Vuokraus, toimitila, Pasilanraitio 13, Poliisihallitus, sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimiala

HEL 2023-007222
More recent handlings
§ 7

Vuokraus, tilat, Pasilanraitio 13, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimialan käyttöön, Poliisihallitus

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Pasilanraitio 13 (kohde: 6918) sijaitsevan, huoneistoalaltaan 270 m2 suuruisen tilan vuokrauksesta Poliisihallitukselta ja edelleen vuokrata sen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan päihde – ja psykiatrian toimialalle toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Vuokra-aika ja hallintaoikeus on alkanut 01.10.2021. Sopimus on allekirjoitettu osapuolten toimesta toukokuussa 2023.

Kohteen arvonlisäveroton tilavuokra kaupunkiympäristön toimialalle on 27.77 euroa/m²/kk, 89 960 euroa/v.

Vuokranmaksujakso on kuusi (6) kuukautta ja eräpäivät ovat kesäkuun 30.päivä sekä joulukuun 31.päivä.

Vuokran tarkistus suoritetaan vuosittain. Tarkistettua vuokraa maksetaan tammikuun 2024 alusta alkaen alivuokranantajan kirjallisen ilmoituksen perusteella.

Vuokra sisältää lämmityksen, sähkön, veden sekä jätehuollon (ei tietoturvajätteitä).

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa kiinteistön omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusluonnosta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Helsingin selviämishoitoasema perustettiin helmikuussa 2001 kaupungin terveysviraston, sosiaaliviraston ja poliisin yhteisestä aloitteesta päätavoitteena putkakuolemien vähentäminen Helsingin alueella.

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen.

This decision was published on 14.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Nielsen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42170

heidi.nielsen@hel.fi

Decisionmaker

Viivi Palonkoski
vs. yksikön päällikkö

Attachments

1. Alivuokrasopimus Seho luonnos 27.03.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.