Talousarvioehdotuksen raami vuodelle 2024 sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet vuosille 2024-2026

HEL 2023-007048
More recent handlings
Case 16. / 409 §

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024–2026 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2024–2033 liitteen 1, ”Vuoden 2024 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024–2026 laatimisohjeet” mukaisena.

Lisäksi kaupunginhallitus lähettää laatimisohjeet lauta- ja johtokunnille noudatettaviksi talousarvioehdotusten valmistelussa. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 13.9.2023 mennessä. Sotepe-toimialan osalta lautakunnan tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 19.9.2023 mennessä.

Hyväksyessään talousarvioehdotuksen vuoden 2024 raamin ja laatimisohjeet kaupunginhallitus kehotti lauta- ja johtokuntia valmistelemaan talousarvioehdotuksensa seuraavin periaattein:

Valtiovarainministeriön ennuste vuoden 2023 peruspalvelujen hintaindeksin kasvuksi on raamin 2024 valmistelutilanteessa selvästi korkeampi (5 %) kuin talousarvion 2023 valmistelutilanteessa syksyllä 2022 (3,8 %).

Vuoden 2024 talousarvioehdotusta valmisteltaessa otetaan huomioon vuodelle 2023 ennustettu kustannustason kasvun nopeutuminen vastuuperiaatteen mukaista kaupunkitason kokonaismenotasoa valmisteltaessa.

Kaupunkitasoisessa kokonaisraamissa 2024 on huomioitu vuoden 2023 kasvaneen kustannustason muutoksen perusteella 1,2 %-yksikön kasvu, eli hieman yli 26 milj. euroa, vuoden 2024 kaupunkitasoisen kokonaisraamin tasoa kasvattavasti.

Kaupunkitasoiset velvoitteet pienentävät toimialoille (ei sotepe) ja kaupunginkanslialle jäävää käyttötalouden menoraamia. Raamissa 2024 kyseisten kaupunkitasoisten velvoitteiden kasvu on 20 miljoonaa euroa. Velvoitteiden taso tarkentuu syyskuussa lautakuntien ja kansliapäällikön talousarvioehdotusten perusteella.

Kaupunkitasoinen käyttötalouden kokonaisraami toimintamenoille vuodelle 2024 on 2 267 637 euroa, kun huomioidaan kaupunkitasoiset velvoitteet 20 milj. euroa. Kaupunkitasoisen kokonaisraamin mukaisten toimintamenojen kasvuprosentti on 4,0 % verrattuna talousarvioon 2023.

Kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin kokonaisinvestoinnit mitoitetaan strategiakaudella rahoituksellisesti kestävälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta. Kaupungin investointeja ohjataan kokonaisuutena. Hankkeiden kustannustason nousu edellyttää rakentamisohjelmien ja hankkeiden ohjelmointien uudelleen tarkastelua ja aikataulujen sovittamista investointiraamin mahdollistamiin esitettyihin taloussuunnitelman ja 10-vuotisen investointiohjelman mukaisiin määrärahatasoihin.

Toimialojen tulee 27.9.2023 mennessä arvioida investointiohjelmassa 2023 olevat hankkeet, joiden toteutusedellytykset eivät täyty kuluvana vuonna mm. urakan valmistelun viivästymisestä johtuen. Toimialat ohjelmoivat nämä hankkeet uudelleen seuraavan vuoden investointiohjelmaan kesäkuussa annetun raamin 2024 päälle. Vuodelta 2023 ao. hankkeet nollataan ennusteessa. Ylitysoikeutta voidaan edelleen hakea loppuvuoden yllätyksellisille muutoksille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 385

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat rahoitusjohtaja Tuula Saxholm ja talousarviopäällikkö Pia Ojavuo. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 76759

pia.ojavuo@hel.fi
Close

This decision was published on 23.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 09 310 76759

pia.ojavuo@hel.fi