Virkasuhteen täyttäminen, Idän aikuissosiaalityö, jälkihuolto, sosiaalityöntekijä (2 kpl), työavain SOTEPE-01-243-23

HEL 2023-007936
More recent handlings
§ 11

Virkasuhteen täyttäminen, Idän aikuissosiaalityö, jälkihuolto, sosiaalityöntekijä (2 kpl), työavain SOTEPE-01-243-23

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisterin ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 28732, toimintayksikkö 395660, työpiste 100140) 14.08.2023 lukien 3563,14 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Toinen haussa ollut virka (vakanssinumero 39742) jätettiin täyttämättä.

Koeaika on 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Tehtävänimikkeen virat tulivat avoimeksi 19.05.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Jälkihuollon sosiaalityöntekijä toimii asiakkaiden vastuusosiaalityöntekijänä, huolehtien asiakassuunnitelmallisesta asiakastyöstä jälkihuollon yksikössä. Työhön kuuluu myös konsultaatiota, ohjausta ja neuvontaa sekä tuen tarjoamista 18–24 -vuotiaille jälkihuollon asiakasnuorille.

Sosiaalityöntekijä vastaa myös itsenäistymisvarojen jaosta sekä tekee täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä.

Jälkihuollon sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä.

Eduksi luettiin lastensuojelun jälkihuollon tuntemus, aikaisempi sosiaalityöntekijän työkokemus sekä positiivinen, innostunut ja kehittämissuuntautunut työote.

Jälkihuollon sosiaalityöntekijän 2 virkaa (vakanssit 28732 sekä 39742) ovat olleet julkisesti haettavana 19.05-06.06.2023 välisen ajan kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti viisi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli kolmella hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** ********** sekä ********** haastateltiin 29.05.2023 ja ********** sekä ********** 07.06.2023.

Haastattelun suorittivat 29.05.2023 johtavat sosiaalityöntekijät ********** Haastatteluissa 07.06.2023 paikalla olivat johtavat sosiaalityöntekijät **********

********** on koulutukseltaan sosiaalityön maisteri ja hän on valmistunut Malmön yliopistosta 2022. ********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hän on valmistunut Lapin yliopistosta 2019. ********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hän on valmistunut Jyväskylän yliopistosta 2020.

********** on saamassa Valviran sosiaalityön laillistuksen kuluvan kevään aikana. Hän on työskennellyt **********

********** ********** Hän on suorittanut lisäksi psykoterapiaan valmentavat opinnot vuonna 2022.

**********

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** sekä ********** osoittivat parhaat edellytykset jälkihuollon sosiaalityöntekijän virkatehtävien hoitamiselle jälkihuollon yksikössä. Haastattelun jälkeen ********** ilmoitti kuitenkin vetäytyvänsä hausta. Näin ollen toinen virka päätettiin jättää täyttämättä soveltuvien hakijoiden puuttuessa.

This decision was published on 05.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna-Emilia Auhtola, Johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 35641

anna-emilia.auhtola@hel.fi

Decisionmaker

Silva Linnahalme-Triana
vs. aikuissosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.