Kunnan asukkaan aloite, Kruununhaan ja Merihaan välisen sillan nimeäminen, Kruunuhaan asukasyhdistys ry

HEL 2023-007728
More recent handlings
§ 10

Kruununhaan asukasyhdistys ry:n aloite, Kruununhaan (1.) ja Kallion (11.) kaupunginosissa sijaitsevan Hakaniemensillan nimen muuttaminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, ja katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätöksen perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n 4 momentin mukaan asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelien numerot. Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta.

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

31.5.2023 päivätyssä Kruununhaan asukasyhdistys ry:n aloitteessa esitetään Kruununhaan ja Kallion kaupunginosien rajalla sijaitsevan ja näitä kaupunginosia yhdistävän Hakaniemensillan nimen muuttamista Kruununhaansillaksi.

Alueella on voimassa asemakaava nro 12575 vuodelta 2021, jossa puheena oleva silta on osoitettu Hakaniemensillaksi (Hagnäsbron).

Aloitteesta on 16.8.2023 saatu nimistötoimikunnan lausunto. Nimistötoimikunnan lausunnon mukaan Hakaniemensillan nimi on vakiintunut ja tunnettu alueella sijaitsevan sillan nimenä 1960-luvun alusta lähtien. Helsingin kantakaupungin alueella on ollut tapana nimetä siltoja kaupungin keskustasta katsoen sen mukaan, mihin suuntaan silta johtaa. Tässä tapauksessa uusi silta johtaa keskustasta katsoen Kruununhaasta Kallion kaupunginosan Hakaniemeen, kuten vanha silta tähän asti.

Nimistötoimikunnan lausunnon mukaan Hakaniemensillan sijainnin ja linjauksen hienoinen muutos ei ole edellyttänyt sillalle uuden nimen suunnittelua. Vuonna 2016 nimistötoimikunta esitti Hakaniemenrannan asemakaavan muutokseen liittyvää nimistöä käsitellessään, että sillan nimi siirtyy uudelle, rakennettavalle sillalle ja että nimen kirjoitusasu korjataan nykyisten oikeinkirjoitussuositusten mukaiseen muotoon Hakaniemensilta – Hagnäsbron (aiemmin Hakaniemen silta – Hagnäs bro). Vanha ja uusi silta eivät ole yhtä aikaa käytössä, joten nimen periytymiseen ei liity sekaannuksen vaaraa eikä muita mahdollisia riskejä.

Asemakaavapäällikkö yhtyy nimistötoimikunnan lausuntoon ja toteaa, että Hakaniemenrannan asemakaavan vireilläolon aikana vuosina 2016–2021 Hakaniemensillan nimestä ei tullut mielipiteitä, eikä nimen siirtyminen sellaisenaan uudelle sillalle myöskään ole herättänyt yleisempää keskustelua. Asemakaavapäällikkö katsoo myös, että muutos tuttuun, vakiintuneeseen ja vuosikymmeniä käytössä olleeseen nimistöön vaikuttaisi asukkaiden ja kaikkien alueella liikkuvien arjen toimintaympäristöön. Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatetaan periaatetta, että käytössä olevia kaavanimiä ei muuteta, ellei nimenmuutosta puolla jokin erityinen, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvä syy. Jos taas sillan nimi päätettäisiin muuttaa Kruununhaansillaksi (Kronhagsbron), sekaannuksen vaara arkipuheessa ja viestinnässä esimerkiksi Kruunuvuorensillan (Kronbergsbron) ja Kruunusiltojen (Kronbroarna) kanssa voisi olla mahdollinen.

Nimistötoimikunnan lausuntoon ja edellä esitettyyn viitaten sekä ottaen huomioon nimistönsuunnittelun vakiintuneet periaatteet, kaavanimen muuttamiselle aloitteessa esitetyllä tavalla ei tällä hetkellä ole perusteita, eikä nimenmuutosta ole tarkoituksenmukaista ryhtyä valmistelemaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 55 §

Kuntalaki (410/2015) 23 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin kohdan 12 mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaisesta kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta.  

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 15.5.2018 § 246 mukaan asemakaavapäällikkö päättää kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta, jos kysymys ei ole periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta.

This decision was published on 29.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Hanna Ikonen, suunnittelija, puhelin: 09 310 64796

hanna.ikonen@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö