Toivomusponsi, Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen hankesuunnitelmassa huomioitava myös työntekijöiden hyvinvointi

HEL 2023-008394
More recent handlings
Case 19. / 43 §

Valtuutettu Jenni Hjeltin toivomusponsi henkilöstön työnteon edellytysten ja hyvinvoinnin huomioimisesta Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen jatkosuunnittelussa

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.6.2023 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hyväksyessään 14.6.2023 § 144 Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jenni Hjeltin toivomusponnen "Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta huolehtia jatkosuunnittelussa siitä, että tilaratkaisut ja työympäristö kokonaisuudessaan palvelevat sujuvan potilas- ja asiakastyön lisäksi työntekijöiden työnteon edellytyksiä ja työhyvinvointia."

Asiasta on saatu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto, joka on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Vastaus on lausunnon mukainen.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen hanke kokoaa saman katon alle Myllypuron, Vartiokylän, Mellunkylän ja Östersundomin sosiaali- ja terveyspalveluja. Hanke on toteutussuunnitteluvaiheessa ja laajennusosa valmistuu vuoden 2027 lopussa.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen tulevaa henkilöstöä ja alueen asukkaita on Myllypurossa osallistettu monin tavoin useiden vuosien aikana. Henkilökunnan osallistamisen avulla varmistetaan, että tilaratkaisuihin ja työympäristöön liittyvät tarpeet ja henkilöstön ääni kuuluvat, ja ne otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa.

Laajennushankkeen projektiryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa ja ryhmässä on edustaja kaikista keskukseen tulevista toiminnoista. Henkilöstöinfo ja yhteistoimintafoorumit järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Henkilöstökyselyjä on toteutettu muun muassa laajennetusta aukioloajasta ja henkilöstöllä on mahdollisuus antaa palautetta intrasivujen kautta. Lisäksi on käyty tutustumassa erilaisiin tilaratkaisuihin muun muassa kaupunkiympäristön tiloissa.

Laajennushankkeen tilaratkaisuja ja työympäristön suunnitelmia on käyty läpi sekä projektiryhmässä että henkilöstön kanssa pienryhmissä. Vuoden 2023 aikana on järjestetty kolme palvelumuotoilutoimiston fasilitoimaa käyttäjätyöpajaa laajennushankkeen käyttäjätietojen kartoittamiseksi toteutussuunnittelua varten. Osallistamisen kautta jokainen terveys- ja hyvinvointikeskuksen palvelu voi tuoda omat tarpeensa esille, ja ne huomioidaan suunnittelussa. Osallistamisella pyritään myös yhdessä toimintojen kanssa hahmottamaan palvelujen tulevaisuutta sekä sitä, millaiset tulevaisuuden tilaratkaisut palvelevat parhaiten toimintaa.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennukseen suunnitellaan ergonomiset työpisteet, riittävästi hiljaisia tiloja keskittymistä vaativiin työtehtäviin ja ryhmätiloja sekä henkilöstöravintola, hyvät taukotilat ja pukeutumistilat. Suunnittelun aikana varmistetaan sujuvat työprosessit ja sovitaan tilankäytön mallit yhdessä palvelujen edustajien kanssa. Parhaillaan suunnitellaan tilankäytön ja toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista, jonka avulla on helppo löytää ja varata kuhunkin työhön sopiva tila. Suunnitelluilla tilaratkaisuilla tähdätään siihen, että moniammatillinen yhteistyö ja konsultointi sujuvat mahdollisimman hyvin.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi sekä käyttö- ja muuntojoustaviksi mahdollisia tulevaisuuden muuttuvia tarpeita varten. Laajennushankkeen aikana viestitään aktiivisesti ja avoimesti hankkeen etenemisestä ja linjajohto valmentaa henkilöstöä muutosjohtamisen kautta uusien toimintatapojen ja tilojen käyttöönottoon.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työntekijöiden työnteon edellytysten ja hyvinvoinnin huomioimisella on merkittävä vaikutus henkilökunnan työoloihin, työn sujuvuuteen, henkiseen kuormittumiseen ja työergonomiaan.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 12.12.2023 § 256

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Jenni Hjeltin toivomusponnesta koskien työntekijöiden työnteon edellytysten ja hyvinvoinnin huomioimista Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen jatkosuunnittelussa:

“Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen hanke kokoaa saman katon alle Myllypuron, Vartiokylän, Mellunkylän ja Östersundomin sosiaali- ja terveyspalveluja. Hanke on toteutussuunnitteluvaiheessa ja laajennusosa valmistuu vuoden 2027 lopussa.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen tulevaa henkilöstöä ja alueen asukkaita on Myllypurossa osallistettu monin tavoin useiden vuosien aikana. Henkilökunnan osallistamisen avulla varmistetaan, että tilaratkaisuihin ja työympäristöön liittyvät tarpeet ja henkilöstön ääni kuuluvat, ja ne otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa.

Laajennushankkeen projektiryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa ja ryhmässä on edustaja kaikista keskukseen tulevista toiminnoista. Henkilöstöinfo ja yhteistoimintafoorumit järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Henkilöstökyselyjä on toteutettu muun muassa laajennetusta aukioloajasta ja henkilöstöllä on mahdollisuus antaa palautetta intrasivujen kautta. Lisäksi on käyty tutustumassa erilaisiin tilaratkaisuihin muun muassa kaupunkiympäristön tiloissa.

Laajennushankkeen tilaratkaisuja ja työympäristön suunnitelmia on käyty läpi sekä projektiryhmässä että henkilöstön kanssa pienryhmissä. Vuoden 2023 aikana on järjestetty kolme palvelumuotoilutoimiston fasilitoimaa käyttäjätyöpajaa laajennushankkeen käyttäjätietojen kartoittamiseksi toteutussuunnittelua varten. Osallistamisen kautta jokainen terveys- ja hyvinvointikeskuksen palvelu voi tuoda omat tarpeensa esille, ja ne huomioidaan suunnittelussa. Osallistamisella pyritään myös yhdessä toimintojen kanssa hahmottamaan palvelujen tulevaisuutta sekä sitä, millaiset tulevaisuuden tilaratkaisut palvelevat parhaiten toimintaa.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennukseen suunnitellaan ergonomiset työpisteet, riittävästi hiljaisia tiloja keskittymistä vaativiin työtehtäviin ja ryhmätiloja sekä henkilöstöravintola, hyvät taukotilat ja pukeutumistilat. Suunnittelun aikana varmistetaan sujuvat työprosessit ja sovitaan tilankäytön mallit yhdessä palvelujen edustajien kanssa. Parhaillaan suunnitellaan tilankäytön ja toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista, jonka avulla on helppo löytää ja varata kuhunkin työhön sopiva tila. Suunnitelluilla tilaratkaisuilla tähdätään siihen, että moniammatillinen yhteistyö ja konsultointi sujuvat mahdollisimman hyvin.

Keskuksen tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi selä käyttö- ja muuntojoustaviksi mahdollisia tulevaisuuden muuttuvia tarpeita varten. Laajennushankkeen aikana viestitään aktiivisesti ja avoimesti hankkeen etenemisestä ja linjajohto valmentaa henkilöstöä muutosjohtamisen kautta uusien toimintatapojen ja tilojen käyttöönottoon.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työntekijöiden työnteon edellytysten ja hyvinvoinnin huomioimisella on merkittävä vaikutus henkilökunnan työoloihin, työn sujuvuuteen, henkiseen kuormittumiseen ja työergonomiaan."

Esittelijä
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Riitta Vesterinen, Erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 65318

riitta.vesterinen@hel.fi
Close

This decision was published on 29.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi