Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin kotisairaala, terveyskeskuslääkäri, työavain SOTEPE-03-186-23

HEL 2023-006205
More recent handlings
§ 16

Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, Helsingin kotisairaala, työavain SOTE-03-186-23

Johtajalääkäri

Päätös

Helsingin sairaalan johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen tohtori ********** kotisairaalan terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 041243, Sairaala- kuntoutus- ja hoiva, Helsingin sairaala, työpiste kotisairaala) 01.06.2023 lukien 5941,38 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Palkassa ei ole huomioitu 01.06.2023 tulevaa yleiskorotusta.

Koeaika on 3 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja virkaan otetulta saadaan selvitys tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojasta. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Kotisairaalan terveyskeskuslääkärin virka on ollut vailla vakituista viranhaltijaa.

Toimivalta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 199 § mukaan kotisairaalan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa Helsingin sairaalan johtajalääkäri.

Viran tehtäväkuvaus

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on hoitaa kotona olevia potilaita yhdessä hoitotiimin kanssa kotikäynneillä ja konsultoiden. Palliatiivinen poliklinikka mahdollistaa myös polikliinisen työskentelyn. Kotisairaalan potilaina on palliatiivisia potilaita sekä akuutteja, lähinnä infektiopotilaita.

Kelpoisuus

Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäedellytykset

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää kokemusta alansa tehtävistä.

Eduksi luettiin kokemus kotisairaalatyöstä, kehittämismyönteisyys ja kiinnostus palliatiivisesta hoidosta.

Hakuprosessi

Terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 041243) on ollut julkisesti haettavana 03.04. - 24.04.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asiakirjan liitteenä 1. Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin 28.4.2023 LT **********

Haastattelun suoritti ylilääkäri **********

Haastattelu tehtiin etänä Teams -neuvotteluna.

Kaikkien kärkihakijoiden kuvaus

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti ja syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri.

Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi **********

**********

Kärkihakijoiden ansioiden peilaus toimenkuvaan ja toisiinsa

********** on pätevä toimimaan kotisairaalassa terveyskeskuslääkärin tehtävässä. Haastattelussa hän osoitti kiinnostukseensa toiminnan kehittämiseen sekä vastuunottoon oman erikoisalansa ja kokemuksensa mukaisesti. Sijaisuuttaan Helsingin Kotisairaalassa hän on hoitanut erinomaisesti.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on edellytys terveyskeskuslääkärin viran tehtävien hoitamiseen Helsingin kotisairaalassa.

This decision was published on 26.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Taina Toivanen, Ylilääkäri, puhelin: 09 310 75616

taina.a.toivanen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Pikkarainen
Johtajalääkäri

Attachments

1. Kotisairaalan avoimen viran hakijaluettelo

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.