Virkasuhteen täyttäminen, poikkeaminen kelpoisuusvaatimuksista kesällä 2023, Pelastustoimi -palvelukokonaisuus, henkilöstö

HEL 2023-007137
More recent handlings
§ 3

Poikkeaminen pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista kesällä 2023

Yksikön päällikkö

Päätös

Operatiivisen palveluiden yksikön päällikkö päättää ottaa seuraavat pelastajatutkintoa opiskelevat henkilöt määräaikaisiin virkasuhteisiin kesälomakauden ajaksi, koska päteviä henkilöitä ei ole riittävästi saatavilla operatiivisen valmiuden ylläpitämiseksi.

Helsingin pelastuskoulusta tulevat kesälomasijaiset:

**********

Kuopion pelastusopistosta tulevat kesäsijaiset:

**********

Päätöksen perustelut

Helsingin pelastuslaitos tarvitsee useita kesälomasijaisia sijaistamaan viranhaltijoiden kesälomia. Vallitsevan työvoimapoliittisen tilanteen vuoksi, pelastuslaitos ei saa riittävästi päteviä henkilöitä sijaistamaan vakituisia viranhaltijoita.

Toimintavalmiuden ylläpitämiseksi pelastuslaitos on ajautunut tilanteeseen, jossa se joutuu hyödyntämään lain tulkinnan mukaisesti epäpäteviä henkilöitä viranhaltijoiden kesäsijaisina. Näin pelastuslaitoksen palvelutaso pystytään takaamaan myös kesälomakautena. Kesäsijaisia tulee Helsingin pelastuskoulusta sekä Kuopion pelastusopistosta. Kesäsijaiselta edellytetään vähintään vuoden opiskelua, joko Helsingin pelastuskoulussa tai pelastusopistossa. Näin voidaan todentaa, että heillä on riittävä osaaminen työvuoroissa toimimiseen.

Helsingin pelastuskoulun opiskelijoiden työtehtävät määrittyvät suoritettujen opintojen perusteella. Nuorimman vuosikurssin pelastajaopiskelijat sijoittuvat vain pelastuspuolen työtehtäviin ja syksyllä 2023 valmistuvien opiskelijoiden työtehtävät sijoittuvat pelastustoimen sekä ensihoidon työtehtäviin.

Pelastuskoulun opiskelijoiden lisäksi pelastuslaitos palkkaa kesälomasijaisiksi henkilöitä, jotka eivät vielä ole valmistuneet pelastajiksi pelastusopistosta. Heidän työtehtävänsä sijoittuvat vain pelastustoimen tehtäviin.

Jokaiselle epäpätevälle nimetään oma perehdyttäjä, sekä epäpätevät henkilöt eivät voi työskennellä työpareina sammutusyksikössä tai ensihoitoyksiköissä, vaan heidän tulee aina toimia kokeneemman valvonnassa/työparina.

Pelastuslaki (379/2011) 57 § määrittelee pelastustoimintaan päätoimisesti osallistuvan henkilöstön kelpoisuudesta. Päätoimisesti pelastustoimintaa osallistuvalta henkilöstöltä vaaditaan tehtävään soveltuva tutkinto tai sisäministeriön myöntämä erivapaus.

Jos hyvinvointialue päättää poiketa erityisistä kelpoisuusvaatimuksista kunnallisesta ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 6 §:n mukaisesti, tulee kyseessä olla yksittäistapaus ja poikkeamiselle erityinen syy.

Mikäli kelpoisuusvaatimuksista poiketaan, tulee poikkeamisesta tehdä päätös perusteluineen, sillä poikkeamiselle on oltava aina jokin peruste ja vaatii erityistä harkintaa. Esimerkki tällaisesta tapauksesta voi olla sellainen, että työvoimapulan takia ei ole saatavana kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä, mutta tehtävä on kuitenkin välttämätön hoidettavaksi. Pelastustoimintaan liittyvät tehtävät voivat olla välttämättömiä hoidettavaksi.

Mikäli erityisistä kelpoisuusvaatimuksista poiketaan, voidaan henkilö ottaa vain määräaikaiseen virkasuhteeseen. Kelpoisuuden puuttuminen on perusteltu syy määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamiseksi.

This decision was published on 31.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marko Rostedt, operatiivisten palveluiden yksikön päällikkö, puhelin: 0406153012

marko.rostedt@hel.fi

Decisionmaker

Marko Rostedt
yksikön päällikkö