Virkasuhteen täyttäminen, Kalasataman peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, työavain KASKO-01-471-23

HEL 2023-007424
More recent handlings
§ 2

Päätoimisen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen määräajaksi, Kalasataman peruskoulu, työavain Kasko-01-471-23.

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti valita päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan ajalle 8.8.2023-31.7.2024. **********

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 25.4.-10.5.2023. Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän sijoituspaikka on Kalasataman peruskoulu. Määräaikaisuuden perusteena on tehtävien vakiintumattomuus ja lisätyövoiman tarve kasvavan koulun kielenopetuksen tarpeisiin lukuvuonna 2023-2024.

Helsingin kaupungin opetustoimen johtosäännön (27.8.2014 20§) mukaan määräaikaisen opettajan ottamisesta päättää rehtori.

Päätös on ehdollinen, kunnes määräaikaiseen virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6§:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Viranhaltijan tehtävä on päätoimisen tuntiopettajan tehtävä Kalasataman peruskoulussa. Tehtävään kuuluu pääosin englannin kielen ja pienemmässä määrin ruotsin kielen aineenopetus ala- ja yläkoulun puolella.

Opettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Määräajassa hakemuksen tehtävään jätti 17 hakijaa, joista 10 hakijalla oli joko englannin tai ruotsin tai molempien kielten opettajan kelpoisuus. Molempien kielten kelpoisuus oli kolmella hakijalla. Haastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa. Haastattelun suorittivat rehtori ********** ja apulaisrehtorit ********** ja **********

**********

**********

**********

**********

Tehtävässä edellytetään vahvaa yhteistyöotetta opetuksessa sekä koulun toimintakulttuurin kehittämisotetta sekä kielen opetuksen osaamista monipuolisin menetelmin. Lisäksi tehtävään kuuluu luokanvalvojan rooli yläkoulussa.

Rehtori katsoo, että haastattelun ja kokonaisarvion perusteella tehtävään valitaan **********

Päätös annetaan tiedoksi valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 05.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kati Pennanen, rehtori, puhelin: 09 310 82856

kati.pennanen@hel.fi

Decisionmaker

Kati Pennanen
rehtori