Opetussuunnitelman muutos, tuntijako ja valinnaiset aineet, Latokartanon peruskoulu, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-007867
More recent handlings
§ 95

Opetussuunnitelman muutos, Latokartanon peruskoulu, tuntijako ja valinnaiset aineet

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Latokartanon peruskoulun koulukohtaisen opetussuunnitelman muutoksen tuntijakoon, taide- ja taitoaineiden valinnaisiin tunteihin ja valinnaisiin aineisiin liitteiden 1 ja 3 mukaisesti. Muutos astuu voimaan 1.8.2023.

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 16.6.2022 luku 4.1.1).

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Valtakunnallinen uudistettu arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37). Opetushallituksen 18.1.2023 antaman muutosmääräyksen mukaisesti Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukuun 14, Vuosiluokat 3-6, lisätyt arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi sisällytetään Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelmaan sellaisinaan ja nämä otetaan käyttöön 1.8.2023.

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Latokartanon peruskoulun opetussuunnitelman muutokset taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien tuntijaon ja kuvausten osalta ovat johtokunnan esityksen mukaiset. Yksi taide- ja taitoaineiden valinnainen vuosiviikkotunti siirretään käsityöhön viidennellä vuosiluokalla ja yksi vuosiviikkotunti vähennetään toisen vuosiluokan kuvataiteen opetuksesta, jolloin toisen vuosiluokan viikkotuntimäärä vähenee 22:sta 21:een. Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien syventävät kurssit 8. ja 9.luokalle on lisätty opetussuunnitelman tekstiin. Uusi tuntijako on liitteessä 2 ja taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien kuvaukset liitteessä 3.

Latokartanon peruskoulun opetussuunnitelman muutos valinnaisiin aineisiin on johtokunnan esityksen mukainen. 5. vuosiluokalla valinnaisia opintoja on yhteensä kaksi vuosiviikkotuntia, jotka toteutetaan kahtena kurssina (1vvt). Vapaaehtoista A2-kieltä opiskelevat valitsevat 5. luokalla vain yhden vuosiviikkotunnin pituisen kurssin. 6. vuosiluokalla valinnaisia opintoja on kaikilla yksi vuosiviikkotunti. Oma Polku -kurssi lisätään 8. ja 9.vuosiluokan soveltaviin valinnaisiin lyhytkursseihin. Opetussuunnitelman teksti valinnaisista aineista on liitteessä 3 ja valinnaisten aineiden kurssikuvaukset, sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin perusteet liitteessä 4.

This decision was published on 26.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 81030

kirsi.kukkonen2@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja