Tutkimuslupa, Epävarmuutta kokevan ikääntyneen rohkaiseminen digiteemoihin

HEL 2023-006340
More recent handlings
§ 29

Epävarmuutta kokevan ikääntyneen rohkaiseminen digiteemoihin

Seniorikeskusten johtaja

Päätös

Seniorikeskusten johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Epävarmuutta kokevan ikääntyneen rohkaiseminen digiteemoihin” (YAMK-opinnäytetyö). Yhteyshenkilö on vastaava ohjaaja ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2024.Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:Tutkimukseen liittyvät tehtävät suoritetaan omalla ajalla.Rekrytointi tapahtuu sovituista palvelukeskuksista. Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle, eikä toimiala sitoudu tiloissa tehtävien mahdollisten muutosten kustantamiseen.Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia. Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kokemuksia epävarmuutta kokevan ikääntyneen rohkaisemisesta ja rohkaistumisesta digiteemoihin ryhmätoiminnassa. Tarkoituksena on luoda yhdessä ikääntyneiden kanssa, heidän tarpeistaan ja toiveistaan lähtevä, sisällöltään digiaiheista keskusteleva, vertaistuellinen ryhmä. Ryhmässä tutustutaan kiireettömästi ja lempeällä tavalla digitaalisiin palveluihin ja toimintoihin sekä aihepiireihin osallistujien kiinnostuksen mukaisesti. Tutkija huolehtii lainalaitteiden tietoturvallisuudesta.

Tutkimus on laadullinen toimintatutkimus, joka toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin palvelukeskuksessa järjestettävässä, digiaiheita käsittelevässä ryhmässä, jonka ohjaajana tutkija toimii. Ryhmätoiminnassa on mukana digiopastuksen vapaaehtoinen vertaisohjaaja, joka on mukana ryhmäkertojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ryhmään on tavoitteena saada noin kuusi osallistujaa.

Aineisto kerätään haastattelemalla ryhmään osallistuvat asiakkaat puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä ennen ja jälkeen ryhmätoiminnan, haastattelut nauhoitetaan. Lisäksi osallistujat täyttävät kyselyn.

Tutkittavat rekrytoidaan palvelukeskusten ilmoitustauluille toimitettavan informointikirjeen avulla, jonka perusteella ryhmätoiminnasta kiinnostuneet asiakkaat voivat ilmoittautua mukaan tutkimukseen. Palvelukeskusten henkilökunta voi myös tiedottaa tutkimuksesta suullisesti henkilöille, joiden arvellaan olevan kiinnostuneita digiasioista. Osallistuminen perustuu kirjallisesti annettavaan suostumukseen.

Aineisto käsitellään laadullisin menetelmin ja raportoidaan opinnäytetyönä.

Aineistoa käsittelevät ainoastaan tutkimuksen kannalta välttämättömät henkilöt tutkimustarkoituksessa, eikä siihen ole pääsyä ulkopuolisilla.

Aineisto säilytetään muistitikulla salasanalla suojatussa tiedostossa. Nauhuri ja litteroidut aineistot sekä suostumuslomakkeet säilytetään lukollisessa kaapissa.

Aineisto tuhotaan tutkimuksen päätyttyä tietosuojajätteenä ja yhteystietolista poistetaan.

Yhdyshenkilöksi lupautunut vastaava ohjaaja puoltaa tutkimusluvan myöntämistä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 17.1.2023 § 11 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää palvelun päällikkö palvelujensa osalta. Tästä tutkimusluvasta päättää seniorikeskusten johtaja.

This decision was published on 14.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Päivi Portin, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 27042

paivi.portin@hel.fi

Decisionmaker

Maritta Haavisto
seniorikeskusten johtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.