Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin aikuislukio, matematiikan opettaja (ammattilukio ja aikuislukio), työavain KASKO-03-72-23

HEL 2023-007498
More recent handlings
§ 4
This decisionmaker is no longer active

Päätoiminen matematiikan opettaja ammattilukioon ja aikuislukioon, Helsingin aikuislukio, työavain KASKO-03-72-23

Rehtori

Päätös

Helsingin aikuislukion rehtori päätti valita päätoimisen matematiikan tuntiopettajan tehtäviin **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Päätöksen perustelut

Päätoiminen määräaikainen tuntiopettajan paikka (KASKO-03-72-23) on ollut julkisesti haettavana ajalla 12.4.2023-26.4.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävien ensimmäinen sijoituspaikka on Helsingin aikuislukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajaviran määräaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan määräajaksi ottaa kouluun rehtori.

Päätoimisen tuntiopettajan opetustunnit ovat pääosin ammattilukiosta, jota toteutetaan yhteistyössä Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Toimipaikkoja on useita (Hattulantie, Sturenkatu ja Myllypuro) ja opetus on päiväopetusta. Muutamia kursseja opetusta on myös iltalukiosta Mäkelänrinteen toimipisteestä.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan.

Määräajassa hakemuksen jätti 21 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 14 hakijalla. Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluihin kutsuttiin 4 hakijaa. Haastateltavina olivat: **********

Haastattelut suoritettiin 22.5.2023. Haastattelemassa olivat rehtori ********** ja apulaisrehtori **********

**********

Helsingin aikuislukiossa matematiikan opettajan tehtävässä korostuu opetusosaaminen ja ymmärrys aikuisista oppijoista. Opiskelijoiden ikä ja elämäntaustat vaihtelevat ja eriyttäminen on tärkeää jokaisen opiskelijan yksilöllisen oppimispolun löytämiseksi. Ylioppilaskoejärjestelmän tuntemus on myös tärkeää. Helsingin aikuislukio on kehittämismyönteinen ja 1.8.2024 aikuislukion yhteydessä aloittavan Konepajan lukion painotuksena tulee olemaan verkostot ja työelämätaidot.

Helsingin aikuislukion rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluissa ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa työkokemukset Helsingin aikuislukiosta ja aikuisista oppijoista sekä haastattelussa ilmenneet kielitietoiset ja yksilölliset oppimispolut huomioivat opetusmetodit.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 21.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Katri Hyrsky, lukion rehtori, puhelin: 09 310 86699

katri.hyrsky@hel.fi

Decisionmaker

Katri Hyrsky
rehtori