Vahingonkorvaus, henkilövahinko ja esinevahinko 15.5.2023, Televisiokadun ja Studioaukion risteys

HEL 2023-007217
More recent handlings
§ 334

Vahingonkorvausvaatimus, polkupyörävahinko

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan esittämät vaatimukset ja perusteet

Hakija on 23.5.2023 esittänyt kaupungille määrältään 500,05 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakija kaatui 15.5.2023 kello 8.40 polkupyörällä ajaessaan soran ja hiekan alkaessa pyöriä pyörän alla osoitteessa Televisiokadun ja Studioaukion risteys. Hakija on toimittanut kuvia vahinkopaikasta.

Sovellettavat säännökset

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kunnan hallinnassa olevat torit, katuaukiot, puistot ja muut näihin verrattavat yleiset alueet niiden käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa sekä siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä. Sellainen yleisen alueen osa, joka on asemakaavan mukaan tai muutoin tarkoitettu käytettäväksi katuna, on kuitenkin pidettävä kunnossa ja puhtaana kuten katu.

Torin, katuaukion, puiston, istutusten ja muun näihin verrattavan yleisen alueen osalta tulee kunnossapitolaissa säädetty kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuus voimaan, kun kunta sallii alueen otettavaksi asemakaavan osoittamaan käyttöön.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan.

Vahinkopaikka on hakijan toimittamien kuvien perusteella kohdassa, jossa on voimassa olevassa asemakaavassa kaavoitettu tori. Alueen rakentaminen on vielä kesken, eikä sinne ole toteutettu asemakaavan mukaista toria. Vahinkopaikalle ei tästä johtuen myöskään tilattu kunnossapitoa. Vahinkopaikan vieressä oleva väylä, joka laskee radan viertä, on luokiteltu A-luokan kunnossapidettäviin alueisiin.

Hiekoitushiekan poisto kaduilta on aloitettava heti, kun sää- ja keliolot antavat siihen mahdollisuuden. Hiekanpoisto aloitetaan keskeisimmiltä alueilta ja suoritetaan järjestyksessä I-, II- ja viimeisenä III-luokan kadut. Työn tulee olla kokonaisuudessaan suoritettu kuuden viikon kuluttua työn alkamisesta. Tämä tarkoittaa tavallisesti sitä, että hiekanpoisto on suoritettu I- ja II-luokan kaduilta 30.4. mennessä ja kaikilla kaduilta 15.5. mennessä.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kaupungin on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahingonkorvausvaatimuksen johdosta on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikka hakijan toimittamien kuvien perusteella sijaitsee Studioaukiolla, jota ei ole vielä rakennettu. Vaikka vahinkopaikka ei ole otettu kunnossa- ja puhtaanapidon piiriin alueen keskeneräisyyden vuoksi, on vahinkoalueella hiekannosto tehty 18.4.2023.

Hakijan toimittamissa kuvissa näkyy, että hiekkaa on päässyt asfaltille kohdalta, jossa ei ole asfalttipäällystettä. Myös kohdalla olevasta työmaasta johtuen hiekkaa saattaa liikkua kulkuväylille.

Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

On tunnettu tosiasia, että työmaiden läheisyydessä olosuhteet muuttuvat jopa päivittäin. Vahinkopaikka on työmaan vuoksi järjestetyllä jalankulun ja pyöräilyn tilapäisellä reitillä, ja työmaan keskeneräisyydestä vahinkopaikalla on aitaukset ja liikenteenohjaus varoittamassa.

Polkupyörää pidetään tieliikennelaissa ajoneuvona. Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Asiassa saadun selvityksen perusteella vahinko on tapahtunut alueella, jossa ei alueen keskeneräisyyden vuoksi ole voimassa kunnossa- ja puhtaanapitolain velvoitteet. Vahinkopaikalla on tilapäinen liikennejärjestely työmaan vuoksi, ja alueella on tehty hiekannosto kaupungin normien mukaisesti. Kaupunki katsoo huolimatta siitä, että alue ei kuulu kunnossapitolain soveltamisalan piiriin, että se on ollut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Työmaiden läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Edellisten perusteella kaupunki katsoo, ettei se ole laiminlyönyt velvollisuuksiaan, eikä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen. Kyseinen vahinko on valitettava tapaturma, josta kaupunki ei ole vastuussa.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 1 - 4 §, 6 §, 9 - 11 §, 14 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

Toimivalta päätöksenteossa

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

This decision was published on 10.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 09 310 38506

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö