Käyttökiellon purkaminen, elintarvikelaki 56 §, Tespon Group Oy

HEL 2023-007276
More recent handlings
§ 15

Tespon Group Oy:n elintarvikelain 56 §:n mukaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Tespon Group Oy, Hyttitie 3, 00700 Helsinki
y-tunnus 3007833-5

Elintarvikehuoneisto

Tespon Group Oy, Hyttitie 3, 00700 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö purkaa viranhaltijapäätöksen (16.5.2023), jolla Tespon Group Oy:lle annettiin elintarvikkeita koskeva väliaikainen päätös (kiireelliset toimet).

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö katsoo, että viranhaltijan antama päätös (16.5.2023), jolla Tespon Group Oy:lle annettiin elintarvikkeita koskeva väliaikainen päätös koskien ELIT Kana Döner Kebab 15 kg (x 16 kpl), on ollut aiheellinen ja purkaa kyseisen päätöksen.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut teki 8.5.2023 elintarvikevalvontaan tulleen yhteydenoton perusteella Tespon Group Oy:n tiloihin tarkastuksen (liite 1). Tarkastuksella todettiin, että toimija oli tuonut Puolasta (Besa Food S.P z.o.o, laitostunnus: PL 14260603 WE) ELIT Kana Döner Kebabia. Tuotteen suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät olivat virheelliset. Lisäksi pakkauksissa ilmoitettiin vastuulliseksi maahantuojaksi Kamerin Group Ltd, Meijeritie 5 D, 00370 Helsinki. Kyseisen yrityksen toiminta on loppunut jo vuonna 2020.

Viranhaltija päätti 16.5.2023 kieltää, varastolla jäljellä olevien, Elit Döner kebabien 15 kg (16 kpl) käytön ja luovutuksen selvitysten ajaksi. Päätös tehtiin elintarvikelain 64 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä (liite 2).

Tespon Group Oy on esittänyt kebabin maahantuontiin liittyvät asiakirjat ja toimittanut tavarantoimittajalta (Besa Food S.P z.o.o) selvityksen virheellisistä pakkausmerkinnöistä. Lisäksi 24.5.2023 Tespon Group Oy on lähettänyt tavarantoimittajan laatimat uusitut pakkausmerkinnät.

Kieltopäätöksessä mainitut epäkohdat on pääosin korjattu. Kun tavarantoimittajalta saadut uudet etiketit on liimattu tuotteisiin, kieltoon asetetut tuotteet voi toimittaa eteenpäin.

Seuraavien erien osalta toimijan tulee varmistaa, että kaikki vaadittavat pakkausmerkinnät ovat säädösten mukaisia.

Kuuleminen

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta.

Ratkaisu on toimijalle myönteinen ja toimijan edun mukaista on se, että aikaisemmin annettu kielto puretaan mahdollisimman nopeasti. Kun lisäksi otetaan huomioon se, ettei kuulematta jättäminen vaaranna toimijan oikeusturvaa, voidaan kuulemista pitää tässä tapauksessa ilmeisen tarpeettomana.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (297/2021) 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, sisämarkkinakaupan, viennin, tukkukaupan ja muun jakelun, tarjoilun ja muun luovutuksen sekä käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, alkutuotantopaikka tai elintarvikehuoneisto tai siellä harjoitettava elintarviketoiminta on sellaista, että se aiheuttaa tai sen voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle tai vaaraa sellaisen elintarvikesäännösten vastaisuuden takia, jota ei voida poistaa. Kielto voidaan määrätä väliaikaiseksi asian selvittämisen tai epäkohdan korjaamisen ajaksi. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes valvontaviranomainen antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. Valvontaviranomaisen tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että asiassa tarvittavat selvitykset tehdään viivytyksettä.

Elintarvikelain (297/2021) 64 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön 27 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56, 58 ja 59 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Viranhaltijan elintarvikelain 64 §:n nojalla antama 56 §:n mukainen elintarvikkeiden väliaikainen käyttökielto on ollut tarpeellinen päätös, sillä tarkastuksella havaittiin vakavia epäkohtia, joista voi aiheutua vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle.

Toimijalle aikaisemmin annettu 56 §:n mukainen kielto voidaan purkaa, sillä toimija korjasi elintarvike-erän pakkausmerkinnät.

Elintarvikelain (297/2021) 6 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että elintarvikkeet ovat kemiallisilta, fysikaalisilta, mikrobiologisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. Toimijan on huolehdittava myös siitä, että elintarvikkeet tai niistä annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan. Lisäksi elintarviketoiminnan on oltava sellaista, että tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien tai käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus ei vaarannu ja että elintarviketoiminta myös muutoin täyttää elintarvikesäännösten mukaiset vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 6, 56, 64, 75 ja 78 §.
Hallintolaki (434/2003) 34 §.

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Päätös lähetetään tiedoksi sähköpostilla Tespon Group Oy:lle.

This decision was published on 31.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiina Paavola, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31590

tiina.paavola@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Yhteydenottotarkastus Tespon Group-Oy 8.5.2023
2. Väliaikainen kieltopäätös Elit kana döner kebab

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.