Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, tuntiopettaja, (toinen kotimainen kieli, ruotsi), työavain KASKO-03-115-23

HEL 2023-007494
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, tuntiopettaja, (toinen kotimainen kieli, ruotsi), työavain KASKO-03-115-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen (toinen kotimainen kieli, ruotsi) määräaikaisen 1.8.-31.12.2023 tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle asetetaan koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on ollut julkisesti haettavana ajalla 2.5.-16.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen (toinen kotimainen kieli, ruotsi) määräaikainen virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä. Virkasuhteisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston Kampuksella 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Yhteiset tutkinnon osat eli YTO-opinnot ovat kaikille aloille yhteisiä ja tukevat ammatillisia opintoja. Viranhaltijan tehtävänä on ruotsin osa-alueiden opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät.

Yhteisten tutkinnon osien opettajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annettu asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Hakuilmoituksessa on kuvattu tehtävässä arvostettavan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä aktiivista otetta työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä kiinnostuneisuutta opiskelijoiden yksilöllisistä oppimisen tarpeista ja kykyä tukea erilaisia opiskeluvalmiuksia omaavia opiskelijoita oppimistavoitteiden saavuttamisessa

Lisäksi hakemuksessa edellytettiin digitaalisia taitoja ja digitaalisten oppimisympäristöjen hallintaa. Eduksi luettiin ruotsin kielen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi (2) hakijaa, joista kumpikaan hakija ei täyttänyt vaadittua kelpoisuutta. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kaksi (2) hakijaa. Haastattelut toteutettiin 22.5.2023. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Reetta Montonen ja Ritva Mikkonen. Haastatteluun osallistui kaksi (2) hakijaa.

********** koulutukseltaan filosofian kandidaatti. Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (2005). Hän on opiskellut ruotsin kieltä ja on valmistumassa ruotsin kielen opettajaksi.

********** vahvuudeksi katsottiin hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Hänellä on kokemusta opetus- ja ohjaustehtävistä. Hänellä on hyvät digitaaliset taidot ja kokemusta digitaalisista oppimisympäristöistä.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 5 koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 02.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 86071

maria.vanska@hel.fi

Decisionmaker

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2