Taiteen perusopetuksen tietojen tallentaminen Koski-tietovarantoon

HEL 2023-007748
More recent handlings
§ 4

Taiteen perusopetuksen tietojen tallentaminen Koski-tietovarantoon

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Vapaan sivistystyön päällikkö päätti tarjota taiteen perusopetuksen tietojen tallentamista valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon 1.8.2023 lukien.

Päätöksen perustelut

Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia (884/2017) muutettiin 25.11.2022. Koulutuksen järjestäjille säädettiin mahdolliseksi tallentaa taiteen perusopetuksen tietoja valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon oppilaan suostumuksella (2022/944, 9 e §). Lakimuutos tuli voimaan 1.1.2023.

Alle 15 vuotta täyttäneen lapsen osalta suostumuksen antamisesta ja sen peruuttamisesta päättää hänen huoltajansa tai hänen muu laillinen edustajansa. Alaikäisen lapsen, joka on täyttänyt 15 vuotta, tietojen tallentamiseen tarvitaan sekä lapsen että hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumus. Suostumus on säilytettävä pysyvästi.

Uudistuksen myötä Koski-tietovarantoon voidaan kirjata taiteen perusopetuksen osalta oppimäärien perusosat eli yleisen oppimäärän yhteiset opinnot, yleisen oppimäärän teemaopinnot sekä laajan oppimäärän perusopinnot ja laajan oppimäärän syventävät opinnot. Koulutuksen laajuus tulee lisäksi olla määritelty opintopisteinä ja se on kuvattava ja arvioitava osaamisperusteisesti.

Opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä (opetussuunnitelman perusteet). Opetussuunnitelman perusteet voivat sisältää erilaajuisia oppimääriä. (Laki taiteen perusopetuksesta 1998/633, 5 §.) Taiteen perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelmat löytyvät ePerusteet -palvelusta, jonne opetuksen ja koulutuksen järjestäjät voivat julkaista omia paikallisia opetussuunnitelmia. Tällä hetkellä Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa tarjotaan taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opintoja aikuisille.

Helsingin työväenopistossa on ollut käsityön taiteen perusopetusta aikuisille vuodesta 1994 lähtien. Vuoden 2002 opetussuunnitelmauudistuksen myötä Helsingin kaupungin suomenkielisessä työväenopistossa siirryttiin aikuisopiskelijoille soveltuvaan taiteen perusopetuksen laajaan oppimäärään. Opetussuunnitelman perusteet uudistuivat jälleen vuonna 2017 (määräys OPH-2068-2017), ja uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2018. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen käsityön opetussuunnitelma aikuisille hyväksyttiin Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 12.6.2018 (HEL 2018-005877).

This decision was published on 21.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Vesa, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27384

heidi.vesa@hel.fi

Decisionmaker

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö