Poikkeaminen, Kluuvi, Pohjoisesplanadi 37, Kiinteistö Oy Pohjoisesplanadi 37

HEL 2023-006634
More recent handlings
Case 15. / 467 §

Kluuvi, Pohjoisesplanadi 37, poikkeamishakemus

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelin 8 tonttia 37 rakennuskieltoa koskevan poikkeamishakemuksen. Hakemuksen mukainen hanke edellyttää poikkeamista rakennuskiellosta (nro 12802) asemakaavan laatimiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myöntää poikkeamisen seuraavilla ehdoilla:

 • Lasikaton ja sisäpihan toteutuksessa tulee noudattaa 28.6.2023 päivättyjen suunnitelmien mukaisia periaatteita koskien muun muassa korkeatasoista laatua, lasikaton keveyttä, tilan avaruutta ja valoisuutta.
 • Lasikaton ylin sallittu korkeusasema on +25 ja se tulee toteuttaa läpinäkyvänä.
 • Tontin läpi tulee mahdollistaa julkinen kävely-yhteys ja reitin tulee olla väljä ja esteetön.
 • Maantasokerros on osoitettava liiketiloiksi ja niiden tilat varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla.
 • Hankkeen toteuttamisessa on otettava huomioon kaupunginmuseon 19.6.2023 päivätty lausunto. Kaikista korjaus- ja muutossuunnitelmista tulee neuvotella kaupunginmuseon kanssa ja kaupunginmuseolta tulee pyytää lausunto suunnitelmista ennen rakennus- tai toimenpideluvan myöntämistä.
 • Teknisiä tiloja varten esitetty vesikaton korotuksen ylin sallittu korkeusasema on +28.30. Räystäskorko tulee pitää entisellään. Tilat on sovitettava osaksi rakennuksen arkkitehtuuria.
 • Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä hyväksyttävä palo- ja pelastautumisselvitys tosiasialliselta vaikutusalueelta. Muutostyöllä ei saa heikentää olemassa olevan rakennuksen tai naapurikiinteistöjen palo- ja pelastusturvallisuutta.
 • Hankkeen edellyttämiä rakennelmia ei saa sijoittaa 4 m lähemmäs kiinteistön 91-2-8-37 rajaa tai muutoin ratkaisusta tulee sopia naapurin kanssa ja laatia hyväksytty rasitesopimus.
 • Uudelle rakennettavalle kerrosalalle (709 k-m²) on osoitettava 17.1.2017 päivätyn työpaikka-alueiden laskentaohjeiden mukainen pyöräpaikkamäärä.
 • Suunnitelmissa on varauduttava toteutuskelpoisiin yhteyksiin Keskustan maanalaiseen huoltotunneliin. Suunnitelmissa esitetyn yhteyden toteutettavuutta ei saa muutostöin estää.

Maksu

3 346,50 euroa

Hakija

Kiinteistö Oy Pohjoisesplanadi 37

Rakennuspaikka

2. kaupunginosan (Kluuvi) kortteli 8 tontti 37

Hakemus

Hakija hakee lupaa toteuttaa rakennuskieltoalueelle rakennuksen alimpien kerrosten peruskorjauksen ja sisäpihan alueen laajennuksen. Sisäpiha katetaan lasikatolla, jolloin se muuttuu lämpimäksi sisätilaksi. Hakijan mukaan lasikatto asettuu sisäpihan nykyisen räystäslinjan alapuolelle ja ylimmän ikkunarivin yläpuolelle, jolloin muutokset nykyisiin pihajulkisivuihin ovat maltillisia. Kellaritiloja laajennetaan kaivamattomalle alueelle. Kellariin sijoitetaan uusia liiketiloja. Pihasiiven ullakolla sijaitsevaa iv-konehuonetta laajennetaan ja korotetaan.

Muutokset kohdistuvat pääosin rakennuksen sisäpihalle ja sisätiloihin eivätkä ole kaupunkikuvallisesti näkyviä. Toimenpiteissä on huomioitu kohteen kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. 180 vuoden aikana rakennus on muuttunut kaksikerroksisesta asuintalosta seitsemänkerroksiseksi toimisto- ja liikekiinteistöksi.

Rakennuksen olemassa oleva kerrosala on 11 991 k-m², ja uuden rakennettavan kerrosalan määrä on 709 k-m², yhteensä 12 700 k-m². Kiinteistörekisterin mukaan rakennuksen olemassa oleva kerrosala on 10 232 k-m². Hakijan mukaan rakennus on osittain mitattu ja laskentatavasta johtuen tiedossa oleva kerrosala poikkeaa kiinteistörekisterin tiedoista.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että harkittu korjaus- ja täydennysrakentaminen parantaa merkittävästi kiinteistön toiminnallisuutta ja houkuttelevuutta vahvistaen ydinkeskustan vetovoimaa. Nykytilanteessa kiinteistön potentiaalia ei ole täysin hyödynnetty. Muutaman auton pysäköintipaikkana toimivan sisäpihan käyttöönotto mahdollistaa rakennuksen toiminnallisuuden kohottamisen uudelle tasolle. Tällöin katutason aktiivinen liiketilavyöhyke ei rajoitu ainoastaan Esplanadille avautuviin tiloihin vaan uusi katettu keskustila johdattaa kävijän myös korttelin sisäosiin, kun maantaso- ja kellarikerros varataan pääosin ravintolakäyttöön. Tontin läpi kulkeva julkinen kävely-yhteys säilytetään.

Lisäksi hakija perustelee hakemustaan siten, että rakennuksen nykyinen kokonaisuus koostuu useista historiallisista kerrostumista, mikä perustelee hallitun muutoksen ja täydennysrakentamisen mahdollisuutta edelleenkin.

Säännökset, joista poiketaan

Hakemus koskee aluetta, jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.

Lähtötiedot

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa kaupunkiympäristölautakunnan 4.10.2022 (§ 541) määräämä rakennuskielto (nro 12802) asemakaavan muuttamiseksi. Rakennuskielto on voimassa 11.10. 2024 asti.

Rakennuskieltopäätöksen perustelujen mukaan rakennuskielto koskee määrättyjä tontteja 1.–8. sekä 13. ja 14. kaupunginosissa, joilla asemakaavoissa on puutteellisia merkintöjä muun muassa rakennusaloja, rakennusoikeuksia, käyttötarkoituksia ja suojelumerkintöjä koskien. Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaupunkirakennetta voidaan kehittää ja ylläpitää yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti sekä turvata alueen kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöarvot. Maantasokerroksia koskeva toiminnallinen tavoite on voimassa yleiskaavan mukaisesti.

Helsingin yleiskaavassa 2016 rakennuspaikka on osoitettu palvelu-, liike- ja toimitilapainotteiseksi keskusta-alueeksi, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi. Alue on kävelypainotteinen. Alue erottuu ympäristöään tehokkaampana ja toiminnallisesti monipuolisempana. Liike- ja toimitilan kokonaismäärää ei lähtökohtaisesti tule vähentää. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava keskustalle ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen.

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa 5.8.1921 vahvistettu asemakaava nro 223. Asemakaavassa on osoitettu alueella olevat tontin rajat. Muita kaavamerkintöjä alueella ei ole.

Alueella on maanalainen asemakaava, joka koskee keskustan maanalaista huoltoliikennettä ja pysäköintiä. Alueelle on osoitettu maanalaisia korttelikohtaisia huoltoliikenne- ja lastaustiloja varten varattua tilaa.

Pohjoisesplanadi 37 tontilla on asemakaavan muutos vireillä, ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 9.–30.6.2023. Kaavaratkaisun tavoitteena on vahvistaa ydinkeskustan vetovoimaa. Kaavalla mahdollistetaan tontilla sijaitsevan rakennuksen sisäpihan kattaminen ja sen hankkeeseen liittyvät toimenpiteet. Katutasoon sijoitetaan myymälä-, liike- ja palvelutiloja. Tavoitteena on myös olemassa olevan kävely-yhteyden säilyminen ja kiinteistöhuollon hoitaminen maanalaisen huoltotunnelin kautta. Lisäksi rakennukset suojellaan ja nykyinen tontin rakennettu tila todetaan kaavalla.

Alue on Museoviraston inventoinnissa (RKY) sisällytetty valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon (Bulevardi-Esplanadi). Alue sisältyy myös maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin (Helsingin empirekeskusta ja kivikaupunki).

Tontilla sijaitsee nykyisin arkkitehtonisesti ja historiallisesti arvokas ja kerroksellinen 7-kerroksinen toimisto- ja liikerakennus, joka on rakentunut vaiheittain 1830-luvulta lähtien. Rakennuksen vanhin osa on vuonna 1839 valmistunut Carl Alexander Engelin suunnittelema kaksikerroksinen empire-rakennus. Rakennushistoriallisesti harvinaista rakennusta laajennettiin ja korotettiin säilyttävällä tavalla vuonna 1891. Suunnitelmaan kuuluivat nelikerroksiset katu- ja piharakennukset. Nykyinen piharakennusten kokonaisuus on säilynyt tästä rakennusvaiheesta. Seuraavassa rakennusvaiheessa katurakennusta korotettiin kolmella kerroksella nykyiseen korkeuteen.

Katutasossa on liike- ja myymälätiloja, ylemmissä kerroksissa toimistotiloja. Rakennuksen sisäpiha toimii nykyisin muutaman auton pysäköintipaikkana.

Korttelia (Gaselli-kortteli) rajaa Pohjoisesplanadi, vilkkaat kävelykadut, Keskuskatu ja Mikonkatu, sekä kävelykatu, Aleksanterinkatu. Hankkeen rajanaapureina on pääasiassa toimisto- ja liikerakennuksia. Korttelissa sijaitsee Alvar Aallon suunnittelema ns. Rautatalo (valmistunut vuonna 1955). Keskuskadun puolella sijaitseva Rautatalon rakennus ja osa sen sisätiloista on suojeltu rakennussuojelulailla. Vieressä Keskuskadulla, Pohjoisesplanadin kulmassa sijaitseva rakennus, Kirjatalo (Akateeminen kirjakauppa), on myös Alvar Aallon suunnittelema ja se on suojeltu merkinnällä sr-1. Aleksanterinkadulla sijaitseva K. Simbergin suunnittelema ja vuonna 1958 valmistunut, Sigrid Jusélius Säätiön rakennuttama toimistorakennus on suojeltu sr-2 merkinnällä. Gaselli-korttelin muilla tonteilla voimassa olevat vanhat asemakaavat vuosilta 1917 ja 1945 osoittavat tontin rajat. Kaavat ovat puutteellisia merkinnöiltään eivätkä vastaa tämänhetkistä tilannetta ja ovat myös rakennussuojelun näkökulmasta epäajanmukaisia.

Vastapuolella Pohjoisesplanadia sijaitsee valtakunnallisesti aikakaudelleen tyypillinen puisto, Teatteriesplanadi sekä Ruotsalainen Teatteri (sr-1).

Rakennuksesta on laadittu rakennushistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto Ark-byroo Oy, 2021).

Osallisten kuuleminen ja lausunnot

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun kirjeellä (22.5.2023). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

Muistutuksia saatiin 1 kpl. Muistuttaja tuo esille, että hakijan kiinteistöjen rajalle suunnittelemat porrasratkaisut vaikeuttavat muistuttajan kiinteistöä koskevan asemakaavan toteuttamista, jonka mukaan hakijan ja muistuttajan kiinteistöjen rajalle sijoittuva yleiselle jalankululle varattu alue on säilytettävä esteettömänä ja väljänä. Vuonna 2009 laaditussa rasitesopimuksen päivityksessä hakija ja muistutuksen tekijä ovat sopineet, ettei uusia rakennelmia saa sijoittaa 4 m lähemmäs kiinteistöjen rajaa.

Muistuttajan mielestä hakijan hanke aiheuttaisi haittaa muistuttajan kiinteistön nykyisen asemakaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle, koska hakijan hanke ei ota huomioon vastaavia määräyksiä ja alueen kehityksen kannalta positiivisia seikkoja, kuten sisäpihojen käyttö yleisinä jalankulun alueina.

Lisäksi hakija ei ole muistuttajan mielestä esittänyt maankäyttö- ja rakennuslain 171.1 §:ssä tarkoitettua erityistä syytä poiketa rakennuskiellosta. Erityisenä syynä ei voida pitää hakijan kiinteistön toiminnallisuuden ja houkuttelevuuden parantamista, etenkään silloin, jos hakijan hanke hankaloittaisi naapurikiinteistöjen toimintaa ja käyttömahdollisuuksia. Tämä on myös vastoin yhdenvertaisuuden periaatetta.

Muistuttaja toteaa, että maankäytölliset ratkaisut on tehtävä maanomistajia tasapuolisesti kohdellen, eikä tietylle maanomistajalle osoitettavaa selkeää hyötyä saa perustaa kaavoitusteknisesti toiselle maanomistajalle aiheutuvaan selkeään haittaan. Kaupungin tulee toteuttaa maa-alueiden kehittämistä siten, että maanomistajien oikeutta ei kohtuuttomasti loukata. Maankäytön kehitys ei saa tapahtua muiden maanomistajien kustannuksella.

Hakijalle on annettu tilaisuus antaa selityksensä annetuista muistutuksista ja lausunnoista. Hakija ilmoittaa vastineessaan, että muistutuksessa viitataan vuonna 2009 laadittuun rasitesopimuksen päivitykseen, jossa osapuolet ovat sopineet, ettei uusia rakennelmia saa sijoittaa 4 m lähemmäs kiinteistöjen rajaa. Hakija on päivittänyt suunnitelmia siten, että vakituisia rakenteita ei tule kyseessä olevalle alueelle ollenkaan, jolloin rasitesopimuksen päivityksessä sovitut tonttien suojaetäisyydet toteutuvat uusien rakennelmien osalta.

Lausunnot

Uudenmaan ELY-keskus on 22.5.2023 sähköpostitse ilmoittanut, että heillä ei ole RKY:n osalta tarvetta lausua.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Helsingin kaupunginmuseolta ja pelastuslaitokselta.

Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan (19.6.2023), että Pohjoisesplanadi 37 kuuluu kadunvarren historiallisesti arvokkaiden liike- ja asuinrakennusten rintamaan. Rakennuksen asemakaava on vuodelta 1921, ja se on rakennussuojelun näkökulmasta epäajanmukainen. Pohjoisesplanadi 37 kokonaisuutta ja sen osia koskevat suojelutavoitteet on katselmuksin varmistettu ja toimitettu hankkeelle tiedoksi huomioonotettavina lähtötietoina. Kaupunginmuseo puoltaa poikkeamispäätöshakemusta seuraavin huomioin:

 • Kohteen rakennushistoriallisesti arvokkaina kokonaisuuksina säilyneet osat ovat kohteen massoittelu, julkisivut sekä pääporrashuone, jotka omaavat suojeluarvoja.
 • Lisäksi kohteen ylläpidossa ja muutosten suunnittelussa tulee huomioida kerrostuneen kokonaisuuden fragmentaarisesti säilyneet rakennushistorian merkit. Näitä elementtejä ovat mm. katurakennuksen toisessa kerroksessa säilyneet 1890-luvun kauppahuoneen valurautapylväiden ryhmä sekä 1920-luvun rakennusvaiheeseen liittyvä alkuperäinen kantava pylväs. On luultavaa, että toisen kerroksen keskirisaliitin tiloissa on mahdollisesti säilynyt alkuperäisiä 1830-luvun pintarakenteita. Näitä rappauskerroksia ei tule purkaa, vaan niiden säilyttäminen on tavoitteellista.
 • Rakennuksessa on säilynyt joukko alkuperäisiä 1890-luvun uuneja, jotka on tavoitteellista ylläpitää ja säilyttää.
 • Rakennuksessa on säilynyt myös alkuperäisiä välipohjarakenteita, niihin liittyviä kattolistoja sekä paikoitellen myös kipsikoristeltuja alakattopintoja, joiden säilyttäminen uudistettavien alakattojen suojaamana on tavoitteellista.
 • Sisäpihan kattaminen voidaan kaupunginmuseon arvion mukaan toteuttaa kohteen rakennushistorialliset arvot huomioiden. Uudet lasikaterakenteet sijoittuvat julkisivuun siten, etteivät ne vaaranna räystäslistojen ja julkisivukoristeiden säilymistä. Ikkunoiden kunnostus ja uusien oviaukkojen avaaminen tulee tehdä siten, että tilan ilme historiallisena sisäpihana säilyy ja vahvistuu.

Pelastuslaitoksen lausunto (19.6.2023) perustuu vireillä olevan asemakaavan valmisteluaineistoihin ja poikkeamispäätöshakemuksen liitteisiin. Hakija on myös erikseen käynyt esittelemässä hankkeen valmistelevia töitä ja pelastuslaitokselle on toimitettu paloturvallisuussuunnitelman lähtöarvoja. Jatkosuunnittelua varten pelastuslaitos on antanut kommentteja. Pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan haetut toimenpiteet on rakennuksessa toteutettavissa, kunhan niiden edellyttämät riittävät ja toimivat paloturvallisuusratkaisut suunnitellaan. Lausunnossa todetaan, että hankkeen yhteydessä tulee erityisesti huomioida poistumisturvallisuus nykyisistä tiloista, sisäpihan viereisistä ja kellaritiloista. Lisäksi kellaritiloihin tulee järjestää pelastuslaitokselle helposti käytettävä sammutusreitti suoraan ulkoa. Hankkeesta tulee laatia paloturvallisuussuunnitelma, joka on esiteltävä pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos kommentoi paloturvallisuusasioihin tarkemmin jatkosuunnittelussa.

Perustelut

Rakennuskiellosta voidaan poiketa, sillä nyt haettu toimenpide on Helsingin yleiskaavan 2016 tavoitteiden ja vireillä olevan asemakaavamuutoksen tavoitteiden mukainen.

Lasikaton ja teknisen tilan vesikaton korkeusasemalle asetetulla ehdolla varmistetaan, että sisäpihan kattaminen ja siitä aiheutuvat toimenpiteet eivät näy Pohjoisesplanadille. Lasikaton ja sisäpihan toteuttaminen voidaan sovittaa kyseiseen rakennukseen ilman, että muutostyöt vaarantavat rakennuksen merkittäviä rakennushistoriallisia arvoja.

Kuten kaupunginmuseo on lausunnossaan todennut, rakennuksessa arvokkaat ominaispiirteet ovat julkisivut, vesikatot sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat rakenteet, rakennusosat ja arvokkaat sisätilat. Arvokkaita kokonaisuuksia ovat myös kohteen massoittelu, julkisivut, sekä pääporrashuone. Lisäksi kaupunginmuseo on esittänyt, että kohteessa on osia, joita tulisi huomioida kuten rautapylväitä, pintarakenteita, erilaisia koristeita ja uuneja. Kun rakennus- tai toimenpideluvissa huomioidaan kaupunginmuseon lausunto, varmistetaan kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten arvojen säilyminen. Lisäksi poikkeamisen ehdoiksi on annettu menettelytapa kaupunginmuseon kanssa, jolla varmennetaan kaupunginmuseon asiantuntijanäkemys lupaprosessissa.

Helsingin strategisena tavoitteena on keskustan osalta elinvoimainen ja houkutteleva ydinkeskusta asukkaille ja yrityksille. Haettu toimenpide rakennuspaikan läpi kulkevalla julkisella kävely-yhteydellä, maantasokerroksen liiketiloilla ja katetulla sisäpihalla edistetään korttelin ja sitä kautta keskustan työpaikkojen ja palveluiden määrän ja intensiteetin kasvua. Tontin läpi on nykyiselläänkin mahdollista kävellä läpi ja tarkoituksena on, että kävely-yhteys pysytetään jatkossakin tontilla. Poikkeamisen ehdoksi on asetettu väljä ja esteetön rakennuspaikan läpi kulkeva kävely-yhteys ja sen voidaan katsoa tukevan kävelypainotteisen ydinkeskustan tavoitteita.

Helsingissä pyöräilyn edistämiseksi uudelle rakennettavalle kerrosalalle on toteutettava uusia pyöräpaikkoja nykyisen pyöräpaikkamäärän laskentaohjeen mukaan.

Aleksanterinkadun, Keskuskadun sekä Mannerheimintien varren kortteleiden huolto- ja pysäköintiliikennettä varten on rakennettu keskustan maanalainen huoltotunneli. Maanalainen huoltoliikenne ja pysäköinti parantavat kaupunkiympäristöä ja liikenneturvallisuutta, kun huoltoliikennettä ohjautuu selkeille reiteille ja poistuu ydinkeskustan kaduilta, kävelykaduilta ja jalkakäytäviltä. Kortteliympäristöjä voidaan kehittää, kun huolto- ja pysäköintitilat siirtyvät pihoilta ja kellareista kalliotiloihin. Kun ehtojen mukaisesti varmistetaan mahdollisuus liittyä maanalaiseen huoltotunneliin, tuetaan edellytyksiä parantaa kaupunkiympäristöä ja liikenneturvallisuuden parantamista.

Hakija on muuttanut alustavia suunnitelmiaan kuulemisen jälkeen siten, että hankkeen toimenpiteet eivät vaikeuta naapurikiinteistön alueen käytön järjestämistä. Muistutuksessa mainitut esteitä aiheuttavat poistumisportaat on siirretty siten, että ne ovat 4 metrin päässä naapurin kiinteistöstä, kuten kiinteistöjen rasitesopimuksessa on sovittu. Sisäpihalle johtavat portaat on siirretty kokonaan rakennuksen sisälle porttikäytävän puolelle. Jotta naapurikiinteistö pystyy toteuttamaan asemakaavaa ja eikä muutenkaan aiheuta haittaa alueen järjestämiselle, poikkeamisen ehdoiksi on asetettu 4 metrin varoetäisyys naapurikiinteistöön. Jos suunnitelmat muuttuvat, tulee naapurin kanssa sopia ratkaisusta ja laatia hyväksytty rasitesopimus. Lisäksi rakennusluvan yhteydessä on esitettävä hyväksyttävä palo- ja pelastautumisselvitys, jossa on huomioitu vaikutukset naapurikiinteistöihin. Ehdolla varmistetaan, että jatkosuunnittelussa voidaan varmistaa paloturvallisuus pelastuslaitoksen vaatimalla tavalla.

Korttelin kiinteistöillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet kiinteistöjensä kehittämiseen, kuten esimerkiksi sisäpihojensa kattamiseen, kun rakennusten arvokkaat ominaispiirteet huomioidaan, kulttuuriympäristö-, rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja vaalitaan. Kaupunki on mahdollistanut korttelin kiinteistöjen liittymisen keskustan maanalaiseen huoltotunneliin, joka mahdollistaa kiinteistöjen kehittämisen ja liikenneympäristön parantamisen. Lisäksi keskustan alueella on mahdollista kehittää kiinteistöjä myös, kun ne noudattavat Ydinkeskustan maankäytön kehityskuvan 2032 keskeisiä tavoitteita ja kehityssuuntia (Helsingin kaupunginhallitus 22.5.2023 § 336).

Päätöksessä on annettu tarvittavat ehdot, joilla varmistetaan vireillä olevan kaavan tavoitteiden toteutuminen eikä näin aiheuta haittaa kaavoitukselle. Ehdoilla varmistetaan myös rakennuspaikan ympäröivän alueen, olemassa olevat ja mahdolliset tulevat toimintaedellytykset ja keskusta-alueen tavoitteiden edistäminen. Toimenpide ei vaaranna myöskään alueen kulttuuriympäristö- ja rakennushistoriallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja.

Poikkeamisen erityinen syy on keskusta-alueen toimintaympäristön parantaminen, korttelialueen palvelutason parantaminen, sisäpiha-alueen tarkoituksenmukainen käyttö, olemassa olevan rakennuksen kellaritilojen ja sisäpihan hyödyntäminen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen. Lisäksi sisäpihan kattamisella parannetaan keskusta kävelyolosuhteita.

Haettu toimenpide ei päätöksessä asetetuin ehdoin aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 53 § 1 mom, 145, 171, 173 ja 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 ja 86 §
Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 15a
Rakennusvalvontataksa 2023, 6 §

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Lupahakemukseen on liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää. Päätöksen valitusaika päättyy 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tämän poikkeamispäätöksen mukainen maankäytöllinen ratkaisu tullaan myöhemmin vakiinnuttamaan asemakaavamuutoksella. Poikkeamispäätöksen tuomaa arvonnousua pidetään vireillä olevan asemakaavan muutoksen tuomana hyötynä maankäyttösopimuksesta neuvoteltaessa maanomistajan kanssa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

This decision was published on 20.09.2023

Valitusosoitus

Pöytäkirjan 467 § (Poikkeamispäätöksestä).

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 • se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös välittömästi vaikuttaa
 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
 • se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa
 • kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa
 • toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 467 § (Maksun osalta).

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Thuy Pham-Linko, suunnittelija, puhelin: 09 310 37218

thuy.pham-linko@hel.fi

Pirjo Ruotsalainen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37277

pirjo.ruotsalainen@hel.fi