Hankesuunnitelma, Vantaan ratikka, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-008218
More recent handlings
Case 4. / 393 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Vantaan ratikan Helsingin osuuden toteuttamisesta

Urban Environment Committee

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Vantaan ratikan hankesuunnitelman hyväksymistä ohjeellisena noudatettavaksi ja hankkeen Helsingin osuuden toteuttamista siten, että

  • raitiotien ja siihen liittyvän katuinfrastruktuurin arvonlisäveroton enimmäishinta on 15 miljoonaa euroa (Maarakennuskustannusindeksi 10/2022, pisteluku 128,37, 2015=100),
  • kaupunki neuvottelee valtion kanssa valtionavusta hankkeelle syksyn 2023 aikana, ja
  • toteutuksen ehtona on, että Vantaan kaupunki käynnistää oman hankeosuutensa rakentamisvaiheen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Anton Silvo. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Yleistä

Vantaan ratikka on suunniteltu pikaraitiotieyhteys Helsingin Mellunmäestä Vantaan Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Raitiotien kokonaispituus on noin 19,3 kilometriä, josta noin 500 metrin rataosuus ja itäinen päätepysäkki sijoittuu Helsingin alueelle. Raitiotie on suunniteltu samoin suunnitteluperiaattein kuin Helsingin pikaraitiotiet. Raitiotietä varten toteutetaan uusi varikko Vantaan Vaaralaan. Raitiolinjaa liikennöidään tiheimmillään 7,5 minuutin vuorovälillä, matka-aika Mellunmäestä lentokentälle on noin 54 minuuttia ja keskinopeus noin 22 km/h.

Ratikka on Vantaan kaupungin kärkihanke, joka ohjaa kaupungin maankäytön kehittymistä kaupungin strategian ja yleiskaavan mukaisesti mahdollistamalla kaupungin kasvun joukkoliikenneyhteyksien varsilla nykyistä kaupunkirakennetta tiivistäen. Vantaan yleiskaavaratkaisu tukeutuu raitiotiehen ja hankesuunnittelun rinnalla on laadittu ratikan kaavarunko, joka ohjaa tarkempaa maankäytön suunnittelua.

Vantaan ratikka on huomioitu Helsingin yleiskaavassa ja toteuttaa sen tavoitetta raideliikenteen verkostokaupungista. Yleiskaavassa on useita muita pikaraitiotievarauksia, joilla on yhtymäkohtia Vantaan ratikan kanssa. Ratikan toteutus on linjassa Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelma 2022:n kanssa, jossa Mellunmäki on kaupunkiuudistusaluetta ja täydennysrakentamisen painopiste.

Aiemmat päätökset

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan ratikan yleissuunnitelman ja käynnisti toteutukseen tähtäävän suunnittelun 16.12.2019. Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi Vantaan ratikan hankesuunnitelman 8.5.2023 ja kaupunginvaltuusto hankkeen toteuttamisen 22.5.2023.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi 27.11.2019 todeten, että Vantaan ratikka on seudullisesti merkittävä yhteys, jonka suunnittelun jatkaminen on perusteltua.

Kustannukset

Helsingin osuuden kustannukset on arvioitu Länsimäentien kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa. Raitiotieinfran sekä siihen liittyvien katujen ja johtosiirtojen kokonaiskustannukset ovat 15 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää rakentamisen, rakennuttamisen ja suunnittelun kustannukset sekä riskivarauksen. Rakentamisen yhteydessä toteutetaan lisäksi muita alueen maankäyttöä palvelevia investointeja, kuten kunnallisteknisiä töitä. Vaaralan raitiovaunuvarikko toteutetaan erillisen hankesuunnitelman perusteella ja sen kustannuksiksi on arvioitu 79 miljoonaa euroa.

Vantaan ratikan liikennöintikustannukset vuonna 2030 ovat noin 17,8 miljoonaa euroa. Hankkeen arvioidaan lisäävän samana vuonna HSL-kuntayhtymän kuluja noin 24 miljoonaa euroa ja Helsingin kuntaosuutta noin 4 miljoonaa euroa.

Hankkeen vaikutukset

Raitiotien toteuttamisen vaikutuksia liikennejärjestelmään on arvioitu seudullisella Helmet-liikennemallilla. Vertailuvaihtoehtona on runkobussilinjasto ja siihen tukeutuva pienempi määrä uutta maankäyttöä. Raitiotien matkustajamääräksi vuonna 2030 on arvioitu 31 000 matkustajaa vuorokaudessa. Raitiotie lisää kestävien kulkutapojen osuutta vaikutusalueellaan ja palvelee monipuolisesti vaihdollisia matkaketjuja. Raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutetaan nykyistä parempia jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita sekä parannetaan katuympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Raitiotien melu- ja tärinäselvitysten perusteella Helsingin osuudella ei ole tarvetta erityisille suojaustoimenpiteille. Rakentaminen aiheuttaa työnaikaisia haittoja liikenteelle sekä lähialueen asukkaille ja yrityksille. Hankesuunnitelmassa on esitetty keinoja työmaa-aikaisten haittojen vähentämiseksi. Raitiotien Helsingin osuuden läheisyydessä ei ole arvokkaita tai rauhoitettuja luontokohteita. Ympäristövaikutusten arviointia tarkennetaan ja täydennetään Länsimäentien asemakaavan valmistelussa ja tarkemmassa jatkosuunnittelussa.

Hankkeen yhteiskuntataloudellisessa kannattavuuslaskelmassa kokonaishyödyt ovat negatiiviset, sillä liikennöintikustannusten kasvu ylittää käyttäjähyötyjen arvioidun summan. Laskelma ei sisällä kaupunkikehityksestä syntyviä kiinteistötaloudellisia hyötyjä, jotka ovat Vantaan kannalta merkittävät.

Vuorovaikutus

Vantaan kaupunki on viestinyt ratikasta monipuolisesti eri kanavissa ja hankkeen suunnittelun yhteydessä on järjestetty laaja vuorovaikutus käsittäen muun muassa asukastilaisuuksia ja verkkokyselyitä, joihin myös helsinkiläiset ovat voineet ottaa kantaa. Vuorovaikutus on kuvattu hankesuunnitelmaraportissa. Hankkeen etenemisestä on viestitty Helsingin kaupungille ja muille kumppaneille kaupunginjohtajan johtamassa seurantaryhmässä. Vuorovaikutus jatkuu hankkeen jatkosuunnittelussa.

Länsimäentien pohjoisosan ja Laakavuoren koulun ympäristöineen asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen ja muistutusten tekemiseen. Kaavaehdotuksen valmistuessa syksyllä 2023 se asetetaan julkisesti nähtäville. Kaavan valmistelun aikana saatu palaute raportoidaan ja siihen vastataan vuorovaikutusraportissa.

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Länsimäentien alueelle on vireillä kaavamuutos, jolla luodaan edellytykset raitiotien ja sen päätepysäkin toteuttamiselle ja tarkennetaan raitiotien teknisiä ratkaisuja. Mellunmäen keskuksen asemakaavamuutoksessa metroaseman ympäristöstä kehitetään tiivistä alueellista lähikeskusta ja liikenteen solmukohtaa. Lähialueella on vireillä myös muita täydennysrakentamishankkeita.

Seuraavassa suunnitteluvaiheessa laaditaan katusuunnitelmat ja rakentamisen edellyttämät tarkemmat rakennustekniset suunnitelmat.

Helsingin osuuden toteutusvastuu on Kaupunkiliikenne Oy:llä, joka järjestää hankkeen toteutusorganisaation ja selvittää toteutustavan. Vantaan kaupunki valmistelee oman osuutensa kilpailuttamista kahteen toteutusallianssiin jaettuna. Osallistuminen allianssiin tai hankkeen toteutuksen hankinta muutoin yhteishankintana Vantaan kanssa selvitetään.

Vantaan kaupungin tavoitteena on raitiotien rakentamisen aloitus vuoden 2024 aikana ja hankkeen valmistuminen vuoteen 2029 mennessä. Helsingin osuuden toteutus ajoitetaan tälle aikavälille siten, että se sopii yhteen Vantaan puoleisen osuuden rakennustöiden sekä muiden alueen investointien kanssa ja siten, että yhdessä sovittava liikenteen aloittamistavoite voi toteutua.

Close

This decision was published on 10.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Anton Silvo, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 37489

anton.silvo@hel.fi