Virkasuhteen täyttäminen, Kontulan ala-asteen koulu, valmistavan luokan määräaikainen opettaja, työavain KASKO-01-403-23

HEL 2023-007361
More recent handlings
§ 7

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Kontulan ala-asteen koulu, Valmistavan luokan määräaikainen opettaja, työavain KASKO-01-403-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Kontulan ala-asteen kouluun sijoitetun valmistavan opetuksen luokan määräaikaisen opettajan tehtävän.

Päätöksen perustelut

Valmistavan opetuksen opettajan määräaikainen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 13.4. – 27.4.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on valmistavan opetuksen luokanopettajan tehtävät sekä muut rehtorin määräämät työtehtävät Kontulan ala-asteen koulussa.

Valmistavan luokkamuotoisen opetuksen opettajan määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa eduksi luettiin aikaisempi kokemus valmistavasta opetuksesta ja yhteisopettajuudesta sekä vahva kielitaito

Määräajassa hakemuksen jätti 10 hakijaa. Rekrytointiprosessin aikana hakijoista 2 perui hakemuksensa.

Koska tehtävään ei ollut kelpoisia hakijoita, määräaikainen virka jätetään täyttämättä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 06.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Perkiö, rehtori, puhelin: 09 310 82234

marko.perkio@hel.fi

Decisionmaker

Marko Perkiö
rehtori