Toivomusponsi, päivitettäessä Helsingin kaupungin rakennusjärjestystä pyydettävä vammaisneuvoston lausunto

HEL 2023-007114
More recent handlings
Case 4. / 139 §

Valtuutettu Mia Haglundin toivomusponsi vammaisneuvoston lausunnon pyytämisestä rakennusjärjestystä päivitettäessä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.5.2023 § 112 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hyväksyessään 24.5.2023 esityksen kaupungin rakennusjärjestyksen muuttamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, että rakennusjärjestyksen seuraavan päivityksen yhteydessä ehdotuksesta pyydetään vammaisneuvoston lausunto.

Ponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Eduskunta on 1.3.2023 hyväksynyt rakentamislain (751/2023), joka tullessaan voimaan 1.1.2025 samalla kumoaa maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskevat säännökset. Rakentamislain 28 §:n mukaan kunnan rakennusjärjestys on muutettava rakentamislain mukaiseksi kahden vuoden sisällä lain voimaantulosta eli vuoden 2026 loppuun mennessä. Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää rakennusjärjestyksen päivittämisen, kun rakentamislaki tulee voimaan. Asiantuntijoita ja sidosryhmiä, kuten vammaisneuvostoa, tullaan kuulemaan valmistelun aikana ja rakennusjärjestysehdotuksesta tullaan pyytämään vammaisneuvoston lausunto ennen kuin se etenee luottamustoimielinten käsittelyyn.

Kaupunginhallitus toteaa täydentävästi, että laajoja normipäätöksiä, kuten rakennusjärjestystä tai erilaisia ohjelmia laadittaessa myös muut kaupungin vaikuttajatoimielimet, kuten vanhusneuvosto, tulee asianmukaisesti ottaa huomioon valmistelussa.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

This decision was published on 19.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi