Nimeämispyyntö, hallituksen jäsenet, Ami-säätiö

HEL 2023-006671
More recent handlings
Case 4. / 86 §

Ami-säätiö sr:n hallituksen jäsenen nimeäminen

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Ami-säätiö sr:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Hannu Hyytisen ja varajäseneksi Ville Salon säätiön seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy vuonna 2025.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Ami-säätiö sr

Ami-säätiö sr auttaa pääkaupunkiseudun työyhteisöjä ja yksilöitä menestymään työelämän muutoksessa tuottamalla tietoa ja asiantuntemusta työn ja työelämän kehittämisestä ja jatkuvasta oppimisesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi kerätä ja tuottaa tietoa koulutuksesta, työmarkkinoista ja elinvoimaisuudesta ja niihin liittyvistä ilmiöistä, tuottaa ammatillisia koulutus- ja kehittämispalveluita suoraan tai omistamiensa yhtiöiden kautta ja omistaa palvelutoimintaa tukevia kiinteistöjä sekä edistää tarkoitustaan myös muilla toimintamuodoilla, esimerkiksi myöntämällä apurahoja.

Hallitus

Säätiön päättävä elin on hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä, Espoon kaupunki kaksi jäsentä, Vantaan kaupunki kaksi ja Kauniaisten kaupunki yhden jäsenen.

Säätiö pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään puheenjohtajan ja kolme jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet Ami-säätiö sr:n hallitukseen seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy vuonna 2025.

Konsernijaosto kokouksessaan 6.3.2023 § 39 nimesi säätiön hallituksen jäsenet uudelle toimikaudelle. Tämän jälkeen 2.5.2023 § 58 konsernijaosto nimesi kaupungin palveluksesta eronneen Johannes Hirvelän tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hannu Hyytisen ja varajäseneksi Ville Salon. Molemmat henkilöt työskentelevät kaupunginkanslian elinkeino-osastolla.

Hallituksen seuraava toimikausi päättyy vuonna 2025. Seuraavalle toimikaudelle konsernijaostossa 6.3.2023 nimettyä hallitusta täydennetään siten, että hallituksen jäseneksi nimetään Hannu Hyytinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ville Salo.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Close

This decision was published on 13.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi