 09 310 32077

miia.koivula@hel.fi

Decisionmaker

Miia Koivula
rehtori