Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen ja tilan muutokset peruskoulukäyttöön, Mäkelänkatu 84

HEL 2023-006598
More recent handlings
Case 10. / 591 §

Tilojen vuokrauksen jatkaminen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen väistötilakäyttöön (Mäkelänkatu 84)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jatkovuokrata osoitteessa Mäkelänkatu 84 sijaitsevat 8 838 htm² laajuiset tilat 12.5.2023 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen väistötilakäyttöön siten, että arvonlisäverottomien pääomavuokrien, investointikustannusten ja ylläpitokorjausten kustannusten kokonaissumma on 7 327 516 euroa 55 kuukauden vuokra-ajalta tammikuun 2023 kustannustasossa.

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön allekirjoittamaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (Y-tunnus 0107638-1) kanssa tehtävän liitteen mukaisen jatkovuokrausta koskevan sopimuksen sekä tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarve

Käpylän alueella tarvitaan väistötiloja useille koulu- ja päiväkotihankkeille.

Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.9.2021 § 278. Rakennus on kuntotutkimuksissa todettu huonokuntoiseksi ja purettu kevään 2023 aikana. Rakennuksen käyttäjille tarvitaan väistötilat korvaavan uudisrakennuksen valmistumiseen asti ajalle 8/2023–6/2025.

Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2019 § 372. Mäkelänkatu 84 rakennuksen 4. kerrokseen järjestetyt tilat ovat olleet Väinölä-rakennuksen väistötilakäytössä 1/2022 lähtien. Väistötilatarve jatkuu 6/2024 asti.

Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2020 § 295. Hankkeen toteuttaminen edellyttää väistötiloja ajalle 8/2023–12/2024.

Koskelan ala-asteen ja päiväkoti Herttuan korvaavan uudisrakennuksen toteutus on merkitty rakentamisohjelmaan vuosille 2025–2026. Nykyinen purettavaksi suunniteltu koulu- ja päiväkotirakennus on todettu kuntotutkimuksissa huonokuntoiseksi. Rakennuksen käyttäjille tarvitaan väistötilat korvaavan uudisrakennuksen valmistumiseen asti ajalle 1/2025–12/2026.

Yhtenäiskoulun perusparannus on merkitty rakentamisohjelmaan vuosille 2025-2026. Perusparannushankkeen toteuttaminen edellyttää väistötiloja ajalle 7/26– 6/28.

Tiloja voidaan tarvittaessa käyttää myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan muihin väistötilatarpeisiin.

Vuokrattavat tilat

Tarvittavat tilat järjestetään jatkovuokraamalla osoitteessa Mäkelänkatu 84 sijaitseva Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (Y-tunnus 0107638-1) omistama rakennus perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön. Rakennuksen Luonnontiedelukion käytössä olleet tilat ovat vapautuneet kesällä 2023 uuden lukiorakennuksen valmistuttua Kumpulan kampukselle.

Tiloissa on tehty muutostöitä, jotta ne soveltuvat peruskoulujen väistötiloiksi. Päiväkotitoiminnan edellyttämät muutokset suunnitellaan ja toteutetaan myöhemmin.

Iltapäivätoiminnan ja välituntikäytön tarpeita varten vuokrataan viereinen Kimmonpuisto kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelulle. Puistoon sijoitetaan esteetön WC-kontti. Koulun ja puiston välisen yhteyden turvallisuus varmistetaan sulkemalla niiden välinen ajotie.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat oheismateriaalissa.

Vuokraus ulkoiselta toimijalta

Vuokranantajan kanssa tehty vuokrasopimus päättyy 31.12.2023. Tilojen nykyinen vuokra on arvonlisäverottomana 16,43 euroa/htm² kuukaudessa eli yhteensä noin 145 208 euroa kuukaudessa. Tilat on vuokrattu pääomavuokralla siten, että ylläpitovastuu on ollut kaupungilla.

Vuokranantajan ja kaupungin on tarkoitus jatkaa vuokra-aikaa 31.7.2028 saakka. Sopimuksen mukaan kohteen ylläpito ja ylläpitokorjaukset ovat jatkossakin vuokralaisen vastuulla. Tämä huomioidaan vuokrasopimuksessa siten, että indeksikorjattu pääomavuokra vähenee vuosina 2024, 2027 ja 2028 vuokrasopimusluonnoksesta ilmenevällä tavalla. Vuokran indeksitarkistus tehdään vuosittain tammikuusta 2024 alkaen.

Jatkovuokrausta koskeva vuokrasopimusluonnos on liitteenä 2. Vuokrasopimuksen liitteet ovat oheismateriaalissa.

Kustannukset

Päätösehdotuksen mukainen vuokrauksen kokonaissumma on 7 327 516 euroa. Arvioitu ulosmaksettava tilavuokra ajalta 1.1.2024–31.7.2028 on yhteensä 6 027 516 euroa 55 kuukauden vuokra-ajalta.

Päätöksen mukainen enimmäishinta sisältää lisäksi kaupunkiympäristön toimialan toteuttamia muutostöitä arviolta enintään 500 000 euroa. Lisäksi käyttäjän erityistarpeisiin varataan 100 000 euroa.

Sopimuksen mukaisiin kiinteistön ylläpitokorjauksiin varaudutaan enintään 700 000 eurolla.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle muodostuu kaupunkiympäristön toimialan tilojen omistajalle maksamasta tilavuokrasta, kaupungin investoinnin aiheuttamasta lisävuokrasta, kaupunkiympäristön toimialan ylläpitovuokrasta sekä yleiskustannuksesta.

Kustannukset kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ovat 17,25 euroa/htm² kuukaudessa eli koko vuokra-ajalta yhteensä noin 8 385 053 euroa sisältäen tilavuokran, arviolta 12,4 euroa/htm², investointikustannuksista johtuvan lisävuokran 1,20 euroa/htm², ylläpitovuokran 2,98 euroa/htm² ja yleiskustannuksen 0,67 euroa/htm².

Tilojen käyttöönottoaikataulu

Jatkovuokrattavat tilat ovat olleet vuokrattuna kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (aiemman opetusviraston) käyttöön vuodesta 1998 alkaen. Väistötilojen muutostyöt ovat valmistuneet ja tilat on luovutettu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan jatkokäyttöön elokuussa 2023.

Rahoitus ja toteutus

Kohteen muutostyökustannukset rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetusta kohdentamattomasta korjausmäärärahasta ja ylläpitokustannukset käyttötalouden korjauksen ja kunnossapidon budjetista.

Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu vastaa muutostöiden toteutuksesta sekä rakennuksen ylläpidosta ja vuokranantajan kanssa sovittujen ylläpitokorjausten toteuttamisesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.8.2023 § 152 antanut jatkovuokrausta koskevasta hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 29.6.2023 § 70 esittänyt kaupunginhallitukselle tilojen jatkovuokraamista ja muuttamista kasvatuksen ja koulutuksen toimialan väistötilakäyttöön.

Jaoston esityksen jälkeen ulosmaksettavat vuokrakustannukset on tarkistettu vastaamaan vuokrasopimusluonnoksen mukaista vuokra-aikaa. Lisäksi vuokrauksen kokonaiskustannuksista on poistettu varautuminen optioon, joka ei sisälly nyt neuvoteltuun vuokrasopimusluonnokseen. Kaupunkiympäristön toimialan tilat -palvelu neuvottelee tarvittaessa myöhemmin erikseen mahdollisesta optiosta.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan sekä kaupunginhallituksen 18.9.2017 § 865 päätöksen perusteella kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään vuokraamisesta, kun määräaikaisen sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on yli 5 milj. euroa, mutta enintään 10 milj. euroa.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankkeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Close

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.08.2023 § 152

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 20.3.2020 päivätystä Mäkelänkatu 84, tilavuokraus ja tilan muutos hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle. Väistötilojen toteutusaikataululla on vaikutuksia varsinaisen hankkeen aikataululle ja väistössä olevan ajan pituuteen. Varsinaisten hankkeiden aikatauluissa on pysyttävä, jottei väistöaika pitene.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tila on suunniteltu toimimaan useamman alueella sijaitsevan yksikön väistötilana, mikä on hiilineutraalisuutta ja kustannustehokkuutta edistävä ratkaisu. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen@hel.fi

Sirpa Juuri, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 43226

sirpa.juuri@hel.fi

Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

kimmo.mustonen@hel.fi

Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.06.2023 § 70

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle:

A
Työeläkeyhtiö Ilmarisen omistaman, osoitteessa Mäkelänkatu 84 sijaitsevan, kesään 2023 asti Luonnontiedelukion käytössä olevan, yhteensä 8 838 htm² laajuisen rakennuksen jatkovuokraamista 12.5.2023 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen väistötilaksi 66 kuukaudeksi siten, että arvonlisäverottomien pääomavuokrien ja käyttäjän tilamuutoksiin liittyvän investointikustannuksen sekä tarvittavien ylläpitokorjausten kokonaissumma on yhteensä enintään 8 500 000 euroa (hintataso ja elinkustannusindeksi 1/23). Lisäksi jaosto esitti, että päätös pannaan täytäntöön ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

B
kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön oikeuttamista allekirjoittamaan Ilmarisen kanssa tehtävän liitteen mukaisen vuokrasopimuksen sekä tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta vuokrauspäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi
Close

This decision was published on 06.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi