Hankesuunnitelma, perusparannus, päiväkoti Kimmo, Turjantie 3, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-008086
More recent handlings
§ 10

Lp Kimmon perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä osoitteessa Turjantie 3 peruskorjattavan lp Kimmon leikkipuistorakennuksen 5.6.2023 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaislaajuus on 225 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 990 000 euroa huhtikuun 2023 kustannustasossa.

Päätöksen perustelut

Länsi-Käpylän puutaloalueen maisemakulttuurikohteessa ja alkuperäisiltä osiltaan säilytettävässä leikkipuistossa sijaitseva vanha puurakennus on kärsinyt sisäilmaongelmista. Leikkipuiston toiminta on tärkeää koko Käpylän alueelle.

Rakennus korjataan rakenteiltaan ja tekniset järjestelmät uusitaan normaalia laatutasoa noudattaen voimassa olevien rakennusmääräysten sekä Helsingin kaupungin omien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi.

Hankkeesta on laadittu 5.6.2023 päivätty hankesuunnitelma kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Hankkeen tarpeellisuus

Leikkipuistoista on laadittu konsulttityönä palveluverkkoselvitys vuonna 2019. Palvelutila-verkkotarkastelun perusteella rakennus on tarpeellinen alueen palveluverkon osana. Leikkipuistotoiminnan jatkuminen on tärkeää koko Käpylän alueelle.

Hankesuunnitelma

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan arvioiman tarpeen perusteella uudisrakennus suunnitellaan 50 lapselle. Tiloilla mahdollistetaan nykyisen tavoitteiden mukaisen toiminnan järjestäminen. Uudisrakennuksen myötä käyttöön saadaan viihtyisät tilat, joissa voidaan järjestää monipuolista toimintaa.

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 tavoitteita tarjoamalla turvalliset ja terveelliset tilat alueen lapsille ja suunnittelemalla ne siten, että niissä on mahdollista järjestää asukkaiden ja paikallisten yhteisöjen toimintaa ja tapahtumia.

Lausunnot

Lausunto ei ole tarpeen alle 1 miljoonan euron hankkeista.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 225 brm², 140 htm², 124 hym².

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 990 000 euroa huhtikuun 2023 kustannustasossa.

Tilakustannus käyttäjälle

Uuden vuokramallin mukaan määritelty hankkeen aiheuttama sisäinen kokonaisvuokra on 65 300 euroa/vuosi 39,01 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 28,58 euroa/htm²/kk). Neliövuokran perusteena on 140 htm².

Nykyinen sisäinen kokonaisvuokra on 24 340,56 euroa/vuosi (2028,38 euroa/htm2/kk).

Vuokralaskelma on teknisenä liitteenä.

Väistötilat

Ei väistötiloja. Kaskon sisällä tehdään tilajärjestelyjä.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston 23.11.2022 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2023–2025 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu yhteensä 1 000 000 euroa siten, että hankkeen laajuus on 140 brm² ja toteutus vuosina 2023–2024.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan Tilat-palvelu.

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa 8/2023 ja hankkeen on määrä olla valmiina 6/2024.

This decision was published on 21.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pekka Löyskä, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38311

pekka.loyska@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

2. LpKimmo_HSliitteet_230605

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.