Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, määräaikainen asiantuntijan virka, työavain KANSLIA-01-20-23

HEL 2023-008076
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, työllisyyspalvelut, neuvontapalveluiden asiantuntija, 4 tehtävää, KANSLIA-01-20-23

Palveluesihenkilö, neuvontapalvelut

Päätös

Palveluesihenkilö, neuvontapalvelut päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** asiantuntijan määräaikaisiin virkoihin neuvontapalveluihin 1.7. lukien.

Viran tehtäväkohtainen palkka on 2914,13 euroa.

Virantoimitus jatkuu 31.12.2024 saakka. Virkaan valittavien kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin he ottavat viran vastaan.

Virkaan valituille määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava koeaika, joka on kuusi kuukautta tai puolet palvelussuhteen kestosta. Mikäli viranhaltija siirtyy Helsingin kaupungilla toiseen virkasuhteeseen, peräkkäisissä määräaikaisissa virkasuhteissa ei määrätä uutta koeaikaa, elleivät viranhaltijan tehtävät tai asema muutu.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Mikäli tehtävästä toiseen siirtyvä henkilö on aiemmin jo esittänyt selvityksen terveydentilastaan, esihenkilö voi päättää, ettei työhöntulotarkastusta tarvita.

Yksi asiantuntijan virkasuhde jätetään täyttämättä soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi. Virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Asiantuntijan virat ovat olleet julkisesti haettavana ajalla 10.5.2023 - 24.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa helsinkirekry.fi. Hakuilmoitus oli lisäksi esillä TE-palveluiden sivuilla sekä monster.fi ja duunitori.fi -palveluissa. Virka sijoittuu palvelussuhteen alkaessa työllisyyden kuntakokeilun neuvontapalveluihin.

Kansliapäällikön 3.3.2021, 56 §:n tekemän päätöksen toimivallan siirtämisestä keskushallinnossa kanslian henkilöstöasioihin liittyvässä päätöksenteossa mukaan määräaikaiseen virkaan ottaa ko. viralle määritelty lähin virassa oleva esihenkilö. Asiantuntijan tehtävän osalta määräaikaiseen virkaan ottaa palveluesihenkilö Teemu Kairamo.

Viranhaltijan tehtävänä ovat asiantuntijan tehtävät työllisyyden kuntakokeilun neuvontapalveluissa. Asiantuntija tarjoaa asiakkaille henkilökohtaista ja monialaista neuvontaa ja ohjausta, tukee asiakkaiden omatoimista asiointia ja ratkaisujen löytämistä sekä tukee asiakkaiden kiinnittymistä työhön, koulutukseen tai muun avun piiriin. Neuvontatyön lisäksi asiantuntijan tehtävään kuuluu suunnitella, kehittää ja toteuttaa työnhakuun, urasuunnitteluun ja osaamisen kehittämiseen liittyviä ryhmämuotoisia palveluja ja tapahtumia.

Asiantuntijan viran kelpoisuusvaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava osaaminen.

Haettavana olleen asiantuntijatehtävän hoidossa edellytettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja hyvää englannin kielen suullista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin tai muun kielen taitoa.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi asiantuntijalta odotettiin hakuilmoituksessa vahvaa kehittämisotetta, erinomaisia yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä kokemusta palveluiden tavoitteellisesta ja verkostomaisesta toteuttamisesta. Asiantuntijalta odotettiin myös kykyä itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn tiimin yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi sekä yleisten tietoteknisten taitojen hallintaa ja kykyä ottaa uusia ohjelmistoja ja työtapoja nopeasti käyttöön.

Eduksi luettiin myös kokemus työllisyyden hoidon tehtävistä tai vaativista neuvonta- ja ohjaustehtävistä sekä kokemus ja näkemys työnhakijoille suunnatuista työnhaun ja koulutuksen yksilö- ja ryhmämuotoisten palveluiden kehittämisestä ja vetämisestä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa hakemuksen jätti 51 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 41 hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Haastatteluun kutsuttiin 10 hakijaa, joilla hakemustekstin perusteella arvioitiin olevan aiempaa soveltuvaa kokemusta työllisyydenhoidon tehtävistä. Hakemuksia arvioivat palveluesihenkilö ********** ja HR-suunnittelija **********

Kolme hakijaa veti hakemuksensa pois ennen haastatteluita ja yksi hakija perui hakemuksena haastattelujen jälkeen.

Haastattelut suorittivat 30.5.2023 palveluesihenkilö ********** sekä asiantuntija **********

Kärkihakijoiden vertailu

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

Kärkihakijoiden arviointi

Kaikilla haastatelluista on kelpoisuusehdoissa edellytetty alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava osaaminen sekä tehtävän edellyttämä kielitaito.

Koulutuksen ja työkokemuksen, hakuasiakirjojen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella parhaat edellytykset asiantuntijan viran hoitamiseen on hakijoilla **********

Lisäksi hakijat ovat rekrytointiprosessin aikana antaneet monipuolisimman kuvan kyvystään työskennellä asiantuntijana Helsingin työllisyyden kuntakokeilussa.

Valittujen haastatteluissa korostuivat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, itsenäinen ja kehittämisorientoitunut työskentelyote sekä hyvät ongelmanratkaisutaidot.

Valituilla hakijoilla oli soveltuvaa aiempaa kokemusta työllisyyden hoidon tehtävistä ja vaativista neuvonta- ja ohjaustehtävistä.

Neuvontapalveluiden palveluesihenkilö, katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on hakijoilla **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 23.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Teemu Kairamo, palveluesihenkilö, puhelin: 09 310 35037

teemu.kairamo@hel.fi

Decisionmaker

Teemu Kairamo
palveluesihenkilö, neuvontapalvelut

Attachments

1. Hakijaluettelo

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.