Hankerahoitus, DCIB – Digital Creative Industries and beyond hanke, EAKR rahoitusohjelma, kaupunginkanslia

HEL 2023-007362
More recent handlings
§ 36

Osallistuminen EAKR rahoitushakuun hankkeella “Digital Creative Industries and beyond”.

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan aluerahaston rahoitushakuun. Rahoitusta haetaan Digital Creative Industries and beyond -hankkeelle (DCIB).

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yritysten toimintaympäristöt -yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 502 201 euroa. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 301 321 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 200 880 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on auttaa taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimijoita kehittämään uudenlaisia toimintamalleja, liiketoimintakonsepteja sekä tuotteita ja palveluita, joilla voidaan vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteena on myös tehdä toimijoille tutuiksi eri kansainvälistymisen muodot ja rahoitusvaihtoehdot sekä käytettävissä olevat yksityiset ja julkiset rahoitusinstrumentit.

Hankkeessa kohdennetaan digitaalisia teknologioita ja sisältöjä hyödyntävien luovien alojen osaamisen ja asiantuntijuuden tarjontaa poikkileikkaavasti eri toimialoille niiden liiketoiminnan vahvistamiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi. Yhdessä korkeakoulujen, yritysten ja toimialajärjestöjen kanssa vahvistetaan PK-seudun monialaisia kokeiluja mahdollistamalla fasilitoituja kohtaamisia, yhteiskehittämistä ja verkostoitumista. Tavoitteena kasvattaa kansainvälisten osaajien, yritysten ja investoijien kiinnostusta Helsinkiä kohtaan.

Helsingin kaupungin tavoitteena on edistää uusien yritysten/työpaikkojen määrää, yritysten uudistumista ja kestävää kasvua. Hanke toteutetaan 1.11.2023- 30.9.2026 välisenä aikana. Hankkeen pääpartnerina toimii Metropolia ammattikorkeakoulu ja muina partnereina Helsingin kaupunki sekä Aalto-yliopisto.

EAKR rahoitusta haetaan (HEVi) PKS -ekosysteemisopimuksen puitteissa (60%). Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 052 201 euroa ja ulkoisen tuen suuruus 631 321 euroa. Helsingin budjettiosuus on 502 201 euroa, josta omarahoitusosuuden osuus on 200 880 euroa.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 26.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö