Tutkimuslupa, DeRadicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Reintagrate (D.Rad) -horisonttihanke

HEL 2023-006272
More recent handlings
§ 30

Tutkimuslupa, DeRadicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Reintagrate (D.Rad) -horisonttihanke

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** DeRadicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Reintagrate (D.Rad) -horisonttihanketta varten. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

De-Radicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Re-integrate (D.Rad) -hankkeessa selvitetään radikalisoitumiseen ja deradikalisoitumiseen vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen Suomen osuus toteutetaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa/ Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Tutkimusta rahoittaa Euroopan unioni. Hankkeen työpaketti WP9 keskittyy osallisuuteen ja julkiseen tilaan, ja (de-)radikalisoitumisen kysymykset ovat tässä työpaketissa taka-alalla. Työpaketissa tehdään taustahaastatteluja osallisuuden ja julkisen tilan parissa toimivien asiantuntijoiden kanssa.

Haastatteluaineistoa käytetään taustamateriaalina hankkeen WP9:n julkaisuissa ja muissa tuotoksissa (kaupunkiraportti, yhteenvetoraportti, interaktiivinen verkkokartta, policy brief). Aineistoa kerätään myös havainnoimalla ja työpajoissa. Aineiston käyttöä hankkeen muissa mahdollisissa tutkimusjulkaisuissa kysytään erikseen haastateltavilta pyydettävässä suostumuksessa.

Kaupunginkanslian osalta tutkimus koskee viestintäosastoa ja strategiaosastoa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala myöntävät tutkimukselle erikseen tutkimusluvan. Tutkimukselle on tehty eettinen arviointi EU-komissiossa 2020.

Tutkimusaineisto suojataan luvatonta käsittelyä vastaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterinpidosta vastaa tutkimusluvan saaja. Suostumuksen antaneiden osallistujien osalta litteraatit tallennetaan tunnistetietoineen Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD). Muilta osin tutkimusrekisteri hävitetään, kun henkilötiedot eivät ole enää tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Tutkimusluvan saaja sitoutuu siihen, ettei hän käytä saamiaan tietoja asiakkaan tai henkilökuntaan kuuluvan henkilön tai hänen läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus, eikä luovuta saamiaan henkilötietoja sivulliselle.

Helsingin kaupunginkanslia ei osallistu tutkimuksen rahoittamiseen. Tutkimuksen valmistuttua toimitetaan tutkimusraportti tai sähköinen osoite, josta tutkimus on luettavissa, kaupunginkanslian käyttöön.

This decision was published on 22.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Rhea Sundén, suunnittelija, puhelin: 09 310 40639

rhea.sunden@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Tutkimuslupahakemus 4.5.2023, liite, tietosuojailmoitus
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
9. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
10. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
11. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.