Hankerahoitus, Diverse Talents - monimuotoisuutta työmarkkinoille, ESR+ rahoitusohjelma, kaupunginkanslia

HEL 2023-007490
More recent handlings
§ 37

Osallistuminen ESR+ rahoitushakuun hankkeella “ Diverse Talents – monimuotoisuutta työmarkkinoille.”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan sosiaalirahaston rahoitushakuun. Rahoitusta haetaan Diverse Talents – monimuotoisuutta työmarkkinoille -hankkeelle.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut -yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin osahankkeen kustannukset koostuvat omarahoitusosuudesta, enintään 67 500 euroa, jonka kattamiseksi varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on edistää vieraskielisten nopeaa työllistymistä sekä lisätä työnantajien rekrytointivalmiutta, vastaanottokykyä ja osaamista monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteiden keskiössä on erityisesti tilapäistä suojelua saaneiden ukrainalaisten ja muiden maahanmuuttajien työllistäminen osaamisen kartoittamisella, osaamisen kehittämisellä sekä yhdistämällä maahanmuuttajia työvoiman tarpeessa olevien työnantajien kanssa.

Toimenpiteitä tuotetaan yhteensä 600 maahanmuuttajalle, joista 300 on helsinkiläistä. Työnantajille suunnattujen toimenpiteiden keskiössä on DEI-koulutusmallin kehittäminen ja tarjoaminen 60 yritykselle.

Hankkeen toimintoihin ohjataan henkilöasiakkaita kaupunginkanslian työllisyyspalveluista, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulutuksista (mm. työväenopisto, stadin ammattiopisto), sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta (sosiaalitoimi/maahan muuttaneiden erityispalvelut). Työnantajia ohjataan hankkeen palveluihin työllisyyspalveluista sekä elinkeino-osaston muista yksiköistä.

Hanke toteutetaan 1.10.2023-30.9.2026. Startup Refugees järjestö toimii hankkeen pääkoordinaattorina, muina partnereina Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Hankkeen kokonaisbudjetti on 675 143 euroa. Omavastuuosuuden (20 %) maksaa kaupungit väestömäärien mukaisessa suhteessa niin, että Helsinki maksaa 50 % ja Espoon sekä Vantaan kaupungit kukin 25 %. Helsingin osalta omarahoitusosuus hankekaudelta on 67 500 euroa.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 26.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö