Hankinta, sopimuksen purkaminen, terveysasemapalvelut, Kannelmäen terveysasema

HEL 2023-006922
More recent handlings
§ 56

Terveysasemapalvelut 2020 Terveystalo Julkiset palvelut Oy sopimuksen purkaminen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan terveys- ja päihdepalveluiden johtaja päätti purkaa 04.06.2021 § 33 tekemänsä päätöksen perusteella tehdyn Kannelmäen terveysaseman terveysasemapalveluja koske-van sopimuksen Terveystalon ryhmittymän kanssa. Terveystalon ryhmittymään kuuluvat Terveystalo Kuntaturva Oy, Terveystalo Julkiset palvelut Oy ja Suomen Terveystalo Oy.

Sopimuksen purkaminen astuu voimaan 24.5.2023

Päätöksen perustelut

Taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 1.12.2020 § 234 hyväksynyt terveys-asemapalveluiden kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttanut terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään tarvittaessa muutoksia neuvottelumenettelyn aikatauluun, tekemään päätöksen hankintamenettelyyn valittavista tarjoajista, tekemään neuvottelumenettelyssä tunnistetut muutokset lopullisiin tarjouspyyntöasiakirjoihin, tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Hankinnan kohteena on ollut terveysasemapalvelut Kannelmäen ja Helsingin keskustan alueille. Palveluhankinta sisältää kokonaisuuden, johon sisältyy lääkäreiden ja hoitajien kiireetön ja kiireellinen vastaanottotoiminta, fysioterapeutin suoravastaanoton palvelut, mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajan palvelut sekä näihin liittyvä ajanvaraustoiminta ja toimintaan liittyvät esihenkilöt ja palvelutuotantoon liittyvät tukipalvelut.

Kilpailutuksessa on edellytetty ilmoitettavaksi täysipäiväisessä työsuhteessa terveysasemalla yleislääketieteen erikoislääkäreinä työskentelevien lääkärien määrä. Minimivaatimuksena oli kaksi yleislääketie-teen erikoislääkäriä, ja minimivaatimuksen ylittävistä erikoislääkäreistä pisteitä on annettu 1 kpl/lääkäri, jos palveluntuottaja sitoutuu siihen, että kyseinen erikoislääkäri on täysipäiväisessä työsuhteessa terveys-asemalla. Terveystalon ryhmittymä on ilmoittanut tarjouksessaan tarjoavansa kolme yleislääketieteen erikoislääkäriä yli minimivaatimuksen eli yhteensä viisi erikoislääkäriä. Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella valita terveysasemapalveluiden palveluntuottajaksi Kannelmäen alueelle Terveystalon ryhmittymän. Terveystalo ei olisi voittanut kilpailutusta ilman edellä minimivaatimukset ylittävistä erikoislääkäreistä saatavia lisäpisteitä.

Terveystalo on sitoutunut lääkärimäärään myös sopimuksella, sillä sopimuksen kohdan 4.1 mukaan Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan palvelun huolellisesti, ammattimaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, noudattaen, mitä palvelun sisällöltä edellytetään tässä sopimuksessa ja sen liitteissä ja tarjouspyyntöasiakirjoissa. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että palvelu on tarjouspyyntöasiakirjojen ja palveluntuottajan jättämän tarjouksen mukainen koko sopimuskauden ajan.

Sopimuskausi on neljä (4) vuotta laskettuna siitä hetkestä, kun sopimuksen mukaisen palvelutuotannon on tullut käynnistyä. Sopimus-kausi alkoi 1.10.2021. Sopimus on allekirjoitettu 01.07.2021.

Sopimuksen purkaminen

Terveystalolla on ollut vaikeuksia yleislääketieteen erikoislääkärien rekrytoinnissa Kannelmäen terveysasemalle, eikä se ole pystynyt saamaan erikoislääkärimäärää tarjouksessaan määrittelemälleen tasolle kertaakaan sopimuskauden aikana. Ainoastaan kesäkuussa 2022 erikoislääkärien laskennallinen työpanos vastasi viiden (5) kokoaikaisesti työskentelevän henkilön työpanosta, mutta silloinkin kokoaikaisesti Kannelmäen terveysasemalla työskenteli vain kaksi (2) yleislääketieteen erikoislääkäriä. Sopimuskauden aikana osa osa-aikaisista erikoislääkäreistä on työskennellyt huomattavan pienillä työaikaprosenteilla.

Tilaaja on reklamoinut tästä sopimuksen vastaisesta toiminnasta. Sopimuksen vastaisen toiminnan pitkittyessä tilaaja on ilmoittanut harkitsevansa sopimuksen purkamista, mikäli palvelua ei saada asetetussa määräajassa vastaamaan sopimusta.

Sopimuksen kohdassa 38. on purkamisesta todettu, että Jos osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan, osapuolilla on oikeus purkaa sopimuskokonaan tai osittain. Selvyyden vuoksi todetaan, että toistuvat poikkeamat palvelunsopimuksenmukaisessa laadussa sekä korjaamattomat laatuvirheet oikeuttavat sopimuksen purkamiseen. Jos sopimusrikkomus on korjattavissa, tilaaja tai palveluntuottaja voi purkaa sopimuksen vain, jos sopimusrikkomukseen syyllistynyt osapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomustaan virheen laatu huomioiden kohtuullisessa tai muulla tavoin sovitussa ajassa siitä lukien, kun toinen osapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta ja aikeistaan purkaa sopimus. Tilaajalla on vastaava oikeus myös, mikäli tällaiset sopimusrikkomukset ovat toistuvia ja niistä on reklamoitu toiselle osapuolelle.

Suorituksen korjaamista on vaadittu sopimuskauden aikana toistuvasti, ja korjaamiselle on asetettu useita määräaikoja. Terveystalolta on myös vaadittu sopimuksen mukaisia hyvityksiä sopimuksen rikkomisesta. Asetettua määräaikaa on Terveystalon pyynnöstä myös pidennetty, mutta kun toimintaa ei ole asetettuun määräpäivään mennessä saatettu sopimuksen edellyttämälle tasolle, ja sopimuksen purkamisesta on ilmoitettu vastapuolelle, on purkaminen siten perusteltua ja sopimuksen mukaista.

Sopimuksen mukaisen avustamisvelvollisuuden mukaisesti Terveystalo on velvollinen tuottamaan terveysasemapalvelua sopimuksen mukaisesti 12 kuukauden ajan sopimuksen päättämisestä lukien.

This decision was published on 24.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Elina Takamäki, hankinta-asiantuntija, puhelin: 0405703609

elina.takamaki@hel.fi

Decisionmaker

Timo Lukkarinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja