Valtuustoaloite, Itä-Helsinkiin ratsastuskoulu

HEL 2023-008341
More recent handlings
Case 6. / 6 §

V 17.1.2024, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite ratsastuskoulusta Itä-Helsinkiin

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Elisa Gebhard: Asia palautetaan valmisteluun ja kaupunki käynnistää sekä työn aloitteessa ehdotetun tontin varaamiseksi Kivikon alueelta ratsastuskoulun käyttöön että vuoropuhelun ratsastuskouluyrittäjien kanssa tarkoituksena selvittää Kivikon sijainnista kiinnostunut toimija. Ratsastuskoulu tulisi alueelle suunnitellun helikopterikentän paikalle.

Kannattaja: Johanna Laisaari

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Elisa Gebhardin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Minna Lindgren, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 2
Elisa Gebhard, Johanna Laisaari

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13–2.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

See table with voting results

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Kivikon alueelta varattaisiin tontti ratsastuskeskuksen rakentamista varten.

Kaupunkiympäristölautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ovat lausunnoissaan todenneet, että Itä-Helsingin alueelta pyritään löytämään sopiva sijoituspaikka ratsastuskoululle. Ratsastus on hyvin suosittu laji erityisesti tyttöjen keskuudessa. Itä-Helsingissä on tällä hetkellä ratsastustoimintaa vain Talosaaressa, ja tarve uudelle ratsastuskoululle on tunnistettu. Kivikkoa lähin ratsastuskoulu on Viikinojanpuistossa Latokartanossa noin kilometrin päässä Kivikosta.

Aloitteessa ehdotettu Kivikon tontti ei sovellu ratsastuskoululle, koska tontille edistetään helikopterikentän mahdollistavaa asemakaavan muutosta kaupunkiympäristölautakunnan tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Ratsastuskoulu vaatii paljon tilaa, ja sen sijoittaminen ehdotetulle tontille edellyttäisi asemakaavan muuttamista. Kivikon alueelle on rakennettu ja suunniteltu muuta tilaa vaativaa maankäyttöä. Kivikon liikuntapuiston yleissuunnitelma ei mahdollista ratsastustoimintaa kaupunkiympäristön tai kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimilla alueilla. Liikuntapuiston alueelle on rakennettu monipuolisia liikuntapalveluja reitteineen (mm. frisbeegolfrata), jotka risteäisivät mahdollisten ratsastusreittien kanssa.

Aloitteessa viitataan Vuosaaressa sijaitsevaan Mustavuoren tonttiin, jolle ratsastuskoulun sijoittumista on selvitetty aiemmin. Mustavuoren alue on todettu haastavaksi saada toteutettua siten, että luonto- ja kulttuuriarvojen säilyminen ja ratsastuskoulutoiminnan tavoitteet toteutuisivat samaan aikaan. Vaikka voimassa oleva asemakaava mahdollistaa ratsastuskoulutoiminnan alueella, on syytä ennakoida, ettei kaava tarjoa sille toteutuskelpoista ratkaisua.

Vuosaaren alueella tarkastellaan nyt, saataisiinko kaavamuutoksen avulla luotua paremmat edellytykset ratsastuskoulun rakentamiselle esimerkiksi Niinisaarenpolun eteläpuolelle tai Vuosaaren liikuntapuiston yhteyteen. Liikuntapuiston sisälle ratsastuskoulutoimintaa ei voi sijoittaa, mutta lähettyviltä etsitään muuta sopivaa paikkaa. Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja täydentäisi merkittävää katvealuetta Itä-Helsingin ratsastusmahdollisuuksien osalta. Tulevaisuudessa myös Östersundom on varteenotettava vaihtoehto sijoittaa tilaa vaativia ratsastustoimintoja itäiseen Helsinkiin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua, ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 31.10.2023 § 543

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Aloitteessa esitetään, että Kivikkoon suunnitellun helikopterikentän sijasta alue varattaisiin ratsastuskoululle.

Kaupunkiympäristölautakunta piti kannatettavana itäisen Helsingin ratsastusmahdollisuuksien parantamista.

Ratsastuksen harrastajia on Suomessa noin 160 000. Lähes joka viides 10–18-vuotiaista tytöistä harrastaa ratsastusta. Itä-Helsingissä ratsastustoimintaa on ainoastaan Talosaaressa ja Viikissä.

Tarve ratsastuskoululle Itä-Helsingin alueella on tunnistettu. Vaihtoehtoisia tontteja toiminnalle on tutkittu erityisesti Vuosaaren alueella yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan ja kaupunkiympäristön toimialojen kesken.

Kivikkoa lähin yksityinen ratsastuskoulu on Viikin Ratsastuskeskus Viikinojanpuistossa Latokartanossa noin kilometrin etäisyydellä Kivikosta.

Aloitteessa viitataan Vuosaaressa sijaitsevaan Mustavuoren tonttiin, joka on ollut selvityksen kohteena aiemmin. Mustavuoren alue on todettu haastavaksi saada toteutettua siten, että sekä ratsastuskoulutoiminnan että luonto- ja kulttuuriarvojen säilymisen tavoitteet toteutuisivat. Vaikka lainvoimainen kaava mahdollistaakin ratsastuskoulutoiminnan Mustavuoren alueella, on syytä ennakoida, ettei nykyinen kaava tarjoa toteutuskelpoista ratkaisua ratsastuskoululle. Alueella on varauduttava myös korkeisiin infrastruktuurin rakentamiskustannuksiin.

Vuosaareen sijoittuva, kaikille avoin ratsastuskoulutoiminta on erittäin kannatettavaa. Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, ja se täydentäisi merkittävää katvealuetta itäisen Helsingin ratsastusmahdollisuuksien osalta. Vuosaaressa tarkastellaan nyt, saataisiinko kaavamuutoksen avulla luotua paremmat edellytykset ratsastuskoulun toteuttamiselle esimerkiksi Niinisaarenpolun eteläpuolelle tai Vuosaaren liikuntapuiston yhteyteen. Vuosaaren liikuntapuiston alueen rajojen sisälle ratsastuskoulutoimintaa ei kuitenkaan voi sijoittua.

Östersundom on varteenotettava vaihtoehto sijoittaa tilaa vaativia hevospalveluja tulevaisuudessa itäiseen Helsinkiin. Kumotun Östersundomin yhteisen yleiskaavan yhteydessä on laadittu Hevostilaselvitys (2011), jossa on tarkasteltu alueen nykytilaa ja tulevaisuutta. Valmisteilla olevan Östersundomin osayleiskaavan virkistysverkoston suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös ratsastustoimintojen mahdollisuuksia sijoittua alueelle. Tavoitteena on, että osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet on lautakunnassa loppuvuodesta 2023, kaavaluonnosta valmistellaan 2024 ja kaavaehdotusta 2025.

Kivikon pelastusaseman tontin alueen nykyinen tai suunniteltu maankäyttö eivät mahdollista ratsastuskoulun sijoittamista alueelle. Helikopterikentän asemakaavan muutosta edistetään kaupunkiympäristölautakunnan 14.6.2022 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti Kivikon pelastusaseman tontille. Mahdollinen ratsastuskoulun sijoittaminen alueelle vaatisi myös asemakaavan muutoksen. Pelastusaseman tontin alueella melutasot päivällä ovat nykytilanteessa 55-70 dB, sillä Lahdenväylä ja Kehä I sijaitsevat lähimmillään noin 100 metrin etäisyydellä tontin rajasta. Ilman huomattavia panostuksia meluntorjuntaan alue soveltuu huonosti virkistyskäyttöön.

Ratsastuskoulu vaatii paljon tilaa. Kivikon alueelle on rakennettu ja suunniteltu muuta tilaa vaativaa maankäyttöä. Kivikon liikuntapuiston yleissuunnitelma vuodelta 2012 ja sen mukainen alueiden käyttö ei mahdollista ratsastustoimintaa kaupunkiympäristön tai kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimilla alueilla. Liikuntapuiston alueelle on toteutettu ja sinne on suunniteltu monipuolisia liikuntapalveluja reitteineen, jotka myös risteäisivät mahdollisten ratsastusreittien kanssa. Vuodelta 2020 olevan, hyväksytyn puistosuunnitelman mukaisesti VP-alueelle on toteutettu esimerkiksi frisbeegolf-rata. Puiston toteuttaminen jatkuu tulevina vuosina. Läheisessä Kivikon ulkoilupuistossa on luontoarvoja. Tämän lisäksi uusi luonnonsuojelualue on perustettu Kivikon linnoituskallioiden alueelle vuonna 2022.

Kaupunkiympäristön toimialan vastuulla on tutkia ja osoittaa ratsastuskoululle mahdollisimman toteutuskelpoinen paikka. Ratsastuskoulu on mahdollista toteuttaa myös ilman reitistöä, jolloin toiminta tapahtuu rajatusti vain sille osoitetulla tontilla. Toivottua iltapäiväkerhotoimintaa tai ratsastusterapiaa syntyy lähtökohtaisesti ratsastuskoulutoimintaa harjoittavan toimijan kautta. Iltapäiväkerhotoimintaan, ratsastusterapiaan tai muiden vastaavien palvelujen tuottamiseen tai tilaamiseen ei ole tiedossa kaupungin rahoitusta.

Lautakunta kannusti kaupunkiympäristötoimialaa yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajantoimialan kanssa etsimään sopivaa sijaintia ratsastuskoulutoimintaa varten.

Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Käsittely

Palautusehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Asia palautetaan valmisteluun ja kaupunki käynnistää sekä työn tontin varaamisesta Kivikon alueelta ratsastuskoulun käyttöön sekä vuoropuhelun ratsastuskouluyrittäjien kanssa tarkoituksena selvittää Kivikon sijainnista kiinnostunut toimija.

Kannattaja: Sami Kuusela

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Lisätään lausuntoehdotukseen toiseksi viimeiseksi kappaleeksi: "Lautakunta kannustaa kaupunkiympäristötoimialaa yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajantoimialan kanssa etsimään sopivaa sijaintia ratsastuskoulutoimintaa varten."

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina Heinäluoman vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Eveliina Heinäluoman palautusehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 10
Silja Borgarsdottir Sandelin, Otso Kivekäs, Hannu Koponen, Otto Meri, Tarik Ahsanullah, Katri Penttinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Saana Rossi, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 3
Eveliina Heinäluoma, Sami Kuusela, Tuomas Nevanlinna

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10–3.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

24.10.2023 Pöydälle

10.10.2023 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Marko Ahola, johtava maisema-arkkitehti: 09 310 37868

marko.ahola@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.10.2023 § 159

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana itäisen Helsingin ratsastusmahdollisuuksien parantamista. Ratsastuksen harrastajia on Suomessa noin 160 000. Lähes joka viides 10–18-vuotiaista tytöistä harrastaa ratsastusta. Itä-Helsingissä ratsastustoimintaa löytyy kuitenkin ainoastaan Talosaaresta.

Liikuntapalvelukokonaisuus tekee yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan kanssa, jotta sopiva sijoituspaikka ratsastuskoulutoiminnalle löytyisi itäisestä Helsingistä. Selvityksen kohteena aiemmin ollut Mustavuoren alue on todettu haastavaksi saada toteutettua siten, että sekä ratsastuskoulutoiminnan että luonto- ja kulttuuriarvojen säilymisen tavoitteet toteutuisivat. Vaikka lainvoimainen kaava mahdollistaisi ratsastuskoulutoiminnan Mustavuoren alueella, on syytä ennakoida, ettei nykyinen kaava tarjoa toteutuskelpoista ratkaisua ratsastuskoululle. Alueella on syytä ennakoida myös korkeita infrastruktuurin rakentamiskustannuksia.

Vuosaareen sijoittuva, kaikille avoin ratsastuskoulutoiminta on kuitenkin erittäin kannatettavaa. Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, ja se täydentäisi merkittävää katvealuetta itäisen Helsingin ratsastusmahdollisuuksien osalta. Vuosaaren osalta tarkastellaan nyt, saataisiinko kaavamuutoksen avulla luotua paremmat edellytykset ratsastuskoulun toteuttamiselle esimerkiksi Niinisaarenpolun eteläpuolelle tai Vuosaaren liikuntapuiston yhteyteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kuitenkaan ota tässä yhteydessä kantaa näiden paikkojen sopivuuteen. Vuosaaren liikuntapuiston alueen rajojen sisälle ratsastuskoulutoimintaa ei kuitenkaan voi sijoittaa.

Aloitteessa mainittu, Kivikon alueen kaavaan merkitty helikopterikenttä, on kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimalla alueella. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Kivikossa hallinnoiman alueen osalta on todettava, ettei Kivikon liikuntapuiston yleissuunnitelma vuodelta 2012 ja sen mukainen alueidenkäyttö mahdollista ratsastustoimintaa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee kuitenkin, että jos Kivikon helikopterikenttä ei toteudu, alueen sopivuutta ratsastustoimintaan tulisi selvittää.

Liikuntapalvelukokonaisuuden saaman tiedon ja toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on syytä olettaa, että useilla toimijoilla on kiinnostusta kehittää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa itäisen Helsingin ratsastuskoulutoimintaa. Liikuntapalvelut on käynyt alustavia keskusteluja asiasta sellaisten yrittäjien kanssa, jotka ovat kokeneita hevosurheilualalla, ja heillä on vuosien kokemus ratsastustallitoiminnasta. Toimijoita palvelun tuottamiseksi on siten löydettävissä, jos sopiva sijoituspaikka ratsastuskoulutoiminnalle yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa löydetään.

Liikuntapalvelukokonaisuus ei ole tietoinen, että nykyistenkään Helsingissä jo toimivien ratsastuskoulujen kiinnostusta järjestää lasten iltapäivätoimintaa tai valmiuksia osallistua ratsastusterapian järjestämiseen olisi systemaattisesti kartoitettu. Liikuntapalvelukokonaisuus on kuitenkin saanut yhteydenoton tämän tyyppisen toiminnan järjestämiseksi osana jo käynnissä olevaa ratsastuskoulutoimintaa.

Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Titta Hiltunen: Esitän, että lausuntoehdotukseen lisätään seuraavat asiat:

Kappaleeseen 4:
Vuosaaren osalta tarkastellaan nyt, saataisiinko kaavamuutoksen avulla luotua paremmat edellytykset ratsastuskoulun toteuttamiselle esimerkiksi Niinisaarenpolun eteläpuolelle tai Vuosaaren liikuntapuiston yhteyteen. Lisäys: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kuitenkaan ota tässä yhteydessä kantaa näiden paikkojen sopivuuteen.

Kappaleen 5 perään:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee kuitenkin, että jos Kivikon helikopterikenttä ei toteudu, alueen sopivuutta ratsastustoimintaan tulisi selvittää.

Kannattaja: Nina Miettinen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Titta Hiltusen vastaehdotuksen yksimielisesti.

10.10.2023 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171

minttu.perttula@hel.fi
Close

This decision was published on 17.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi