Virkasuhteen täyttäminen, Drumsö lågstadieskola, määräaikainen musiikin lehtori, työavain KASKO-04-292-23

HEL 2023-007753
More recent handlings
§ 8

Anställning av lektor i musik på viss tid, Drumsö lågstadieskola, arbetsnummer KASKO-04-292-23

Rehtori

Beslut

Rektorn beslutade att anställa

**********

till lektor i musik (vikariat, signum 2010) vid Helsingfors stad med placering i Drumsö lågstadieskola för tiden 1.8.2023-1.6.2024.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Anställningen görs på det villkor att den som väljs till tjänsten uppvisar ett straffregisterutdrag inom 30 dagar efter delgivningen.

En prövotid fastställs för den som väljs till tjänsten.

Beslutsmotivering

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut 20.11.2019, § 100 är det skolans rektor som anställer lärare på viss tid.

Tjänsten som lektor i musik på viss tid ledigförklarades under tiden 9-22.5.2023 i Helsingfors stads officiella annonseringsorgan. Tjänsten är placerad i Drumsö lågstadieskola men undervisning sker även i Minervaskolan.

När ansökningstiden hade gått ut hade tre personer sökt tjänsten. En av de sökande uppfyller behörighetskraven i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Sökandena har getts möjlighet att enligt § 22 i förvaltningslagen komplettera sin ansökan.

På basis av ansökningshandlingar kallades en person på intervju. I intervjun deltog utöver rektor även biträdande rektor.

**********

Utdrag skickas till samtliga sökande med anvisningar för sökande av ändring antingen via eRekry-systemet eller per post.

This decision was published on 09.06.2023

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 09 310 86224

mariella.michelsson@hel.fi

Decisionmaker

Anna-Maria Rosenqvist
rektor