Hankinta, kamerat, kameratarvikkeet ja piirtopöydät media-alan ja kuvallisen ilmaisun opetuskäyttöön, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3

HEL 2023-008332
More recent handlings
§ 7

Hankinta, kamerat, kameratarvikkeet ja piirtopöydät media-alan ja kuvallisen ilmaisun opetuskäyttöön, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 3

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-5

Päätös

Kuvallisen ilmaisun osaamisalan koulutus käynnistyi Kullervonkadun toimipaikassa vuoden 2022 alussa. Tätä toimintaa varten käyttöönotettuihin opetustiloihin pyydettiin tarjouksia kameroiden, kameratarvikkeiden ja piirtopöytien hankintaa varten.

Koulutuspäällikkö päätti hankkia media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opetuskäyttöön

LAITE

Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM, 1 kpl
Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STM, 2 kpl
Canon RF 100mm f2.8L Macro IS USM, 2 kpl
Canon RF 85mm F2 Macro IS STM, 5 kpl
Canon EOS R6 Mark II + RF 24-105 mm F4 L, 5 kpl
Hoya Fusion ONE Next Protector 77 mm*, 5 kpl
Lowepro Nova 200AW II, musta*, 5 kpl
Lexar Professional 1667x 64 Gt SDXC -muistikortti*, 5 kpl
Wacom Intuos Pro Medium -piirtopöytä, 35 kpl

Verkkokauppa.com:lta (1456344-5). Hankinnan kokonaishinta on 28401,00 € (alv. 0% tarjouksen tekohetkellä).

Päätöksen perustelut

Kameratarvikkeiden hankintamenettelynä käytettiin kevennettyä kilpailutusta. Hankintaehdotus pyydettiin kolmelta eri toimijalta: Scandinavian Photo Ab:ltä, Verkkokauppa.com Oyj:ltä ja Fotonordic Oy:ltä. Hankintaehdotukset pyydettiin sähköpostitse. Määräaikaan mennessä hankintaehdotus saatiin kahdelta toimittajalta.

Verkkokauppa.com Oyj lähetti tarjouksen yhdestä Canon RF 100-400 F5.6-8 IS USM -teleobjektiivista, kahdesta Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STM -laajakulmaobjektiivista, kahdesta Canon RF 100mm f2.8L Macro IS USM -objektiivista, viidestä Canon RF 85mm F2 Macro IS STM -makro-objektiivista, viidestä Canon EOS R6 Mark II -järjestelmäkamerasta + RF 24-105 mm F4 L -objektiivista, viidestä Hoya Fusion ONE Next Projektor 77 mm -suojasuodattimesta, viidestä Lowepro Nova 200AW II:sta (musta), viidestä Kingston Canvas React Plus 64 Gt UHS-II -SDXC-muistikortista ja kolmestakymmenestäviidestä Wacom Intuos Pro Medium -piirtopöydästä.

Fotonordic Oy:n lähettämä tarjous sisälsi yhden Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM:n, kaksi Canon RF 24mm f/1.8 Macro IS STM:ää, kaksi Canon RF 100mm f/2.8L IS USM Macroa, viisi Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM:ää, viisi Canon EOS R6 Mark II + RF 24-105mm F4 L:ää, viisi Hoya Fusion ONE Next Protector tai vast., viisi LOWEPRO Nova 200 AW II tai vast., viisi Lexar Professional 1667x 64GB SDXC tai vast. sekä kolmekymmentäviisi WACOM Intuos Pro Mediumia.

Scandinavian Photo Ab ei jättänyt tarjousta määräaikaan mennessä.

Verkkokauppa.com:n tarjoama kokonaisuus soveltuu media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintokoulutuksen kuvallisen ilmaisun osaamisalan opetuskäyttöön ja se täyttää pyydetyt ominaisuusvaatimukset tarjouksellaan:

Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM -telezoomobjektiivi 1 kpl
Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STM -laajakulmaobjektiivi 2 kpl
Canon RF 100mm f2.8L Macro IS USM -objektiivi 2 kpl
Canon RF 85mm F2 Macro IS STM -makro-objektiivi 5 kpl
Canon EOS R6 Mark II -järjestelmäkamera + RF 24-105 mm F4 L -objektiivi 5 kpl
Hoya Fusion ONE Next Protector 77 mm -suojasuodin 5 kpl
Lowepro Nova 200AW II, musta 5 kpl
Kingston Canvas React Plus 64 Gt UHS-II -SDXC-muistikortti 5 kpl
Wacom Intuos Pro Medium -piirtopöytä 35 kpl

Tarjouskilpailussa mukana olleista kokonaisuuksista Verkkokauppa.com:n tarjoama on edullisin.

This decision was published on 15.06.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jussi Virtanen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 27919

jussi.virtanen@hel.fi

Decisionmaker

Jussi Virtanen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-5