Virkasuhteen täyttäminen, Pihlajamäen ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-284-23

HEL 2023-006733
More recent handlings
§ 2

Pihlajamäen ala-asteen kouluun sijoitetun erityisluokanopettajan tehtävän täyttäminen, KASKO-01-284-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti ottaa Pihlajamäen ala-asteen kouluun sijoitettuun erityisluokanopettajan (vakanssi 5868) avoimen viran hoitoon määräajaksi 1.8.2023 – 31.7.2024 KK, ERO, **********

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana 12.-26.4.2023 välisen ajan Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Hakemuksia saapui neljä kpl.

Viran kelpoisuusvaatimus on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa 1998/986. Yksi hakija täytti viran kelpoisuusehdot.

Perustuslain 125§:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävään haastateltiin kelpoinen hakija. Haastattelu suoritettiin viikoilla 17. Haastattelijoina toimivat rehtori Tomi Ojanen, sekä apulaisrehtori Miia Myllymäki.

**********

Rehtori katsoo, että käytettävissä olevista hakijoista parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hakijoista rehtori on valinnut haettavana olleeseen erityisluokanopettajan tehtävään määräajaksi hakemusten ja haastattelun perusteella ansioituneimmaksi ja soveltuvimmaksi katsomansa hakijan.

Tehtävään valitulle määrätään koeaika. Lisäksi hänen tulee esittää ote rikosrekisteristä.

Ote pöytäkirjasta annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 25.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tomi Ojanen, rehtori, puhelin: 09 310 2956

tomi.ojanen@hel.fi

Decisionmaker

Tomi Ojanen
rehtori