Virkasuhteen täyttäminen, Snellmanin ala-asteen koulu, englannin kielen opettaja, työavain KASKO-01-784-23

HEL 2023-007952
More recent handlings
Case 12. / 159 §

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

Education Committee

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Snellmanin ala-asteen koulun rehtorin 14.6.2023 (2 §) tekemästä päätöksestä ja kumota rehtorin tekemän päätöksen sekä palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

********** on tehnyt Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneen oikaisuvaatimuksen Snellmanin ala-asteen koulun rehtorin 14.6.2023 (2 §) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Snellmanin ala-asteen kouluun sijoitettuun englannin tuntiopettajan virkaan määräajaksi 1.8.2023 - 31.7.2024 **********

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom 5 kohdan mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 30.6.2021 (§ 90) tekemään päätökseen perustuen tuntiopettajan määräajaksi ottaa peruskoulun rehtori.

Hakuprosessista

Snellmanin ala-asteen kouluun sijoitetun englannin tuntiopettajan virka määräajaksi on ollut julkisesti haettavana 16.5 - 30.5.2023.

Rehtorin päätöksen mukaan tehtävään haki hakuajan kuluessa 36 henkilöä, joista 22 hakijaa täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijä.

Asian oikeudellinen arviointi

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että päätös käsitellään uudestaan, koska oikaisuvaatimuksen tekijä sivuutettiin hakuprosessissa, vaikka hänellä on tehtävän kannalta vahvempi koulutus (englannin ja ruotsin aineenopettaja sekä luokanopettaja) sekä pidempi työkokemus kuin valitulla. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että häntä ei haastateltu tasa-arvoisesti eikä tehtävään liittyen.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudesta säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 5 §:ssä säädetään aineenopetusta antavan opettajan kelpoisuudesta.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päätymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 23 §:n mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan opetusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä annettaessa ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Hakuilmoituksessa edellytettiin mm. kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaista kelpoisuutta. Hakuilmoituksessa todettiin lisäksi, että määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Lisäksi eduksi luettiin mahdollisuus opettaa ruotsin kieltä.

Virkaan valitun hakemuksesta selviää, että hän ei ole täyttänyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisia kelpoisuusvaatimuksia hakuajan päättyessä. Rehtori on kuitenkin 14.6.2023 (2 §) tekemässään päätöksessä ottanut tehtävään ko. henkilön yli kuuden kuukauden ajaksi, vaikka kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijä olisi ollut saatavilla. Kelpoisuusvaatimukset täyttämättömän hakijan ottamiselle ei ole esitetty asetuksen mainitsemaa erityistä syytä. Rehtori ei ole myöskään haastatellut oikaisuvaatimuksen tekijää yhdenvertaisesti muihin haastateltaviin nähden. Edelleen rehtorin päätöksessä tehtävään valittu on otettu erheellisesti työsuhteeseen, vaikka tuntiopettajat ovat kaupungilla virkasuhteessa.

Edellä lausutun perusteella esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja Snellmanin ala-asteen koulun rehtorin 14.6.2023 (2 §) tekemä päätös kumotaan ja asia palautetaan rehtorin uudelleen käsiteltäväksi

Close

This decision was published on 06.09.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

perusopetusjohtaja
Outi Salo

Ask for more info

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 09 310 87180

anu.kangaste@hel.fi

Attachments

1. Oikaisuvaatimus
2. Rehtorin päätös
3. Rehtorin lausunto
4. Hakuilmoitus
5. Virkaan valitun hakemus
6. Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.