Toimivallan siirtäminen 1.6.2023 toimenpantavien järjestelyerien osalta virastoille ja liikelaitoksille

HEL 2023-006919
More recent handlings
§ 32

Toimivallan siirtäminen 1.6.2023 voimaan tulevien järjestelyerien osalta toimialoille, liikelaitoksille ja virastoille

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päättää delegoida päätösvallan 1.6.2023 voimaan tulevien substanssitehtävien järjestelyeräkorotuksista toimialojen toimialajohtajille, tarkastusviraston tarkastusjohtajalle, kaupunginkanslian kansliapäällikölle ja liikelaitosten toimitusjohtajille, niiltä osin kuin kyseiset korotukset on käsitelty pääsopijajärjestöjen paikallisten edustajien kanssa toimialoilla, virastoissa ja liikelaitoksissa.

Tämä päätös koskee vain voimassa olevan sopimuskauden mukaisia 1.6.2023 voimaan tulevia palkankorotuksia.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 3 kohdan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta.

Valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaiset järjestelyeräneuvottelut käydään Helsingissä kaksivaiheisesti. Aluksi on neuvoteltu korostusraamin jakoperiaatteet ja kohdentamisen päälinjat keskitetysti kaupunginkansliassa. Neuvoteltujen sopimusalojen osalta ei ole saavutettu yksimielisyyttä muiden kuin Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimuksen osalta.

Toimialat, liikelaitokset ja virastot jatkavat keskusteluja kohdentamisen osalta ns. substanssitehtävissä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala neuvottelee Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen substanssitehtävien kohdentamisesta.

Kunta-alan yleisen työehtosopimuksen (KVTES) hallintoa koskevat ja Hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) kaupunkiyhtenäisiin hallinnon tehtäviin rinnastuvat tehtävät kohdennetaan keskitetysti kaupunginkanslian ja henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajien toimesta. Näitä koskevat päätökset tekee henkilöstöjohtaja.

Tässä delegointipäätöksessä mainituilla substanssitehtävillä tarkoitetaan Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS), Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES), Kunta-alan opetushenkilöstön virka ja työehtosopimuksen (OVTES), Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen (LS), Hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) liitteiden 2 ja 3 tehtäviä sekä liitteen 7 teknistä alaa, Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) ja Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimuksen tehtäviä. Niitä koskevat päätökset tehdään toimialoilla, virastoissa ja liikelaitoksissa, lukuun ottamatta kaupungin psykologitehtäviä.

KVTES:n osalta em. ryhmään kuuluvat muut kuin keskitetysti neuvoteltavat hallinto- ja asiantuntijatehtävät sekä peruspalvelutehtävät 01TOI060-, 01ASI040-, 01PER070-, 01ICT060- ja 01ICT040- palkkahinnoitteluissa. Myös pääosa hinnoittelemattomista asiantuntijatehtävistä neuvotellaan keskitetysti, samoin kuin kaupungin psykologitehtävät sekä Hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) liitteen 1 ja palkkahinnoittelun ulkopuoliset tehtävät. Substanssitehtävät, joiden järjestelyeräkorotuksia ei em. hinnoitteluja koskien valmistella kaupungilla keskitetysti on lueteltu yksityiskohtaisesti kaupunginkanslian ja henkilöstöjärjestöjen kesken käytyjen neuvottelujen pöytäkirjan liitteessä.

Ennen palkkapäätösten tekemistä toimialojen, virastojen ja liikelaitosten tulee toimittaa korotusehdotukset kaupunginkanslian henkilöstöosastolle. Kesäkuussa maksuun menevien osalta määräpäivä on 29.5.2023, josta toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia on tiedotettu erikseen. Kaupunginkanslia täsmentää myöhemmin maksuun menevien määräpäivää.

Tämä delegointipäätös ei koske kaupungin johdon kokonaispalkkajärjestelmän piiriin kuuluvia tehtäviä.

This decision was published on 29.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Juha Rosvall, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Kati Virtanen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 76827

kati.virtanen2@hel.fi

Decisionmaker

Petri Lumijärvi
va. henkilöstöjohtaja