Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla Roihuvuoren seniorikeskuksen yksikön ja alayksikön johtajalle

HEL 2023-007204
More recent handlings
§ 26

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla Roihuvuoren seniorikeskuksen yksikön ja alayksikön johtajalle

Seniorikeskusten johtaja

Päätös

Seniorikeskusten johtaja päätti, että

-Roihuvuoren seniorikeskuksen johtajan sijaisina toimivat 2.6.2023 alkaen sijaantulojärjestyksessä:
Roihuvuoren seniorikeskuksen palvelupäällikkö
Laajasalon palvelutalon johtaja
Roihuvuoren seniorikeskuksen ryhmäkoti Omenakumpu ja Ronjan osastonhoitaja

jos sijaisena toimii työsuhteinen henkilö, viranhaltijatehtävissä sijaisina toimii sijaantulojärjestyksessä:
Myllypuron seniorikeskuksen johtaja
Kontulan seniorikeskuksen johtaja

-Laajasalon palvelutalon johtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
Laajasalon palvelutalon vastaava ohjaaja
Roihuvuoren seniorikeskuksen palvelupäällikkö
Laajasalon palvelutalon ryhmäkoti Roosan osastonhoitaja

jos sijaisena toimii työsuhteinen henkilö, viranhaltijatehtävissä sijaisena toimii sijaantulojärjestyksessä:
Itäkeskuksen palvelutalon johtaja
Myllypuron seniorikeskuksen johtaja.

Lisäksi Seniorikeskusten johtaja päätti, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneitä, sijaisena toimii Seniorikeskusten johtajan määräämä henkilö.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhoitaja.

This decision was published on 29.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Leila Koivisto, johtaja, puhelin: 09 310 60700

leila.koivisto@hel.fi

Decisionmaker

Maritta Haavisto
seniorikeskusten johtaja