Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus, Finnish Freshfish Oy Kalamesta

HEL 2023-007700
More recent handlings
§ 23

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus Finnish Freshfish Oy Kalamestan elintarvikehuoneiston olennaisen muutoksen hyväksymisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Finnish Freshfish Oy Kalamestan elintarvikehuoneiston olennaisen muutoksen.

Laitoksen toiminnot ovat kalojen perkaus, raakakalavalmisteiden valmistus, pakkaaminen ja pakastus. Uutena toimintona aloitetaan mädin käsittely.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä ehtoja.

Tuotantotilat ja laitteet tulee puhdistaa ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelman toimivuutta varmistetaan tarkastuksin ja viranomaisvalvontanäytteenotoin. Omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Asian vireilletulo

Elintarvikelain (297/2021) 11 §:n mukainen hakemus on vastaanotettu 31.5.2023.

Hakija

Finnish Freshfish Oy Kalamesta, Sörnäistenkatu 7, 00580 Helsinki
y-tunnus 0735149-5

Toimipaikan nimi ja osoite

Finnish Freshfish Oy Kalamesta, Sörnäistenkatu 7, 00580 Helsinki

Hakemuksen sisältö ja perustietoja toiminnasta

Laitoshakemuksen yhteydessä on esitetty laitoksen pohjapiirustus sekä selvitys raaka-aineiden, valmiiden tuotteiden, henkilökunnan, jätteiden ja pakkaustarvikkeiden kulku- ja kuljetusreiteistä. Pohjapiirustukseen on merkitty laitoksen vesipisteet, lattiakaivot sekä jäähdytettyjen tilojen lämpötilat. Hakemuksen liitteenä on esitetty lisäksi HACCP-perusteinen omavalvontasuunnitelma, mädin tuotannon kuvaus ja vuokaavio.

Pohjapiirustukseen on merkitty muutosalueen vesipisteet, lattiakaivot ja työpisteiden sijainnit. Laitoksen tilat, joita hyväksyminen koskee, on tarkastettu 15.6.2023. Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että mädin tuotantoon tarkoitetut tilat ovat 170 m² laitoksen pinta-alasta. Lattiat ovat lakattua betonia ja seinät ovat uretaanielementtiä. Tiloissa on riittävästi käsienpesupisteitä.

Elintarvikehuoneisto on hyväksytty kala-alan laitos, jossa perataan kalaa, valmistetaan raaka-kalavalmisteita, pakataan ja pakastetaan. Lisäksi laitos toimii kalatuotteiden maahantuojana, viejänä ja välittäjänä. Laitoksessa on kylmä- ja pakkasvarastotiloja sekä keräysalue ja lähettämö.

Laitos on ilmoittanut lähetettävien valmiiden elintarvikkeiden keskimääräiseksi määräksi noin 1,5 miljoonaa kiloa vuodessa. Maahantuonnin laajuus on noin 3,5 miljoona kiloa vuodessa. Ruokaviraston laitokselle antama hyväksymisnumero on F09152EY.

Laitoksen kokonaispinta-ala on 3100 m². Laitoksen tilat koostuvat tuotantotiloista 370 m², kylmävarastoista 1800 m², muista varastotiloista 572 m² sekä sosiaali- ja toimistotiloista yhteensä 350 m². Muutosalueen pinta-ala on 170 m². Lisäksi laitoksella on pakkasvarastotilaa Helsingin kaupunkitilojen Pakastamolla.

Varsinaisten tuotantotilojen lisäksi laitoksen käytössä on tarvittavat tauko- ja pukeutumistilat, siivousvälinevarastot sekä pakkaustarvikevarastoja.

Olennainen muutos koskee vanhan tuotantotilan (tilat H7 ja H8) hyväksymistä myös mädin käsittelyyn. Kyseessä on uusi toiminto laitoksessa. Lattiat ovat lakattua betonia ja seinät uretaanielementtiä.

Tuotantotiloissa on tarvittavat laitteet ja välineet tilojen ja välineiden huoltoa ja puhdistusta varten sekä riittävä määrä ei-käsikäyttöisin hanoin varusteltuja käsienpesupisteitä. Lisäksi laitoksessa on riittävästi vesipisteitä välineiden puhdistusta varten. Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen.

Tilat ovat tarvittavilta osin jäähdytettyjä ja jäähdytettyjen tilojen lämpötilojen seurantaa varten on elektroninen tallentava järjestelmä, jossa on myös hälytysjärjestelmä. Elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät välineet ja laitteet sekä muu kalusto ovat helposti puhtaana pidettäviä ja niiden puhdistamista varten on varattu pesupaikka.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 1450 euron maksun. Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta.

Kuuleminen

Päätöksestä ei ole kuultu hakijaa, koska päätöksessä ei esitetä toiminnallisia ehtoja ja hakijan hakemus hyväksytään sellaisenaan.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa esitetyt laitoksen tilat ja rakenteet täyttävät elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 6 §, 7 §, 11 §, 15 §, 22 §, 27 §, 40 §, 72 §, 73 §, 75 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta (315/2021) 3 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 5 §, 36-39 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2023 alkaen 200 §, liite 2 kohta 12.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus liitteineen HEL 2023-007700

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan postitse Finnish Freshfish Oy Kalamestalle.

Tiedoksi toimijalle

Toiminnan olennainen muutos, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus elintarviketurvallisuusyksikköön.

Säilytettävät asiakirjat

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

This decision was published on 29.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pia Haltiala, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 31034710

pia.haltiala@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakemus 31.5.2023
2. Hakemus 31.5.2023, saate, liite, allekirjoitus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.