Virkasuhteen täyttäminen, Vallilan ala-aste, sivutoiminen tuntiopettaja, laaja-alainen erityisopetus, työavain KASKO-01-412-23

HEL 2023-007349
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Vallilan ala-aste, sivutoiminen tuntiopettaja, laaja-alainen erityisopetus, työavain KASKO-01-412-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Vallilan ala-asteelle sijoitetun sivutoimisen tuntiopettajan, laaja-alainen erityisopetus, määräaikaisen tehtävän.

Päätöksen perustelut

Sivutoimisen tuntiopettajan, laaja-alainen erityisopetus virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 24.4.2023-9.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Määräaikaisen viran sijoituspaikka on Vallilan ala-aste.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät Vallilan ala-asteella.

Laaja-alaisen erityisopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa eduksi aiempi kokemus alakoulun laaja-alaisesta erityisopetuksesta

Määräajassa hakemuksen jätti 11 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 5 hakijalla. 3 kelpoista hakijaa peruutti hakemuksensa hakuajan päätyttyä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Virka jätetään täyttämättä vähäisten hakijamäärän ja soveltuvien hakijoiden puuttuessa.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 01.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sirkku Sagath, rehtori, puhelin: 09 310 82376

sirkku.sagath@hel.fi

Decisionmaker

Sirkku Sagath
rehtori