Virkasuhteen täyttäminen, Aleksis Kiven peruskoulu, rehtori, työavain KASKO-01-141-23

HEL 2023-006974
More recent handlings
§ 70

Aleksis Kiven peruskouluun sijoitettavan rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-141-23

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Aleksis Kiven peruskouluun sijoitettuun rehtorin virkaan (virka 000062) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023.

Virkaan valitulle ei määrätä koeaikaa.

Rikosrekisterinotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Aleksis Kiven peruskouluun sijoitetun rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 27.3.-11.5.2023, työavaimella KASKO-01-141-23.

Aleksis Kiven peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on luokat 1.–9. Oppilaita koulussa on yli 550. Koulussa on 3. ja 7. luokalta alkavat kuvataideluokat, joille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Opetussuunnitelmassaan koulu painottaa taito- ja taideaineita. Opetussuunnitelmaan sisältyy myös kaikille yhteistä teatterikasvatusta. Erityisluokkia koulussa on kolme. Koulun peruskorjaus on valmistunut syksyllä 2021. Peruskorjatuissa tiloissa yhdistyvät historia ja modernit oppimisen tilat.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja halua tehdä työtä myös verkostoissa.

Virkaan jätti 11.4.2023 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 21 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 16 hakijaa. Kaksi hakijaa perui hakemuksensa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** ja ********** sekä hr-asiantuntija ********** Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 28.4.2023 kutsuttiin 4 hakijaa. Yksi hakija perui hakemuksensa. Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** ja ********** sekä hr-asiantuntija ********** Haastatteluiden perusteella päätettiin tilata kahdesta hakijasta henkilöarviointi, jonka suoritti Psycon Oy. Henkilöarviointien läpikäyntiin Psycon Oy:n edustajan kanssa osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja hr-asiantuntija ********** Henkilöarvioinnin jälkeen toiseen haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Haastatteluihin osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** hr-asiantuntija ********** ja Aleksis Kiven peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja **********

**********

**********

********** ********** **********

Hakemusten, henkilöarvioinnin ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Aleksis Kiven peruskouluun sijoitetun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Aleksis Kiven peruskoulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella perusopetusjohtaja ottaa rehtorin vakituiseen virkaan.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 26.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 23148

kimmo.mustonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja