Kokousajat, kaupunginhallituksen konsernijaosto, syyskausi 2023

HEL 2023-006211
More recent handlings
Case 2. / 61 §

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2023

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokoontua syyskaudella 2023 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan klo 17:00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

  • 28.8.2023
  • 18.9.2023
  • 2.10.2023
  • 30.10.2023
  • 20.11.2023
  • 11.12.2023

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä.

Konsernijaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä.

Konsernijaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Close

This decision was published on 31.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36207

asta.vennela@hel.fi