Virkojen perustaminen, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, 1.7.2023 alkaen

HEL 2023-006970
More recent handlings
Case 5. / 398 §

Virkojen perustaminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle 1.7.2023 lukien

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus perusti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle seuraavat 38 uutta virkaa 1.7.2023 lukien:

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen:
vastaanoton ja perhehoidon päällikkö
yksi virka,
lapsiperheiden palvelujen päällikkö
yksi virka,
perhetyön päällikkö
yksi virka,
nuorten palveluiden päällikkö
yksi virka,
perhevastaanoton johtaja
yksi virka,
perhehoidon päällikkö
yksi virka,
lastensuojelun sosiaalityön aluepäällikkö
kolme virkaa,
johtava sosiaalityöntekijä
yksi virka,
johtava ohjaaja
yksi virka ja
sosiaalityöntekijä
viisi virkaa;
 
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen:
sosiaaliohjaaja
18 virkaa ja
kotihoitopäällikkö
yksi virka;
 
Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen:
psykiatrian johtajapsykiatri
yksi virka ja
ylihoitaja
yksi virka; ja
 
Hallinto-palvelukokonaisuuteen:
lakimies
yksi virka.
 

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu muun muassa toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta päättämistä tai toista velvoittavien määräysten antamista taikka muulla tavalla toisen etuun tai oikeuteen puuttumista, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen perustettavaksi esitettävien vastaanoton ja perhehoidon päällikön, lapsiperheiden palvelujen päällikön, perhetyön päällikön, nuorten palveluiden päällikön, perhevastaanoton johtajan ja perhehoidon päällikön ja kolmen lastensuojelun sosiaalityön päällikön tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska henkilöt osallistuvat palvelutarpeen arviointiin sekä sijaistavat virkasuhteessa olevaa esihenkilöä.

Johtavan ohjaajan ja johtavan sosiaalityöntekijän sekä viiden sosiaalityöntekijän tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska tehtäviin sisältyy esimerkiksi palvelutarpeen arviointia ja sosiaalihuoltolain mukaisten toimeentulotukipäätösten tekemistä.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen esitettävien 18 sosiaaliohjaajan ja yhden kotihoitopäällikön tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska henkilöt tekevät palvelutarpeen arviointia. Kotihoitopäällikkö lisäksi sijaistaa virkasuhteessa olevaa esihenkilöä ja tekee virkaa edellyttäviä hankintapäätöksiä

Terveys- ja päihdepalvelut- palvelukokonaisuuteen esitettävien psykiatrian johtajapsykiatrin ja ylihoitajan tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska he tekevät virkaa edellyttäviä hankintapäätöksiä ja sijaistavat virkasuhteessa olevaa esihenkilöä.

Hallinto-palvelukokonaisuuden päätöksenteon yksikköön perustettavaksi esitetyn lakimiehen tehtävä on perustettava virkana, koska tehtävään kuuluu valmistelutoimenpiteitä, joilla on merkittävä vaikutus julkisen vallan käyttöä koskevaan päätöksentekoon. Lakimies kuuluu muun muassa lastensuojelulain 14 § 2 momentin mukaiseen lastensuojelun asiantuntijatyöryhmään, joka avustaa lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi asiantuntijaryhmä antaa lausuntoja lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi.

Perustettaviksi esitettäville viroille on varattu määräraha toimialan talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettavaksi esitetty psykiatrian johtajapsykiatrin virka kuuluu kaupungilla johdon tehtävissä sovellettavan kokonaispalkkajärjestelmän soveltamispiiriin, jossa tehtävät sijoitetaan johdon roolirakennemallin mukaisiin vaativuusluokkiin (KP 22.11.2022, § 219). Psykiatrian johtajapsykiatrin virka sijoittuu vaativuusluokkaan H5. Palkan määräytymiseen vaikuttavat olennaisesti tehtävän vaativuus sekä henkilön johtamiskyvykkyys ja suorituskyky.

Muiden perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty SOTE-sopimuksen ja kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimus KVTES:n määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi kuukausipalkoiksi on päätetty:

vastaanoton ja perhehoidon päällikkö
4 936,82 €,
lapsiperheiden palvelujen päällikkö
4 205,75 €,
perhetyön päällikkö
4 205,75 €,
nuorten palveluiden päällikkö
4 205,75 €,
perhevastaanoton johtaja
3 788,03 €,
perhehoidon päällikkö
4 349,88 €,
lastensuojelun sosiaalityön aluepäällikkö (3 virkaa)
4 605,75 €,
johtava sosiaalityöntekijä
4 072,36 €,
johtava ohjaaja
3 296,55 €,
sosiaalityöntekijä (5 virkaa)
3 646,87 €,
sosiaaliohjaaja (18 virkaa)
2 798,76 €,
kotihoitopäällikkö
4 883,02 €,
ylihoitaja     
4 082,71 € ja
lakimies
4 485,27 €.
 

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

This decision was published on 23.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi