Hankesuunnitelma, tilan muuttaminen päiväkotikäyttöön, Ensi linja 1, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-006399
More recent handlings
Case 17. / 213 §

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen tekemästä päätöksestä 11.12.2023 § 761 Hankesuunnitelman hyväksyminen koskien rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta päiväkodiksi (Kallio, Ensi linja 1)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen päätöstä 11.12.2023 § 761.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginhallituksen päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137.1 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntalain 140 §:n 3 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginhallituksen kokouksen 11.12.2023 päätöspöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa 21.12.2023. Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 5.1.2024. Oikaisuvaatimusta on täydennetty 8.1.2024. Oikaisuvaatimuksen tekijä on kunnan jäsen, joten hänellä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginhallitus päätti 11.12.2023 § 761 Kalliossa osoitteessa Ensi linja 1 sijaitsevan rakennuksen päiväkotikäyttöön muuttamista koskevan 31.5.2023 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 4 437 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 921 000 euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa.

Kaupunginhallitus korosti samalla, että ruotsinkielisten lasten osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on varmistettava, että lapsen oikeus saada varhaiskasvatusta omalla äidinkielellään toteutuu. Muutokset, joita Ensi linjan hankkeista mahdollisesti seuraa perheiden arkeen, on paitsi valmisteltava myös viestittävä huolella. Perheille ja työntekijöille on oltava selvää, miten hanke etenee ja mitkä sen vaikutukset ovat.

Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala arvioi ja tuo lautakunnalle tietoon ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestämisestä: a) missä laajuudessa on tarkoituksenmukaista tarjota ruotsinkielistä varhaiskasvatusta kaupungin omana toimintana Ensi linjan yksikössä huomioiden erityisesti henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet; b) mikä olisi tarkoituksenmukainen tapa täydentää omaa tuotantoa ja mahdollistaa erilaisten palveluntarjoajien toiminta ruotsinkielisellä puolella.

Oikaisuvaatimuksessa esitettyjen vaatimusten käsittely ja perustelut

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätös tulee kumota, hankkeesta tulee luopua ja mikäli hankkeesta ei päätetä luopua, tulee asia palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunginhallitus olisi 11.12.2023 § 761 päättänyt päiväkotien lakkauttamisesta.

Kaupunginhallitus ei ole päättänyt päiväkotien lakkauttamisesta, vaan hankesuunnitelman hyväksymisestä koskien rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta päiväkodiksi. Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää suomenkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta sekä ruotsinkielisen jaoston ehdotuksesta ruotsinkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksella ei ole näin ollen toimivaltaa päättää päiväkodin lakkauttamisesta.

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätös olisi tehty ja asia valmisteltu väärässä järjestyksessä sekä puutteellisin tiedoin ja toimivalloin.

Oikaisuvaatimuksen mukaan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 15.6.2023 asian valmisteluna tekemä päätös ei olisi perustunut hallintosäännön edellyttämälle tarveselvitykselle.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätös on ollut esitys kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimuksen tekijän viittaama hallintosäännön kohta ei koske kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esityksiä, vaan se koskee tilanteita, jolloin jaostolla on lopullinen toimivalta päättää hankesuunnitelmasta. Hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolla on toimivalta tehdä esitys kaupunginhallitukselle sellaisissa jaoston toimialaan liittyvissä asioissa, jotka kuuluvat kaupunginhallituksen tai valtuuston toimivaltaan. Esityksestä päättäminen kaupunginhallitukselle ei hallintosäännön mukaan edellytä käyttäjätoimialalautakunnan tarveselvitystä. Myöskään kaupunginhallituksen päättäessä hankesuunnitelman hyväksymisestä päätösvallan juridisena edellytyksenä ei ole käyttäjätoimialalautakunnan tarveselvitys. Jaosto on voinut juridisesti tehdä kaupungin sisäisen esityksen lautakunnalle ehdollisena, koska jaosto ei ole tehnyt asiassa lopullista asiaratkaisua. Jaoston päätöksen perusteena on ollut hankesuunnitelman liitteenä ollut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarvekuvaus.

Hankesuunnitelman hyväksymistä koskevat toimivallat määräytyivät päätöksentekohetkellä voimassa olleen hallintosäännön mukaan seuraavasti: Hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, tilahankkeita koskevien hanke- ja muiden suunnitelmien hyväksymisestä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa lautakunnan tai kansliapäällikön hyväksymän tarveselvityksen perusteella. Kaupunginhallituksen päätöksen 18.9.2017 § 865 mukaan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto tai sen määräämä viranomainen hyväksyy tilahankkeita koskevat hanke- ja muut suunnitelmat, kun hankkeen suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 5 milj. euroa.

Kaupunginhallitus on yleistoimivaltansa perusteella toimivaltainen päättämään hanke- ja muista suunnitelmista silloin, kun kustannusarvio on yli 5 miljoonaa euroa, mutta enintään 10 miljoonaa euroa. Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin hankkeita koskevista hankesuunnitelmista, kun kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Edellä mainituin perustein kaupunginhallitus on ollut toimivaltainen päättämään kustannusarvioltaan 7 921 000 euron hankesuunnitelman hyväksymisestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto ei olisi saanut mahdollisuutta ottaa kantaa tarveselvityksen muutettuun versioon.

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto tekee lautakunnalle esityksen sellaisten ruotsinkielisten päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilahankkeita koskevien tarveselvitysten hyväksymisestä, joista päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on esittänyt lautakunnalle Ensi linjan hankkeen tarveselvityksen hyväksymistä 6.6.2023 § 17. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen 24.10.2023 § 243 ja edellyttänyt selvittämään tilojen jakamista kaupungin tai muiden soveltuvien käyttäjien kanssa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 14.11.2023 § 270 hankesuunnitelmasta antaman lausunnon perusteluissa todetaan, että hankesuunnitelma vastaa lautakunnassa päätettyä tarveselvitystä ja että tehtyjen selvitysten perusteella ei tiloille ole löytynyt muita käyttäjiä. Edellä mainituin perustein on katsottava, että tarveselvitystä ei ole muutettu eikä näin ollen perusteita tarveselvityksen uudelle käsittelylle kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa ole ollut.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolla ei olisi ollut 15.6.2023 toimivaltaa valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialaa jatkamaan hankkeen valmistelua hankepäätöstä odottamatta.

Jaoston em. valtuutuksella ei ole juridista merkitystä, vaan se on luonteeltaan jaoston toimialan asian valmistelijoille antama ei juridisesti sitova kaupungin sisäinen ohjeistus. Toimiala voi valmistella asioita ilman tällaisia valtuutuksiakin. Valtuutus ei tee jaoston päätöstä lainvastaiseksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 14.11.2023 antaman lausunnon hankesuunnitelmasta olisi oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan pitänyt johtaa hankesuunnitelma-asian uudelleen käsittelyyn kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa.

Kaupunginhallitus on ollut asiassa lopullinen päättäjä ja se on arvioinut, että esitystä ei ole tarkoituksenmukaista palauttaa kaupunkiympäristön toimialalle uudelleen valmisteltavaksi ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa uudelleen käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimuksen mukaan olisi mahdollista, että kaupunginhallitus ei olisi ollut toimivaltainen päättämään hankesuunnitelmasta. Lisäksi päätöksessä ei eriteltäisi 7 921 000 euron kustannusarviota, vaan ainoastaan 3 143 000 euron kustannukset siten, että erittelemättä jää 4 778 000 euroa.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin hankkeista koskevista hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 milj. euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017, 865 § päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 5 milj. euroa. Kun hankeen kustannusarvio ylittää 5 milj. euroa, on päätösvalta kaupunginhallituksella. Kaupunginhallitus on ollut toimivaltainen päättämään hankesuunnitelmasta, jonka enimmäishinta on 7 921 000 euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa.

Päätöksen perusteluissa on todettu hankkeen kustannusten muodostumisen osalta mm., että rakentamiskustannukset sisältävät (kustannuksia lisäävinä toimenpiteinä) pihat ja salaojat 640 000 euroa, ammattikeittiön 592 000 euroa, LVIJA-tekniset muutokset 920 000 euroa sekä alapohjat, julkisivut ja vesikatto 991 000 euroa. Edelleen todetaan, että kaupunkiympäristön toimialan tilapäällikkö on 8.6.2023 § 9 hyväksynyt rakennuksen alapohjan, vesikaton ja julkisivujen peruskorjauksen enimmäishintaa koskevan hankesuunnitelman (enimmäishinta arvonlisäverottomana 991 000 euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa). Nämä kustannukset on sisällytetty hankkeen rakennuskustannusten enimmäishintaan.

Kaupunginhallitus on ollut asiassa lopullinen päättäjä ja se on arvioinut, että hankesuunnitelma on ollut hyväksyttävissä esitetyin perusteluin siten, että rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 921 000 euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa.

Oikaisuvaatimuksen mukaan alueen asukkaita, naapureita, alueella toimivia yhteisöjä, yrittäjiä ja muita toimijoita ei olisi kuultu asian valmistelun yhteydessä. Kaupunginhallitukselle ei olisi esitelty lakkautettavien päiväkotien lasten, heidän vanhempiensa, asiassa kuultujen vanhempien eikä muiden, esimerkiksi väistötiloja tulevaisuudessa tarvitsevien päiväkotien lasten vanhempien näkemyksiä esimerkiksi vuorovaikutusraportin muodossa.

Ensi linjan tiloihin liittyen on pidetty erillisiä tilaisuuksia Kallion alueella päiväkotien henkilöstölle sekä huoltajille. Lisäksi Kallion alueen asukastilaisuus, tiedotus- ja keskustelutilaisuus, pidettiin Aleksis Kiven koululla 21.9.2023. Asukkailla oli mahdollisuus vielä tilaisuuden jälkeen esittää kysymyksiä. Ensi linjaan liittyvät huoltajien, henkilöstön ja asukkaiden kysymykset kaikki koottiin ja niihin kaikkiin annettiin kirjalliset vastaukset. Koonti toimitettiin kaikille kysymysten esittäjille sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenille. Samana päivänä järjestettiin myös alueen henkilöstön yhteinen tilaisuus. Päiväkoti Vironniemen huoltajien tilaisuus pidettiin 18.10.2023.

Oikaisuvaatimuksen mukaan asian esittely olisi puutteellista ja harhaanjohtavaa hankkeen vaikutusten ja riskien arvioinnin osalta. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että asiassa ei olisi arvioitu hankkeen vaikutuksia ja riskejä, jotka liittyvät lapsen, perheen ja suunnitellun päiväkodin työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin, päiväkotien sulkemiseen ja toimintojen siirtämiseen Ensi linjalle ja kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstötilanteeseen. Asiassa ei olisi myöskään huomioitu tai arvioitu hankkeen sosiaalista ja liikenteellistä ympäristöä eikä ympäristövaikutuksia Ensi linja 1:n viereiseen Ilolanlehtoon ja siihen rajautuvaan muuhun viheralueeseen tai lepakoihin.

Hankesuunnitelmaan on sisältynyt hankkeen vaikutusten ja riskien arviointi, jossa on tunnistettu hankkeen vaikutuksia ja toteuttamisen riskejä niiltä osin, kuin hankesuunnitelman laadinnassa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Hankkeelle myönnetyssä rakennusluvassa (tunnus 11-1470-23-D) todetaan: ”Ilolanlehdon puistoalueen statusta ja tarvetta tulee arvioida jatkossa perusteellisesti ja vuorovaikutteisesti. Vaikutuksia tulee arvioida poikkeamis- tai asemakaavamuutosvalmistelun yhteydessä.”

Edelleen oikaisuvaatimuksessa todetaan, että hanketta ei olisi arvioitu suhteessa kodinomaisuuteen, turvallisuuteen sekä toiminnallisuuteen liittyviin vaatimuksiin. Lisäksi asiassa ei olisi arvioitu, tulisivatko varhaiskasvatuspalvelut olemaan Ensi linja 1:n suuressa päiväkodissa laadukkaita ja lapsille sopivia.

Hanke toteutetaan kaupungin päiväkotirakennusten normaalin laatutason mukaiseksi. Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisen ympäristöksi. Päiväkoti suunnitellaan turvalliseksi sekä helposti hahmotettavaksi ja lapsille soveltuvaksi. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on, että tilat tukevat varhaiskasvatusta ja esiopetusta ja tarjoavat mahdollisuudet myös leikkiin ja luovaan toimintaan. Tilat mahdollistavat nykyisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan järjestämisen pienryhmissä. Suunnittelussa noudatetaan Helsingin kaupungin päiväkotien suunnitteluohjeita.

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista. Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja monikäyttöiset tilat olemassa olevan rakennuksen puitteissa. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Muutoksen yhteydessä Ensi linja 1:n rakennus peruskorjataan siten, että tekniset järjestelmät uusitaan ja ajanmukaistetaan tarvittavilta osin sekä parannetaan paloturvallisuutta, energiatekniikkaa, esteettömyyttä ja tilojen akustiikkaa. Samalla kehitetään tilojen monikäyttöisyyttä ja soveltuvuutta päiväkotikäyttöön. Wc-tiloja rakennetaan lisää uuden käyttäjämäärän vaatima määrä.

Tilojen ja pihan toteutuksella varmistetaan lapsille turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö. Liikenteen suunnittelulla varmistetaan lasten turvalliset kevyen liikenteen yhteydet rakennukseen ja sen lähialueille. Suunnittelussa on otettu huomioon lasten turvallinen siirtyminen lähialueen virkistys-, liikunta- ja kulttuuripalveluihin.

Oikaisuvaatimuksen mukaan Ensi linja 1:n kohdalla ei olisi kyse lähipäiväkotiperiaatteen toteutumisesta.

Väistötilat suunnitellaan siten, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin lähipalveluperiaatteella.  Yleisesti varhaiskasvatuksessa lapselle myönnetään tarkoituksenmukainen paikka kotia lähellä olevaan varhaiskasvatuksen toimipaikkaan, huomioiden varhaiskasvatuksen toimipaikkojen paikkatilanne. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisen periaatteiden mukaan huoltaja esittää hakemuksessa yhdestä kolmeen hakutoivetta varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin. Toiveet huomioidaan järjestyksessä 1-3.

Palveluverkkolinjausten mukaan palveluverkkosuunnittelussa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palveluja ja palvelutarvetta tarkastellaan ko. suurpiiritasolla yhdessä siten, että lapsen opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on sujuva ja että lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate toteutuvat mahdollisimman hyvin. Varhaiskasvatusta ja esi- ja perusopetusta tarkastellaan lapsen saamana palveluketjuna. Siksi varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen palveluja ja palveluverkkoa tarkastellaan aina yhdessä kokonaisuutena yhteisellä alueella.

Oikaisuvaatimuksen mukaan asian esittely olisi epäselvä, puutteellinen ja harhaanjohtava. Päätöksen perusteluissa ei olisi tuotu riittävän selvästi esiin sitä, että hanke edellyttäisi asemakaavan muutoksen ja että hankkeelle saadun rakennusluvan mukaan kyseessä olisi toimistorakennuksen käyttötarkoituksen muutos lasten päiväkodiksi määräaikaisena viideksi vuodeksi. Lisäksi katsotaan, että asian esittelyssä olisi jäänyt liian vähälle huomiolle kaupunginmuseon asiassa antamat kaksi lausuntoa.

Hanke ei edellytä asemakaavan muutosta. Hankkeelle 20.6.2023 myönnetyn rakennusluvan (tunnus 11-1470-23-D) mukaan kysymyksessä on toimistorakennuksen käyttötarkoituksen muutos lasten päiväkodiksi määräaikaisena viideksi vuodeksi sekä kokoontumistilojen enimmäishenkilömäärän vahvistaminen. Asemakaavoitus on osana rakennuslupaprosessia antanut puoltavan lausunnon käyttötarkoituksen tilapäiselle muutokselle. Koska päiväkodin toiminta on tarkoitettu luonteeltaan pysyväksi, toiminnan mahdollistamiseksi tullaan myöhemmin hakemaan poikkeamispäätöstä tai asemakaavan muutosta.

Kaupunginmuseon lausunnot ovat sisältyneet hyväksytyn hankesuunnitelman liitteisiin. Kaupunginmuseon lausunnot on otettu huomioon hankesuunnittelussa.

Päätöksestä ei riittävässä määrin selviäisi eikä tulisi perustelluksi se, miksi hankkeeseen varattu muutosalue on 4437 brm², josta päiväkodin käyttöön vuokrataan 2780 htm². Pinta-alojen suhde hankkeen konkreettisessa lopputulemassa, tilojen käytössä, ja hankkeen kustannuksista jäisi myös epäselväksi.

Käyttötarkoituksen muutosalueena on koko rakennus. Oikaisuvaatimuksessa viitattu päiväkodin käyttöön vuokrattava ala 2780 htm² on tuotu esittelijän perusteluissa esiin kaupungin sisäisen vuokranmaksun perusteena käytettävänä huoneistoalana.

Lakkautettavaksi esitettyjen päiväkotien (Tapio, Linnunlaulun Arla ja Terhi) lakkauttamista ja varautumista ruotsinkielisten varhaiskasvatuspalvelujen siirtämiseen Ensi linjalle ei selkeästi perusteltaisi.

Kuten edellä todetaan, kaupunginhallitus ei ole 11.12.2023 § 761 päättänyt oikaisuvaatimuksessa mainittujen päiväkotien lakkauttamisesta, vaan Kalliossa osoitteessa Ensi linja 1 sijaitsevan rakennuksen päiväkotikäyttöön muuttamista koskevan hankesuunnitelman hyväksymisestä. Kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää suomenkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta sekä ruotsinkielisen jaoston ehdotuksesta ruotsinkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen 24.10.2023 § 243. Päätöksen perusteluissa todetaan, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on esittänyt lautakunnalle Ensi linjan hankkeen tarveselvityksen hyväksymistä 6.6.2023 § 17.

Ruotsinkielisten varhaiskasvatuspalveluiden ostosopimukset päättyvät kesällä 2024, joihin liittyy yhden vuoden optiomahdollisuus. Uudet tilat mahdollistavat ruotsinkielisten palveluiden jatkuvuuden alueella. Suomen- ja ruotsinkielisten varhaiskasvatuspalveluiden jakautuminen Ensi Linja 1 tiloissa määritellään alueen palvelutarpeen mukaan tarkoituksenmukaisesti. Ruotsinkielisten palveluiden osalta mahdollistetaan 84 tilapaikkaa.

Kaupunginhallitus on tehnyt asiassa lopullisen asianratkaisun esitetyillä perusteluilla. Kaupunginhallituksen päätöksen perusteluissa on todettu mm., että kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen ruotsinkielisen jaoston esityksestä ja puoltanut hankesuunnitelman hyväksymistä. Päätöksen perusteluissa on myös tuotu esiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnosta ilmenevät kirjaukset ”Lautakunta korosti käyttötarkoituksen muutosta koskevassa päätöksessään, että nykyisin käytössä olevien tilojen luopumista tulee arvioida jokaista erikseen. Lautakunta ei pitänyt tavoiteltavana kaikista esityksessä mainituista päiväkodeista luopumista. Erilliset päätösesitykset perusteluineen tulee tuoda lautakunnan hyväksyttäväksi. Ensi linjan rakennuksen osalta tulee edelleen kattavasti arvioida täydentäviä väistötila- ja käyttömahdollisuuksia.”

Yhteenveto

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että kaupunginhallitus olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Kaupunginhallituksen päätös ei ole lainvastainen, eikä se ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ja se on tarkoituksenmukainen. Oikaisuvaatimus tulee näin ollen hylätä perusteettomana.

Close

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 761

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Kalliossa osoitteessa Ensi linja 1 sijaitsevan rakennuksen päiväkotikäyttöön muuttamista koskevan 31.5.2023 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 4 437 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 921 000 euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa.

Kaupunginhallitus korosti samalla, että ruotsinkielisten lasten osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on varmistettava, että lapsen oikeus saada varhaiskasvatusta omalla äidinkielellään toteutuu. Muutokset, joita Ensi linjan hankkeista mahdollisesti seuraa perheiden arkeen, on paitsi valmisteltava myös viestittävä huolella. Perheille ja työntekijöille on oltava selvää, miten hanke etenee ja mitkä sen vaikutukset ovat.

Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala arvioi ja tuo lautakunnalle tietoon ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestämisestä:

a) missä laajuudessa on tarkoituksenmukaista tarjota ruotsinkielistä varhaiskasvatusta kaupungin omana toimintana Ensi linjan yksikössä huomioiden erityisesti henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet

b) mikä olisi tarkoituksenmukainen tapa täydentää omaa tuotantoa ja mahdollistaa erilaisten palveluntarjoajien toiminta ruotsinkielisellä puolella (esimerkiksi huomioiden mm. yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisän käyttö, ostopalvelut, palvelusetelit).

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Kaupunginhallitus korostaa samalla, että ruotsinkielisten lasten osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on varmistettava, että lapsen oikeus saada varhaiskasvatusta omalla äidinkielellään toteutuu. Muutokset, joita Ensi linjan hankkeista mahdollisesti seuraa perheiden arkeen, on paitsi valmisteltava myös viestittävä huolella. Perheille ja työntekijöille on oltava selvää, miten hanke etenee ja mitkä sen vaikutukset ovat.

Kaupunginhallitus edellyttää, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala arvioi ja tuo lautakunnalle tietoon ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestämisestä:

a) missä laajuudessa on tarkoituksenmukaista tarjota ruotsinkielistä varhaiskasvatusta kaupungin omana toimintana Ensi linjan yksikössä huomioiden erityisesti henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet

b) mikä olisi tarkoituksenmukainen tapa täydentää omaa tuotantoa ja mahdollistaa erilaisten palveluntarjoajien toiminta ruotsinkielisellä puolella (esimerkiksi huomioiden mm. yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisän käyttö, ostopalvelut, palvelusetelit).

Kannattaja: Daniel Sazonov

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Kaupunginhallitus korostaa samalla, että ruotsinkielisten lasten osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on varmistettava, että lapsen oikeus saada varhaiskasvatusta omalla äidinkielellään toteutuu. Muutokset, joita Ensi linjan hankkeista mahdollisesti seuraa perheiden arkeen, on paitsi valmisteltava myös viestittävä huolella. Perheille ja työntekijöille on oltava selvää, miten hanke etenee ja mitkä sen vaikutukset ovat.

Kaupunginhallitus edellyttää, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala arvioi ja tuo lautakunnalle tietoon ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestämisestä, missä laajuudessa on tarkoituksenmukaista tarjota ruotsinkielistä varhaiskasvatusta kaupungin omana toimintana Ensimmäisellä linjalla huomioiden erityisesti henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Marcus Rantalan ja Minja Koskelan vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Shawn Huff, Anniina Iskanius, Minna Lindgren, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Laisaari

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 11–4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Shawn Huff, Anniina Iskanius, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Tyhjä: 3
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Kaupunginhallitus hyväksyi Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0–12 (3 tyhjää).

04.12.2023 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.11.2023 § 270

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 31.5.2023 päivätystä Kallioon osoitteeseen Ensi Linja 1 toteutettavien päiväkotitilojen hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Lautakunta korosti käyttötarkoituksen muutosta koskevassa päätöksessään, että nykyisin käytössä olevien tilojen luopumista tulee arvioida jokaista erikseen. Lautakunta ei pitänyt tavoiteltavana kaikista esityksessä mainituista päiväkodeista luopumista. Erilliset päätösesitykset perusteluineen tulee tuoda lautakunnan hyväksyttäväksi. Ensi linjan rakennuksen osalta tulee edelleen kattavasti arvioida täydentäviä väistötila- ja käyttömahdollisuuksia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisäysesitys viime kokouksen päätöksen mukaisesti kohtaan 5:

Lautakunta korosti käyttötarkoituksen muutosta koskevassa päätöksessään, että nykyisin käytössä olevien tilojen luopumista tulee arvioida jokaista erikseen. Lautakunta ei pitänyt tavoiteltavana kaikista esityksessä mainituista päiväkodeista luopumista. Erilliset päätösesitykset perusteluineen tulee tuoda lautakunnan hyväksyttäväksi. Ensi linjan rakennuksen osalta tulee edelleen kattavasti arvioida täydentäviä väistötila- ja käyttömahdollisuuksia.

Kannattaja: Bicca Olin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Mari Holopaisen vastaehdotuksen.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Raila Tiainen-Ala-Maunus
Lisätiedot

Susan Niemelä, projektiarkkitehti (tilat): 310 79657

susan.niemela@hel.fi

Sari Utriainen, aluepäällikkö (toiminta): 310 44655

sari.utriainen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 15.06.2023 § 61

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Kalliossa osoitteessa Ensi linja 1 sijaitsevan rakennuksen muuttamista päiväkotikäyttöön ja 31.5.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 437 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 921 000 euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Hanna Lehtiniemi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 87723

hanna.lehtiniemi@hel.fi
Close

This decision was published on 18.04.2024

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Attachments

1. Oikaisuvaatimus 5.1.2024
2. Oikaisuvaatimuksen täydennys 8.1.2024 liitteineen

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.