Vahingonkorvaus, takaisinsaantivaatimus, henkilövahinko, 14.3.2023, Arhotie, If Vahinkovakuutus Oyj

HEL 2023-008027
More recent handlings
§ 353

Takautumisvaatimus, liukastuminen, If Vahinkovakuutus Oyj

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan takautumisvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 7.6.2023 esittänyt kaupungille määrältään 2 047,19 euron takautumisvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan vakuutusyhtiöllä on takautumisoikeus kaupunkia kohtaan maksamassaan liukastumisvahingossa 23.139846 työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n perusteella. Vaatimuksen mukaan vahingonkärsijä on liukastunut 14.3.2023 klo 10.20 jalkakäytävällä Arhotie 8–10 välisellä metsän puoleisella osuudella. Vahingonkärsijän vakuutusyhtiölle antaman selvityksen mukaan vahinkopaikka oli liukas ja jäinen ja hiekoitus oli painunut lumen ja jään alle. Lisäksi tiellä oli räntää sekä loskaa ja muhkuraista jäätä.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Vahinkopaikka on kevyen liikenteen väylä, jota kunnossapidetään C-luokan mukaisesti.

C-luokan kevyen liikenteen väylän aurauksen lähtökynnys on 5 cm lunta. Toimenpideaika on aurauksen osalta kahdeksan tuntia, kuitenkin niin, että klo 13 ja klo 4 välisenä aikana satanut lumi poistetaan klo 12 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika on viisi tuntia, kuitenkin niin, että klo 16 ja klo 7 välisenä aikana havaittu tuntuvasti lisääntynyt liukkaus torjutaan klo 12 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkopäivänä 14.3.2023 talvihoitotyöt aloitettiin yöllä klo 2 koko kalustolla pääväyliltä ja pääväylien jälkeen siirryttiin asteittain alemman luokituksen katuverkostolle. Vahinkopaikka on aurattu edellisen kerran ennen vahinkoa 12.3.2023 klo 5.05 ja seuraavan kerran vahingon jälkeen 15.3.2023 sateen päätyttyä GPS-tietojen perusteella. Edellinen hiekoitus ennen vahinkoa on tehty 7.3.2023 klo 12.44. Auraukset on tehty karhentavalla terällä. Työnjohto suorittaa tarkastuskierroksia koko kunnossapitopiirin alueella päivittäin.

Kaupungin palautejärjestelmään ei ole tullut palautteita vahinkopaikan liukkaudesta maaliskuun 2023 aikana ennen vahinkotapahtumaa. Kaupungille ei ole esitetty kyseisestä vahinkopaikasta muita vastaavia vahingonkorvausvaatimuksia talven 2022–2023 aikana.

Forecan Helsingin Kumpulan havaintoasemalla tehtyjen mittausten mukaan vahinkopäivänä 14.3.2023 lämpötila on vaihdellut -0,8 °C ja 4,2 °C välillä siten, että vuorokauden alussa asteet ovat olleet hieman pakkasella ja koko loppu vuorokauden plussan puolella. Klo 10 lämpötila on ollut 3,2 °C ja sää on ollut pilvinen. Tällöin on esiintynyt vähäistä sadetta. Lumen syvyys on ollut vuorokauden alussa Kumpulan mittausasemalla 31 cm ja vuorokauden lopussa 22 cm. Koko vuorokauden ajan esiintyi ajoittaista lumisadetta ja pääosin vähäistä ja ajoittaista vesi- ja räntäsadetta, jonka seurauksena lumen syvyys laski koko vuorokauden ajan. Sateet jatkuivat seuraavan vuorokauden puolelle 15.3.2023 noin klo 4 saakka ja sää pysyi plussan puolella 15.3.2023 noin klo 21 asti.

7.3.2023 tehdyn hiekoituksen jälkeen sää on pysynyt pakkasella 13.3.2023 noin klo 12 asti. Tämän jälkeen lämpötila oli hieman plussan puolella noin klo 20 asti, jolloin myös lumisade alkoi ja lämpötila laski hieman pakkasen puolelle. Lämpötila siirtyi takaisin plussan puolelle noin klo 2 yöllä. Vahinkoa edeltäneen aurauksen aikana 12.3.2023 lumen syvyys oli 27 cm, jonka jälkeen aurauskynnys ylittyi vain hetkellisesti vahinkopäivän 14.3.2023 yöllä, mutta vesisateen johdosta aurauskynnys myös aleni lumen sulamisen takia ennen toimenpideaikojen täyttymistä.

Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

Liukkauden torjuntaa ei ole mahdollista toteuttaa siten, että kulkuväylät eivät koskaan olisi liukkaat (esim. KKO:1998:147). Liukkaudentorjuntatoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla. Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liukastua. (Vakuutuslautakunnan ratkaisu FINE-001397.)

Jatkuvan lumisateen aikana tehdystä hiekoituksesta ei liukkaudentorjunnassa yleensä ole hyötyä, koska hiekoitus jää lumen alle ja se aurataan lumen mukana pois. Oikeuskäytännössä on katsottu, ettei hiekoittaminen ole tarpeellista silloin, jos se on hyödytöntä, kuten silloin, jos hiekka uppoaisi lumen alle. (KKO 1968 II 98.)

Kadun käyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja ottamalla ne riittävästi liikkumisessaan huomioon (HE 281/2004 vp, s. 16). Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Vahinkopaikan kunnossapidosta on huolehdittu asianmukaisesti, koska vahinkopaikka on hiekoitettu 7.3.2023 ja aurattu karhentavalla terällä 12.3.2023. Karhentavalla terällä tehty auraus toimii myös liukkauden torjuntana. Säätilassa ei ollut tapahtunut edellisen hiekoituksen jälkeen mitään sellaista, joka olisi aiheuttanut liukkauden tuntuvaa lisääntymistä. Alueen kunnossapitotarvetta on tarkkailtu työnjohdon toimesta päivittäin. Vahinkopäivänä 14.3.2023 talvihoitotöitä on tehty koko kalustolla aloittaen pääväylistä ja edeten asteittain alemman luokituksen katuverkostolle. Vahinkopaikka kuuluu luokkaan C, eli vähäliikenteisiin kevyen liikenteen väyliin. Kunnossapitotoimenpiteet ovat olleet vahingon tapahtumahetkellä käynnissä koko kunnossapitopiirin alueella.

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §, 14 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

This decision was published on 08.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 09 310 39930

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö