Virkasuhteen täyttäminen, pelastuslaitos, palomies (4 kpl), työavain SOTEPE-05-8-23

HEL 2023-008030
More recent handlings
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, palomies (4 kpl), sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, pelastuslaitos

Yksikön päällikkö

Päätös

Operatiivisten palveluiden yksikön päällikkö päätti nimittää 12.06.2023 alkaen palomiehen virkaan seuraavat henkilöt:

**********

HL 51 §:n perusteella korjattu valitun henkilön etunimi päätöskappaleessa, ERa 15.6.2023.

**********

Sekä 1.9.2023 alkaen seuraavan henkilön:

**********

Valittavilta henkilöiltä vaaditaan työhöntulotarkastus ja valintapäätös on ehdollinen, kunnes työterveyshuollon lausunto edellytyksistä hoitaa työhön kuuluvat tehtävät on saatu. Osana työhöntulotarkastusta valittujen fyysinen toimintakyky testataan. Valittavien tulee saavuttaa kaikissa testiosioissa vähintään Firefit-testin mukainen taso 3. Osana työhöntulotarkastusta valituille tehdään myös huumausainetestaus.

Lisäksi valittavilta henkilöiltä vaaditaan suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen, sekä tartuntatautilain mukainen tehtävän vaatimusten mukainen selvitys rokotussuojasta. Virantäytön ehtona on, että virkaan otetun suostumuksella hankittava turvallisuusselvitys ei estä viran täyttöä.

Virkaan nimittämisen ehtona on, että valittu henkilö sitoutuu osallistumaan Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen järjestämään oppisopimuskoulutukseen (ensihoitoon suuntautunut lähihoitaja) pelastuslaitoksen määräämänä aikana ja takaisinmaksuehdoin, ellei henkilöllä ole ensihoitoon erikoistunutta terveydenhuollon ammattitutkintoa.

Viran koeaika on 6 kuukautta.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksella on ollut julkisesti haettavana kymmenen (10) palomiehen virkaa. Hakuaika oli 5.5.2023 – 5.6.2023 ja hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Avoimia palomiehen virkoja haki yhdeksän (9) henkilöä, joista kelpoisuusehdot täyttäviä oli viisi (5) hakijaa.

Tehtävän kelpoisuusehdot olivat:

- Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011 6§ mukaan miehistöltä vaadittava pätevyys ja voimassa oleva BC-luokan ajokortti

- hyväksytty terveystarkastus (firefit testi sekä huumausainetestaus)

- hyväksytty turvallisuusselvitys sekä

- tartuntatautilain mukainen selvitys rokotussuojasta.

Kaikki kelpoisuusehdot täyttäneet viisi (5) hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Yksi kutsuttava ei kuitenkaan pystynyt osallistumaan haastatteluun.

Haastattelun suoritti ja virkavalinnan valmisteli valintaryhmä, johon kuuluivat

**********

Hakijoiden ansioiden osalta vertailtiin työkokemusta, koulutusta, virassa hyödynnettävää alan erityisosaamista ja muuta hyödyllistä erityisosaamista. Haastatteluissa selvitettiin hakijoiden osaamista, asennetta ja motivaatiota haettavaan työhön. Haastattelussa arvioitiin erityisesti ensihoitotehtäviin liittyvää osaamista, koulutettavuutta sekä motivaatiota ensihoitotyöhän, huomioiden ensihoitotehtävien tehtävämäärät sekä palomies-ensihoitajien työtehtävien jakautuminen pelastuksen ja ensihoidon kesken Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella. Koska palomies toimii työssään tiiviinä osana pelastuksen ja ensihoidon yksiköitä, arvioitiin haastattelussa myös hakijoiden soveltuvuutta pelastuslaitoksen työyhteisöön sekä heidän yhteistyötaitojaan.

Hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen, muiden ansioiden sekä haastattelusta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella katsottiin, että valituilla neljällä (4) hakijalla on riittävät edellytykset palomiehen viran menestykselliseen hoitamiseen.

This decision was published on 16.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Vesa Hyvönen, Palopäällikkö, puhelin: +358403346174

vesa.hyvonen@hel.fi

Decisionmaker

Marko Rostedt
yksikön päällikkö