Virkasuhteen täyttäminen, Mellunmäen ala-asteen koulu, päätoiminen tuntiopettaja, S2 ja käsityö, työavain KASKO-01-386-23

HEL 2023-006212
More recent handlings
§ 4

Määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, Mellunmäen ala-asteen koulu, päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä S2 ja KS, työavain KASKO-01-386-23.

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti valita päätoimisen tuntiopettajan tehtävän määräaikaiseen virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 ja päättyy 31.7.2024.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulle ei aseteta koeaikaa.

Rikosrekisteriotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 14.4.-28.4.2023. Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Mellunmäen ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan tehtävät sekä muut rehtorin määräämät työtehtävät Mellunmäen ala-asteen koulussa.

Tuntiopettajan virkatehtävän kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus tiimi- tai työparityöskentelystä sekä kokemus S2-opetuksesta ja käsitöiden opetuksesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 8 hakijaa. Opettajan kelpoisuus on 6 hakijalla.

Hakemusten perusteella tehtävään haastateltiin 1 hakija.

Haastattelun suorittivat ajalla 8.5.2023 rehtori ja apulaisrehtori.

Päätoimisen tuntiopettajan (S2 ja KS) tehtävässä korostuu joustavuus arjen nopeissa muutoksissa sekä yhteistyötaito koulun muun henkilökunnan kanssa. Suomi toisena ja vieraan kielen opettajan tulee hallita pedagogisten asiakirjojen laatiminen sekä yhteistyö arvioinnissa kaikkien opettamiensa oppilaiden osalta. Lisäksi tehtävä edellyttää taitoa laatia ja rakentaa kullekin oppilaalle sopivaa oppimismateriaalia. Lisäksi on välttämätöntä kyetä tekemään yhteistyötä koulun luokanopettajien kanssa, jotta joustava ryhmittely ja jokaiselle sopiva oppimisen polku mahdollistuu. Koska kaksoisrakenteet puretaan koulun akuuteissa tilanteissa, edellyttää koulun arjessa toimiminen joustavuutta ja kykyä toimia eri ryhmien kanssa nopealla reagoinnilla. Tehtävään kuuluu myös kokonaisvaltaisen käsityön opettaminen ryhmille, joissa on erityisen tuen oppilaita.

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 15.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Miia Koivula, rehtori, puhelin: 09 310 32077

miia.koivula@hel.fi

Decisionmaker

Miia Koivula
rehtori