Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 2, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-95-23

HEL 2023-008039
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 2, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-95-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 2-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita tuntiopettajan, ajoneuvoala, määräaikaiseen virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 ja päättyy 31.7.2024.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettaja, ajoneuvoala, määräaikainen virkasuhde on ollut julkisesti haettavana ajalla 18.4.2023 - 3.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Virkasuhteen ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 2, Ilkantien toimipiste.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on ajoneuvoalan tuntiopettajan opetus- ja ohjaustehtävät Ilkantien toimipisteessä. Opettajan tehtäviin sisältyy ajoneuvoalan opetus- ja ohjaustehtävät sekä ajoneuvoalan työtehtävät oppilaitoksen asiakaskorjaamossa. Työtä tehdään yhteistyössä opettajatiimien ja työelämän edustajien kanssa. Tehtävään kuuluu opiskelijoiden monipuolinen tukeminen erilaisissa oppimisympäristössä opintojen eri vaiheissa opiskelijakohtaisesti suunnitelmien mukaisesti.

Tuntiopettaja, ajoneuvoalan virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan. Kelpoisiksi luetaan lisäksi soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittaneet jotka täyttävät 13 § vaatimukset.

Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Tehtävässä luettiin eduksi kokemusta autoalan ammatinopetuksesta ja tiimityöstä. Lisäksi luettiin eduksi jälkimarkkinoinnin korjaamotoiminnan tuntemus ja hyötyajoneuvo-osaaminen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 2 hakijaa. Vaadittua kelpoisuutta ei ollut kummallakaan hakijalla. Hakemusten haastatteluun kutsuttiin 2 hakijaa.

Haastattelun suoritti koulutuspäällikkö Evita Husu.

********** on koulutukseltaan autoteknikko. Hänellä on monipuolinen työkokemus asentajan ja työnjohdon tehtävistä sekä lisäksi kokemusta IT-laitetekniikan opettajan tehtävistä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 15.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Evita Husu, vs. koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 80178

evita.husu@hel.fi

Decisionmaker

Evita Husu
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 2-5