Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla eteläisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilöille 12.6.2023 alkaen

HEL 2023-006596
More recent handlings
§ 2

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla eteläisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilöille 12.6.2023 alkaen

Kotihoitopäällikkö

Päätös

A kotihoitopäällikkö päätti, että

Lauttasaari 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

Lauttasaari 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026787),

sairaanhoitaja (vakanssinumero 040720), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

Lauttasaari 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

Lauttasaari 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026755),

sairaanhoitaja (vakanssinumero 040720), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

Töölö 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

Viiskulma 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026760).

Viiskulma 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

Töölö 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026749).

Töölö 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä,

Töölö 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026757).

Töölö 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä,

Töölö 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026759).

Viiskulma 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

Viiskulma 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026753),

Resurssipoolin kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 043252, työsuhteinen).

Viiskulma 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

Viiskulma 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026756),

Resurssipoolin kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 043252 työsuhteinen).

Vironniemi 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

Vironniemi 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026758),

terveydenhoitaja (vakanssinumero 037367), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

Vironniemi 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

Vironniemi 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026752).

B Samalla kotihoitopäällikkö päätti, että

Resurssipoolin kotihoidon esihenkilön (työsuhteinen) sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä

Viiskulma 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026756),

Viiskulma 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026753),

sairaanhoitaja (vakanssinumero 023932).

Samalla kotihoitopäällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä kotihoidon esihenkilön sijaisena toimii kotihoitopäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 12.6.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa päättäjän 30.5.2022 tekemän päätöksen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7. luvun mukaan työyksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa yksikön päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

This decision was published on 12.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 2 § (A).

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 2 § (B).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ulla Seppälä, kotihoitopäällikkö, puhelin: 09 310 29983

ulla.seppala@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Seppälä
kotihoitopäällikkö